Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Razem ku samodzielności…” na 2012 rok

Galeria

We środę 13 czerwca 2012 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego reprezentował Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, a stronę Beneficjenta Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński.

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym:

- osobom niepełnosprawnym,

- usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -wychowawczych,

- rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne,

- osobom bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo,

- rodzinom wielodzietnym.

 

Projekt realizowany jest od 2008 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Przez ten okres udało się pozyskać prawie 3 mln zł dofinansowania. W tym roku Centrum otrzyma kolejne środki w kwocie 1 153 tys. zł., co przełoży się na pomoc kolejnym 230 osobom. Od początku trwania projektu pomoc uzyskało 735 osób.

 

Warto podkreślić, iż jest to drugi tak duży projekt systemowy w ramach tego działania w Województwie Podlaskim, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2012-06-15 15:07 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.