Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza animatorów zabaw dziecięcych do złożenia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizując projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza


animatora zabaw dziecięcych / terapeutę


do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie integracyjnych zajęć dla dzieci z „Grupy Wsparcia” (20 dzieci, w tym 13 niepełnosprawnych oraz ich rodziny, opiekunowie).


Poszukujemy:

animatora zabaw dziecięcych lub terapeuty, który zająłby się zorganizowaniem i przeprowadzeniem zabaw integracyjnych dla dzieci i ich rodziców, oraz ogólnorozwojowych zajęć dla dzieci (np. z wykorzystaniem muzykoterapii, arteterapii, itp.), podczas dwóch spotkań „Grupy Wsparcia”. Pożądane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.


Terminy przeprowadzenia zajęć:

1 spotkanie w terminie 24 września 2012 r. w godzinach 15:00 – 18:00 (3 godziny),

2 spotkanie: termin ustalony będzie w konsultacji z uczestnikami GW (3 – 4 godziny).


Miejsce przeprowadzenia zajęć „Grupy Wsparcia”:

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27


Oferta powinna zawierać:

- całkowity koszt brutto za przeprowadzenie zajęć - stawka za godzinę,

- CV z opisanym doświadczeniem w danej dziedzinie,

- konspekt proponowanych zajęć,

- w przypadku pracowników JST wypełniony załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2,


Kryterium wyboru oferty:

· koszt,

· kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie w danej dziedzinie.


W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 209, 18-400 Łomża lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do dnia 21 września 2010 r. godz. 12:00 (liczy się data wpływu do PCPR).

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o rozstrzygnięciu oferty. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Łomża, dnia 17.09.2012 r.

Edward Jarota

Dyrektor PCPR w Łomży

2012-09-17 11:34 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.