Konferencja podsumowująca realizację V edycji projektu "Razem ku samodzielności..."

W piątek 14 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało konferencję podsumowującą realizację V edycji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej oraz umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

Wśród  gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością  byli m.in. Wicestarosta Łomżyński – Adam Krzysztof  Sowa, prezes Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie - Andrzej Grodzki, specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Małgorzata Pol-Drzewowska oraz Robert Smyczyński, kierownicy oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, specjaliści zaangażowani w realizację projektu oraz jego uczestnicy – łącznie  ok. 100 osób.

Konferencję otworzył i poprowadził Dyrektor PCPR w Łomży - Edward Jarota, który przywitał zgromadzonych gości i był moderatorem spotkania. 

     Jako pierwsza wystąpiła kierownik projektu - Izabella Grochowska, która przedstawiła efekty tegorocznej edycji projektu. W roku bieżącym  wsparciem zostało objętych 243 osoby, wśród których znaleźli się: usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych, osoby niepełnosprawne, bezrobotni, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność lub niewydolność wychowawczą. W projekcie brały też udział dzieci beneficjentów projektu, w tym dzieci niepełnosprawne.

Wszystkim uczestnikom projektu zaproponowano minimum 3 instrumenty aktywnej integracji- dobranych w wyniku diagnozy społeczno-zawodowej, w ramach której każdy uczestnik był zobligowany udać się na konsultację z doradcą zawodowym i psychologiem w celu sprawdzenia swoich predyspozycji zawodowych, potrzeb, możliwości. W 2012 roku zorganizowaliśmy 33 różnego rodzaju kursy/szkolenia zawodowe, w których udział wzięło 176 uczestników projektu, w tym 52 z niepełnosprawnością. Ponadto 206 beneficjentów projektu wzięło udział w grupowych szkoleniach pt. Już wiem jak znaleźć pracę-kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy. Podczas zajęć poruszana była problematyka dotycząca: pisania dokumentów aplikacyjnych, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, sposobów wyszukiwania wolnych miejsc pracy, prawa pracy, elastycznych form zatrudnienia, zatrudniania osób niepełnosprawnych, pozyskiwania informacji niezbędnych do otwarcia/prowadzenia własnej działalności gospodarczej, analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W ramach aktywizacji zdrowotnej, z indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych w formie 10-dniowych turnusów wypoczynkowych w położonej nad Bałtykiem miejscowości Darłówko skorzystało 74 osób niepełnosprawnych oraz 18 opiekunów.

Dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek  sfinansowano koszty nauki (czesne), pomoc rzeczową na usamodzielnienie;  koszty  wynajęcia pokoju.

W miesiącu wrześniu miał miejsce cykl warsztatów psychoterapeutycznych dla uczestników Grupy Wsparcia – inicjatywy powstałej na bazie przekonania o ogromnych możliwościach tkwiących w samopomocy, skierowanej do rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. W roku bieżącym w spotkaniach uczestniczy 12 opiekunów, 13 dzieci niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawne rodzeństwo. Jednym z głównych celów funkcjonowania naszej grupy jest przełamanie izolacji poprzez wymianę doświadczeń  oraz dawanie i doświadczanie emocjonalnego wsparcia. 5 grudnia odbyła się uroczysta kolacja wigilijna, na której  nie zabrakło dzielenia się opłatkiem oraz wspólnego śpiewania kolęd- spotkanie odbywające się w rodzinnej atmosferze było okazją do podsumowania naszej pracy w roku bieżącym i przypomnieniu jak dużo udało nam się osiągnąć.

28 czerwca odbył się piknik integracyjny- jeden z szeregu działań integracyjnych zainicjowany w celu  uściślenia pozytywnych relacji między podmiotami  uczestniczącymi w realizacji projektu (między uczestnikami, między uczestnikami a realizatorami) i wypracowania między nimi stosunków opartych na wzajemnej pomocy i wsparciu. W roku bieżącym uczestników imprezy (około 200 osób) gościł hotel „Zbyszko” w Nowogrodzie.

Swoją działalność kontynuował założony w 2008 roku Punkt Doradczo-Konsultacyjny mieszczący się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, w którym specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego i prawa udzielali bezpłatnych porad nie tylko uczestnikom projektu, ale wszystkim zainteresowanym ze środowiska lokalnego.

     Konferencja podsumowująca projekt jest doskonałą okazją do poruszania tematów istotnych, mających wpływ na walkę z wykluczeniem społecznym. Prelegenci -zarówno Małgorzata Pol-Drzewowska jak i  Robert Smyczyński- zwrócili uwagę na problem przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych, gdyż przemoc wobec tych kategorii ludzi jest często ukrywana w „labiryncie rodzinnej zmowy milczenia”, w związku z czym bardzo trudno jej przeciwdziałać. Na koniec głos zabrał Wicestarosta Łomżyński – Adam Krzysztof Sowa, który w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego podziękował wszystkim osobom i instytucjom- w tym pracownikom gminnych ośrodków pomocy społecznej, zwłaszcza z gmin: Jedwabne, Przytuły i Wizna- zaangażowanym w realizację projektu. Warto podkreślić, że w ciągu 5 edycji trwania projektu Powiat pozyskał ponad 4 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i objął wsparciem 733 mieszkańców.

     W ramach promocji projektu  wydawany jest Biuletyn Informacyjny „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane są kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Wszystkie biuletyny są bezpłatne, a najnowszy numer oraz numery archiwalne można pobrać z naszej strony internetowej.

2012-12-18 08:11 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.