Projekt „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ..."

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że 01.07.2008r. rozpoczęło realizację projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że 01.07.2008r. rozpoczęło realizację projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Priorytet VII:
Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans, na zatrudnienie, osób z powiatu łomżyńskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, poprzez zdiagnozowanie ich predyspozycji zawodowych, trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Grupą docelową projektu są usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub niepozostające w zatrudnieniu, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej.


Założeniem projektu jest objęcie wsparciem 44 osób w tym 17 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (osoby w wieku 18- 25 lat) oraz 27 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej. Osoby te mogą skorzystać w projekcie z następujących form wsparcia:

  • Poradnictwa psychologicznego;
  • Poradnictwa zawodowego;
  • Poradnictwa prawnego;
  • Szkolenia „Już wiem jak znaleźć pracę”, którego celem jest trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy;
  • Otrzymać środki na poprawę sytuacji mieszkaniowej;
  • Konferencji poświęconej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
  • Szkolenia zawodowego dostosowanego do predyspozycji zawodowych;

Dzięki wsparciu Starosty Łomżyńskiego w ramach projektu powstaje Punkt doradczo – konsultacyjny, w którym przyjmować będą specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego i prawa. Punkt mieścić się będzie w pokoju nr. 227 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z kierownikiem projektu Izabellą Grochowską w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 086 215 69 42

2008-07-18 15:25 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.