OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl

 

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne:

  • strona internetowa nie posiada możliwości odczytywania głosowego treści (tekstu odczytywalnego maszynowo), aby skorzystać z funkcji lektora należy użyć aplikacji zewnętrznych;
  • strona internetowa nie zawiera informacji w tekście łatwym do czytania (ETR);
  • filmy publikowane na stronie internetowej nie zawierają napisów dla osób niesłyszących oraz audiodeskrypcji.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 30 września 2020 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 30 marca 2022 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Dane kontaktowe odpowiednich osób odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Główny Koordynator do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej - Pan Adam Szponarski - adres poczty elektronicznej: adam.szponarski@powiatlomzynski.pl  tel. +48 516 004 061


Zapytania i wnioski w sprawie dostępności można kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,

tel. 86 219 69 00, e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek oraz gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, lub e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje dodatkowe:

Data publikacji strony internetowej: 1 lipca 2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 15 grudnia 2012 r. (zmiana szaty graficznej)

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży znajduje się na pierwszym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

1)      wejście nr 1 – od ulicy Szosa Zambrowska, do którego prowadzą schody i podjazd zabezpieczony dla wózków inwalidzkich; drzwi dwuskrzydłowe, rozsuwane, otwierane automatycznie, niezabezpieczone bramkami,

2)      wejście nr 2 – od ulicy Kierzkowej, bez schodów, drzwi jednoskrzydłowe otwierane siłą rąk, niezabezpieczone bramkami.

Budynek Starostwa nie posiada nad wejściami głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma recepcji.

W budynku są 2 windy, które umożliwiają przemieszczanie w pionie osób na wózkach między parterem, a pierwszym, drugim i trzecim piętrem. Winda nie wjeżdża na piętro czwarte. Jedna winda posiada oznaczenia z grafiką Braille’a i sygnalizację dźwiękową.

Na pierwszym piętrze budynku Starostwa gdzie swoją siedzibę ma PCPR w Łomży można swobodnie poruszać się na wózku inwalidzkim.

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku.

Od strony wejścia nr 2 (od ulicy Kierzkowej) zostało wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza jedną winda), ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika prosimy o wcześniejszy kontakt na adres e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl lub wiadomość tekstową na nr telefonu komórkowego: +48 516 004 061.

Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza winna być złożona na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym przybyciem.

2020-09-30 12:46 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.