Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych na lata 2016 - 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizuje już po raz kolejny program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 259).

 

W 2016 roku Programem zostanie objętych 10 sprawców przemocy domowej.

 

Podstawowym celem działań korekcyjno – edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

 

Uczestnicy programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wypracowują podczas zajęć ze specjalistami umiejętności dobrej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nawiązywania „zdrowego” kontaktu z drugim człowiekiem, wypowiadania własnych opinii i przyjmowania opinii innych ludzi, słuchania ze zrozumieniem, przyjmowania pomocy, podejmowania racjonalnych decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, złością i gniewem w sposób konstruktywny.

 

Adresatami programu są osoby dorosłe, które identyfikują się z problemem przemocy, wykazują motywację do terapii oraz:

a)      Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując je do uczestnictwa  w programie korekcyjno – edukacyjnym.

b)      Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu i narkotyków lub odbyły taką terapię.

c)      Osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku   z kontaktem z instytucjami lub organizacjami społecznymi zajmującymi się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Program ten realizowany będzie w 2016 r. w wymiarze 60 godzin zajęć grupowych i 20 godzin sesji indywidualnych. Ogółem 80 godzin. Zajęcia będą prowadzone przez  psychologów.

 

Realizowany program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób.

 

Szczegółowych informacji na temat programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych udziela starszy specjalista pracy z rodziną – Izabella Grochowska,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pod nr telefonu 86 2156942.


2013-03-13 14:29 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.