Udzielanie pomocy uchodźcom

Pomoc pieniężna dla uchodźców - informacje


Miejsce załatwienia sprawy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 201, tel. 2156946

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00 

Wymagane dokumenty:
- Status uchodźcy 
- Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego
- Dokument podróży
- Potwierdzenie zameldowania na terytorium RP
- Karta czasowego pobytu
- Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego PCPR 
- Indywidualny program integracji uchodźcy 

Opłaty:
Interesanci opłat nie ponoszą

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
Pomoc pieniężną z tytułu uchodźstwa przyznaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wniosek o pomoc uchodźca powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy.

Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającąy (Dz.U. z 2009 r., Nr 45, poz. 366 z późn. zm.) 

Treść:
Zasiłek pieniężny dla uchodźcy przyznaje się w drodze postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, od której przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2.

Opracował:
Szlichta Urszula

2013-03-14 11:19 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.