Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzanie zajęć psychologicznych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby).

 

Nazwa i adres jednostki zamawiającej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27,

tel. 86 215 69 42, fax. 86 215 69 70

e-mail: pcprlomza@wp.pl

 

I.  Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, realizowany w 2022 r. w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjnoedukacyjne (Dz. U. z  2011 r., Nr 50, poz. 259);
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 183 z dnia 21 grudnia 2021 r. (M.P. poz. 1204);
 • Wytyczne  do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie obowiązujące na terenie województwa podlaskiego w 2022r (dokument w załączeniu).

 

 

 II.  Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. ukończyła studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 2. posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 3. ma udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. posiada doświadczenie w pracy ze sprawcami przemocy domowej oraz pomoże w rekrutacji uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego z terenu powiatu łomżyńskiego.

 

 

III. Oferta powinna zawierać:

 1. formularz aplikacyjny (wg załączonego wzoru);
 2. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy z ukończenia studiów i szkoleń - potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 3. oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. potwierdzone j. w. za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje;
 5. ofertę cenową zawierającą koszt za 1 h prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji.

 

 

IV.   Zakres zadań do realizacji:

 1. przygotowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie uwzględniającego wszystkie wytyczne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
 2. prowadzenie zajęć dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z założeniami programu i harmonogramem,
 3. prowadzenie dokumentacji i przeprowadzenie ewaluacji programu zgodnie z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
 4. sporządzenie diagnozy wstępnej (okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy  i okoliczności zachowań przemocowych; aktualna sytuacja rodzinna, zawodowa, prawna; cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej);
 5. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu (dokument sporządzany po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału w programie);
 6. sporządzenie diagnozy pogłębionej (historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą; doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/ przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości; szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych);
 7. realizacja programu w systemie zamkniętym, nie przewiduje się dołączenia nowych osób w trakcie trwania cyklu zajęć grupowych;
 8. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych  i sesji grupowych;
 9. uwzględnienie w treści programu zajęć korekcyjno - edukacyjnych następujących elementów: 
  1. edukacja na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się przemocy oraz konfrontowanie ze stereotypami promującymi przemoc,
  2. promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych,
  3. stosowanie procedur behawioralno-poznawczych w celu korygowania postaw i zachowań związanych z przemocą,
  4. uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli,
 10. opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu;
 11. przeprowadzenie ewaluacji zgodna wytycznymi do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie obowiązujące na terenie województwa podlaskiego.

 

 

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na przeprowadzanie zajęć korekcyjno - edukacyjnych ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r., do godz. 12:00.

 

 

VI. Miejscem realizacji oddziaływań zapewnia wykonawca.

 

 

 VII. Inne informacje.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (www.pcpr.powiatlomzynski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum w ciągu pięciu dni od rozpatrzenia odpowiedniej kandydatury.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

Łomża, dnia  21. 04. 2022 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski


2022-04-21 13:11 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.