Powiatowy Program Profilaktyczny na lata 2013 – 2016

 

Uchwała Nr XXVI/149/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 maja 2013 roku

w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2013 – 2016”

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póź. zm.)oraz art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 , z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 Przyjmuje się „Powiatowy Program Profilaktyczny na lata 2013 – 2016”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łomżyńskiego.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

 Jarosław Kulesza

 

 

2013-06-14 11:46 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.