Informacja dot. dofinansowań ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 r.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to główny instrument samorządu powiatowego w pomocy osobom niepełnosprawnym. Ich wielkość ustalana jest przez Zarząd PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); są rozdzielane na powiaty wg określonych kryteriów (pod uwagę brane są dane dot. liczby mieszkańców, liczby osób niepełnosprawnych w powiecie oraz liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy itp.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ma wpływu na wielkość środków w danym roku.

 

Zachęcamy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością do kontaktu z PCPR, gdzie bezpośrednio uzyskają informację o formach wsparcia. Pracownicy instytucji służą pomocą merytoryczną, pomagają także w wypełnieniu odpowiednich formularzy. Warto przyjść i zapytać. Jednocześnie przypominamy, że zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (np. dofinansowanie staży dla osób niepełnosprawnych, jednorazowe środki  na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej), są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

 

Turnusy rehabilitacyjne

W 2018 roku dofinansowanie będzie przyznawane osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w wieku 16 - 24 lat uczącym się i niepracującym bez względu na stopień niepełnosprawności i ich opiekunom. 

Wnioski będą dofinansowywane według kolejności wpływu i do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację ww. zadania.

W 2018 roku z powodu znacznego niedoboru środków Funduszu w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie będą realizowane wnioski dorosłych osób niepełnosprawnych.

 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, ustala się  w wysokości na poziomie otrzymanego dofinansowania przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie odrębnych przepisów jednak nie więcej niż do wysokości faktycznie poniesionego przez osobę niepełnosprawną kosztu zakup danego środka pomocniczego lub przedmiotu ortopedycznego.

Wyjątkiem od tej reguły jest w 2018 roku dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych, które przyznawane będzie w kwocie 600 zł, jednak nie więcej niż do wysokości faktycznie poniesionego przez osobę niepełnosprawną kosztu zakupu.

 

O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (zaświadczenie lekarza specjalisty stwierdzające zasadność zakupu sprzętu) posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź  równoważne.

Wnioskodawca może ubiegać się w roku o jeden rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego służącego do rehabilitacji w warunkach domowych.

Wnioski będą dofinansowywane według kolejności wpływu i do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację ww. zadania.

 

Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie będzie przyznawane osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się według następujących priorytetów:

  • osoby które posiadają ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bądź równoważne oraz osoby niepełnosprawne do 16  roku życia poruszające się na wózkach inwalidzkich,
  • osoby które posiadają ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bądź równoważne oraz osoby niepełnosprawne do 16  roku, poruszające się przy pomocy przedmiotów ortopedycznych, np.: balkoników, kul, podpórek, protez kończyn dolnych i górnych oraz osoby niewidome.

Wnioski będą dofinansowywane według kolejności wpływu z zachowaniem ww. priorytetów i do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację ww. zadania.

 

Likwidacja barier technicznych

Dofinansowaniem mogą być objęte osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bądź równoważne oraz osoby niepełnosprawne do 16  roku życia poruszające się na wózkach inwalidzkich. W ramach zadania mogą być dofinansowane przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu windy, oraz zakupu urządzeń technicznych do pokonywania różnic poziomów (np. schodołaz, rampa, winda itp.)

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu i do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację ww. zadania.

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się

W roku bieżącym zawieszono dofinansowanie w ramach ww. zadania. W wyniku analizy zgłoszonych wniosków w tym zakresie stwierdzono, że ich realizacja przekracza możliwości finansowe, które są niewspółmiernie niskie w stosunku do potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych.

2018-03-07 13:28 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.