„Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych”

W dniu 12 grudnia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży we współpracy z Komendą Miejską Policji w Łomży oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zorganizowało konferencję poświęconą zjawisku przemocy pt. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych”.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Starosty Łomżyńskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

Udział w Konferencji, która odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, wzięło około 130 osób, w tym m.in.: kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu łomżyńskiego oraz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, PCPR w Kolnie, Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży, kierownicy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej w Łomży, Kownatach i Tykocinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie i w Łomży, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach, dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

Konferencję rozpoczął i poprowadził Dyrektor PCPR w Łomży – Jacek Albin Nowakowski.

Zgodnie z harmonogramem spotkanie rozpoczęto od podsumowania ogłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Stop Przemocy” oraz wręczenia nagród laureatom. W ramach tegorocznej edycji konkursu do PCPR wpłynęło łącznie 161 pięknych prac plastycznych wykonanych przez uczniów aż 18 szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego.

Celem konkursu plastycznego było:

  • propagowanie idei przeciwdziałania przemocy,
  • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na temat przemocy,
  • pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu łomżyńskiego na temat metod przeciwdziałania zjawisk występowania przemocy w rodzinie,
  • upowszechnienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.

Nagrody laureatom konkursu wręczyli Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński – Maria Dziekońska oraz Dyrektor PCPR w Łomży – Jacek Albin Nowakowski. Oprócz nagród rzeczowych, wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie prac. Jednocześnie gratulujemy talentu oraz pomysłowości w doborze materiałów i przedstawieniu tak trudnego tematu. Równocześnie dziękujemy opiekunom i nauczycielom szkół za zainteresowanie tematem konkursu uczniów.

 

Druga część Konferencji miała charakter merytoryczny i zgodnie z harmonogramem głos zabrali:

  • Monika Duchnowska – prawnik –  „Horyzonty przemocy w kontekście art. 207 Kodeksu Karnego”.
  • Iwona Lewkowicz – psychoterapeuta, pracownik dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku – „Mechanizmy postępowania ofiary i sprawcy przemocy”.
  • Małgorzata Apolinarska – trener specjalizujący się w obszarze obsługi klienta w obliczu sytuacji kryzysu życiowego - „Innowacyjne rozwiązania i metody pracy ze środowiskiem doświadczającym przemocy w rodzinie”.
  • Paweł Kołakowski – psycholog – „Emocje dzieci w sytuacjach konfliktów, rozwodu rodziców”.
  • prof. Joanna Truszkowska – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży „Przemoc wobec osób starszych”.
  • kom. Adrian Karolczuk – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży – „Zadania Policji związane z przeciwdziałaniem przemocy”.

Konferencja była cennym doświadczeniem, dawką wiedzy i wymianą dobrych praktyk. Mamy nadzieję, że zaowocuje dalszą, coraz pełniejszą współpracą na polu tak trudnego problemu jakim jest przemoc.

2019-12-15 22:03 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.