Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 130 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych, osób doświadczających kryzysu w związku z wypadkami losowymi).

 

Do dnia 12 stycznia 2022 r. do godziny 15:00 do PCPR w Łomży wpłynęły oferty cenowe.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Aneta Kempa-Bagińska

ul. Ks. Janusza 9/20,

18 – 400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie była to najtańsza oferta jaka wpłynęła do PCPR wymaganym terminie.

 

Łomża, 13.01.2022 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

2022-01-13 12:45 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.