Kup samochód z dofinansowaniem PFRON!

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieli pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Chodzi tu o samochody osobowe dostosowane do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim.

Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.


Kto może skorzystać?

Osoba z niepełnosprawnością, która:

 • nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczy, że nie sprzeda auta przez 5 lat


Wysokość dofinansowania:

 1. dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością:
  • do 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu
  • nadwyżka między 150.000,00 zł - 250.000,00 zł - 50%
  • nadwyżka między 250.000,00 zł - 300.000,00 zł - 30%
 1. dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:
  • do 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu
  • nadwyżka między 130.000,00 - 200.000,00 zł - 50%
  • nadwyżka między 200.000,00 zł - 230.000,00 zł - 30%


Jak złożyć wniosek?

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)https://sow.pfron.org.pl/

 • przez teletransmisję danych;
 • w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu.

Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany.


Terminy składania wniosków:

 • 1 marca - 31 marca 2023 r.
 • 30 czerwca - 31 lipca 2023 r.
 • 29 września - 31 października 2023 r.


Więcej informacji:

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/

 

Jednocześnie przypominamy,  że:

 1. Potwierdzeniem złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku jest wysłanie przez SOW potwierdzenia przyjęcia wniosku na wskazany we wniosku adres e-mail.
 2. W celu złożenia wniosku wnioskodawca musi dysponować kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.
 3. Wniosek obejmuje w szczególności:
  • wybór rodzaju dofinansowania: dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera;
  • przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego;
  • odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • oświadczenie o tym, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii zaświadczeniem, którego wzór publikowany jest z niniejszym komunikatem.
  • w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – potwierdzenie, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B;
  • oświadczenie, że wnioskodawca nie dokona zbycia dostosowanego samochodu osobowego dofinansowanego ze środków Programu przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz, że będzie go używał zgodnie z celem Programu.
2023-02-16 11:12 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.