Powiatowy Konkurs Plastyczny na Plakat i Hasło Promujące Rodzicielstwo Zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym na plakat i hasło promujące rodzicielstwo zastępcze. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Łomżyński.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:
–    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Patronat Honorowy:
–    Starosta Łomżyński

 

2.  UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież ze szkół, placówek oświatowych oraz gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu łomżyńskiego, wg następujących grup:

 • I grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. I – III,
 • II grupa - uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI,
 • III grupa – uczniowie szkół podstawowych kl. VII – VIII.

 

3.  CELE I TEMAT KONKURSU 

Celem konkursu jest:

 • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
 • rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
 • pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu łomżyńskiego na temat rodzicielstwa  zastępczego,
 • kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.

 

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu) do 3 czerwca 2024 roku. (Prace można dostarczyć indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły, placówki oświatowej).

 • Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu  (np. propagującej ideę rodzicielstwa zastępczego, rozpowszechniającej pozytywny wizerunek rodzin zastępczych, itp.).
 • Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie i nie zgłaszaną wcześniej do innych konkursów.
 • Praca powinna zawierać hasło promujące rodzicielstwo zastępcze.
 • Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane do promocji PCPR w Łomży i jego działalności.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z kompleksowym przeniesieniem praw autorskich wraz z przeniesieniem własności pracy na Organizatora.

 

5.  FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:

Prace powinny być wykonane na papierze technicznym lub brystolu w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe, itp.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.

Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu oraz zawierać hasło promujące rodzicielstwo zastępcze.

Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:

 • imię i nazwisko autora,
 • adres zamieszkania - grupa wiekowa, nazwa szkoły i klasa,
 • kontakt telefoniczny do opiekuna lub rodzica.

Prosimy o naklejenie zgody opiekuna na przetwarzanie danych osobowych na odwrocie każdej pracy.

Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

 

6.  OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem i celami konkursu,
 • walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),
 • ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy,
 • estetyka i efekt wizualny.

 

 7.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

O wynikach konkursu opiekunowie uczestników zostaną poinformowani drogą telefoniczną do dnia 10 czerwca 2024 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych, który odbędzie się w czerwcu 2024 r.

 

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o konkursie zostały umieszczone na stronie internetowej PCPR w Łomży pod adresem: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl/.

W załączeniu zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (86) 215 69 42, mailowy pcprlomza@powiatlomzynski.pl bądź osobisty w siedzibie naszej instytucji ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

 

Łomża, 9 maja 2024  r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

 

2024-05-09 09:25 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.