Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

 

 

I.   Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

Tel. 86-215-69-42


II.   Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor – stanowisko do obsługi księgowej i administracyjnej


III.   Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

1)   Niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów):

 • spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o samorządnie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera z zakresu obsługi programów biurowych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • cechy osobowościowe: umiejętność organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność.

2)   Dodatkowe (preferowane – podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):

 • znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych;
 • znajomość przepisów płacowych, kadrowych i ZUS;
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • znajomość prowadzenia archiwum zakładowego;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odporność na stres.


IV.   Wykaz zakresu głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie rozliczeń wynagrodzenia rodzin zastępczych;
 • przygotowywanie not księgowych;
 • uzgadnianie planu finansowego i wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach;
 • sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • bieżące dekretowanie i księgowanie dochodów i wydatków budżetowych;
 • prowadzenie bieżącej sprawozdawczości jednostki;
 • zastępowanie głównego księgowego;
 • przygotowywanie projektów decyzji o odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych;
 • prowadzenie archiwum zakładowego PCPR.


V.   Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w głównej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża;
 • wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami i partnerami PCPR w Łomży;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo z wynagrodzeniem zgodnym z Regulaminem Wynagradzania Pracowników PCPR w Łomży;
 • osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem;
 • normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy, co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 

VI.   Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku pracy (np. świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach);
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w związku z prowadzonym naborem.


VII.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, sekretariat, p. 209. Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Oferta Pracy: Podinspektor”.

Termin składania ofert: do dnia 11 czerwca 2024 r. do godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną do PCPR w Łomży po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.


VIII.   Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży (http://powiatlomzynski.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń PCPR w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

Łomża, dnia 28 maja 2024 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

2024-05-28 12:52 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.