Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej

Szczegółowe informacje na temat możliwości umieszczania osób w domach pomocy społecznej

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 201, tel. 2156946

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek - piątek 8:00 – 15:00 

Wymagane dokumenty:
- Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu; w przypadku osób ubezwłasnowolnionych - wniosek przedstawiciela ustawowego
- Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
-Opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej
- Decyzja organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury
- Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej
- Zgoda osoby ubiegającej się na ponoszenie opłaty za dom pomocy społecznej oraz potrącanie jej przez właściwy organ emerytalno- rentowy lub ośrodek pomocy społecznej
- Dokumenty medyczne (zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, orzeczenie o grupie inwalidzkiej, karta leczenia szpitalnego)

Gdzie odebrać formularze:
Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania zainteresowanego

Opłaty:
Interesanci opłat nie ponoszą

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów z ośrodka pomocy społecznej

Tryb odwoławczy:
przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
W przypadku osób ubezwłasnowolnionych opiekun prawny musi mieć zgodę Sądu Rodzinnego na umieszczenie podopiecznego w domu pomocy społecznej
Osoby ubiegające się o skierowanie na pobyt czasowy do Krajowego Ośrodka Mieszkalno Rehabilitacyjnego w Dąbku dołączają do wyżej wymienionych dokumentów Ankietę - test funkcjonalny i badanie neurologiczne. Formularz/wzór ankiety jest dostępny w PCPR
Uwaga! Za pobyt w KOMR w Dąbku mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% dochodu; gmina nie ponosi kosztów. 

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964)

Treść:
Skierowanie osoby do domu pomocy społecznej następuje w drodze postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, od której przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2
1. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej
2. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa, z zastrzeżeniem ust. 5
3. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie organów jednostek samorządu terytorialnego
5. W przypadku regionalnego domu pomocy społecznej finansowanego z dochodów własnych samorządu województwa decyzję o skierowaniu wydaje organ gminy, a decyzję o umieszczeniu i opłacie za pobyt wydaje marszałek województwa
6. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku
2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku
3) w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku
7. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
8. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą :
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % tego kryterium
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2
9. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków
10. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50 % kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach
11. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:
1) z emerytury lub renty mieszkańca domu - przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami
2) z zasiłku stałego mieszkańca domu - przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej
12. Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2 do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany; opłatę tę gmina wraz z opłatą, o której mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3, przekazuje na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej
13. Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym
14. Za małoletniego mieszkańca domu nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym
15. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce
2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia
4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko. 


Opracował:
Szlichta Urszula

2009-03-11 08:24 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.