Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym

Informacje o pomocy jaka może zostać udzielona rodzinom zastępczym wychowującym dzieci

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 201, tel. 2156946

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek - piątek 8:00 -15:00 

Wymagane dokumenty:
- Orzeczenie Sądu Rodzinnego i Nieletnich
- Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej
- Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego PCPR
- Aktualne potwierdzenie dochodu dziecka, tj. decyzja organu emerytalno - rentowego o pobieranej rencie rodzinnej, zaświadczenie o pobieranym zasiłku pielęgnacyjnym, potwierdzenie otrzymywanych alimentów, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa - ilości hektarów przeliczeniowych w przypadku gospodarstwa rolnego itp. 
- Dowody osobiste rodziców zastępczych
- Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu kandydatów na rodzinę zastępczą (jeżeli rodzina ukończyła takie szkolenie)

Opłaty:
Interesanci opłat nie ponoszą.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
Pomocy pieniężnej przyznaje się za okres pobytu dziecka
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, rodzinie zastępczej niepsokrewnionej z dzieckiem oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej i specjalistycznej rodzinie zastępczej, począwszy od dnia ustanowienia rodziny zastępczej
- w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, począwszy od dnia, w którym dziecko zostało faktycznie umieszczone w tej rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego 

- nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

1. Za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, opłatę, do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie, wnoszą rodzice.
2. Decyzję administracyjną o wysokości tej opłaty wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej
3. Starosta, ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, uwzględnia ich sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową
4. Przepis ust. 1 stosuje się również do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona
5. Starosta może częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1, na wniosek lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny
6. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat, o których mowa w ust. 1. ( Uchwała Nr XIX/95/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 16 maja 2012r. poz. 1516.)

Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182)
· Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135)

Treść:
Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej przyznaje się w drodze postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, od której przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
Powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków 

Opracował:
Szlichta Urszula

2009-03-11 08:30 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.