Udzielanie pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze lub placówki

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej przysługująca pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo - wychowawcze

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 201, tel. 2156946

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00 

Wymagane dokumenty:
1. Orzeczenie Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
2. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej.
3. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego PCPR.
4. Dowód osobisty.
5. Indywidualny program usamodzielnienia opracowany przez opiekuna osoby usamodzielnianej razem z wychowankiem.
6. Zaświadczenie ze szkoły w przypadku ubiegania się o pomoc na kontynuowanie nauki.

Opłaty:
Interesanci opłat nie ponoszą

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się na każdy semestr nauki szkolnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia

Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182)
· Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 954)

Treść:
Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznaje się w drodze postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, od której przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2
1. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty podstawy
2. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30 % podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej
3. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat
4. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przysługuje również osobie pełnoletniej nieopuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawczej, przebywającej w tej placówce na zasadach określonych przez starostę, kontynuującej naukę po ukończeniu szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności
5. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej:
1) samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą;
2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
6. W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki
7. Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:
1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;
2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy
3) osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia
4) osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia
5) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej
8. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki zaprzestaje się udzielać w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:
1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie lub
2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia szkołę lub szkołę wyższą, o których mowa w pkt 1
9. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:
1) wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej;
2) nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia
3) stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy
4) osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia
10. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki
11. Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej
12. Osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest obowiązana do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów. W uzasadnionych przypadkach starosta może ją zwolnić z ponoszenia opłat

Opracował:
Szlichta Urszula

2009-03-11 09:10 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.