Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży

Dom Pomocy Społecznej w Łomży im. Wiktorii Kowalewskiej rozpoczął działalność  w 1993 roku.

Placówka jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej opieki całodobowej o zasięgu ponadgminnym.

Jest przeznaczony dla 30 kobiet i mężczyzn  w podeszłym wieku.

DPS jest prowadzony na zlecenie Powiatu Łomżyńskiego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS.

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Budynek ofiarowała Stowarzyszeniu Pani Wiktoria Kowalewska po to „aby służył biednym ludziom, ciężko doświadczonym przez los”.

Dom i jego otoczenie nie posiadają barier architektonicznych (jest winda, podjazdy dla wózków inwalidzkich).

W budynku DPS mieści się Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, który świadczy usługi mieszkańcom i lokalnej społeczności.

 

Do domu kieruje się na podstawie:

1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

 2. Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

 

 Do wniosku dołącza się:

 1. Decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

 2. Decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego;

 W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.

 W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów. Powinny one zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.  

 

    Odpłatność :

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi obecnie 2922 zł.

Obowiązani do wnoszenia opłaty są:

- mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% emerytury lub renty

- małżonek, zstępni przed wstępnymi

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

 

 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej im. W. Kowalewskiej

 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 222,  18-400 Łomża

 

Tel.  86 218 61 87  Fax. 86 218-23-28 

 

Strona internetowa: www.lomza-dps.pl

Adres poczty e-mail: biuro@lomza-dps.pl

 

 

 

 

 

 

2013-03-13 13:25 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.