OGŁOSZENIE NR 1/2020 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE NR 1/2020 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych


OGŁOSZENIE NR 1/2020

STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

 

z dnia 25 marca 2020 r.

 

w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

 

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r., w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) STAROSTA ŁOMŻYŃSKI ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łomży.

 

  1. Kandydaci na członków Rady mogą być zgłoszeni przez działające na terenie Powiatu Łomżyńskiego organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gminy). Każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata.
  2. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i adres zgłaszającego; uzasadnienie; Imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kandydata; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania zgłaszającego. Wzór Karty zgłoszenia oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łomży stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  3. Termin składania dokumentów: w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  4. Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) lub składać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży na Karcie zgłoszeniowej, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Łomżyński powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie 5 osób.

 

Starosta

Lech Marek Szabłowski

2020-04-08 13:02 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.