Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zorganizowanie warsztatów grupowych

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dot. podnoszenia własnej wartości pn. „Uwierz w siebie” dla 60 uczestników projektu systemowego pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., do dnia 10 grudnia 2013 r. do godziny 10:00 do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 8 ofert cenowych.
więcej

Zapytanie Ofertowe - Zorganizowanie warsztatów grupowych dot. podnoszenia własnej wartości

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO,
więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dot. podnoszenia własnej wartości dla 60 uczestników projektu systemowego „Razem ku samodzielności…”, do dnia 2 grudnia 2013 r. do godziny 10:00 do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 8 ofert.
więcej

Zapytanie Ofertowe - Zorganizowanie warsztatów grupowych dot. podnoszenia własnej wartości ...

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
więcej

Rozeznanie Rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla uczestników projektu

foto
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania warsztatów grupowych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie Biuletynu Informacyjnego

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności” do dnia 17 października 2013 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 3 oferty na opracowanie i wydruk biuletynu.
więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie Biuletynu Informacyjnego "Razem ku samodzielności"

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO,
więcej

Rozeznanie Rynku – Przygotowanie i opublikowanie Biuletynu Informacyjnego

foto
Data publikacji: 01.10.2013 r. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie przygotowania i opublikowania Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności”, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności -Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie w/w usługi.
więcej

Rozeznanie Rynku – Przygotowanie i opublikowanie biuletynu informacyjnego „Razem ku samodzielności”

foto
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie przygotowania i opublikowania Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności”, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności -Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie w/w usługi.
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego

dot. zamówienia publicznego na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu systemowego „Razem ku samodzielności…” oraz klientów PCPR w Łomży w ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży projektu systemowego pn: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
więcej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego...

foto
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu oraz klientów PCPR w Łomży w ramach projektu systemowego „Razem ku samodzielności..."
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację 55 kontraktów socjalnych

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego rozeznania rynku na zatrudnienie specjalistów w celu realizacji 55 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty.
więcej

Zapytanie ofertowe - Specjaliści do realizacji kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza specjalistów (pracowników socjalnych) do złożenia oferty cenowej na:
więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację 120 kontraktów socjalnych

foto
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego rozeznania rynku na zatrudnienie specjalistów w celu realizacji 120 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty.
więcej

Zapytanie ofertowe na specjalistów do realizacji kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu...

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza specjalistów (pracowników socjalnych) do złożenia oferty cenowej na:
więcej

« · 1 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.