Rozeznanie Rynku - Zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu zorganizowania w/w zajęć.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia ww. usługi.

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacji lub fizjoterapii dla 7 uczestników projektu, w tym dla 5 osób  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Termin wykonania usługi: sierpień – październik 2014 r.

 

Miejsce wykonania usługi:

 • dla 2 osób: miasto Łomża – Wykonawca zapewnia miejsce wykonania usługi;
 • dla 5 osób: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, tj.:
  • Śniadowo – 18-411 Śniadowo,
  • Puchały – 18-400 Łomża,
  • Stare Chojny – 18-400 Łomża,
  • Nowogród – 18-414 Nowogród,
  • Wygoda – 18-400 Łomża.

 

Przewidywana liczba godzin rehabilitacyjnych: 25 / osobę

 

Wykonawca w cenie usługi musi uwzględnić:

 1. Dojazd do miejsca zamieszkania 5 osób niepełnosprawnych.
 2. Usługi rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia mobilizacji i manipulacji stawów, ćwiczenia równoważne, nauka czynności lokomocyjnych.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, wykonujące działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie.

 

 

Wymagania stawiane wykonawcom:

 1. Dojazd do miejsca zamieszkania 5 osób niepełnosprawnych na indywidualne zajęcia rehabilitacyjny wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
 2. Usługi rehabilitacyjne i medyczne: wykonawca zapewni realizację indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób  niepełnosprawnych z dysfunkcjami: narządu ruchu (w tym osoba poruszająca się za pomocą protezy), osoba z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, osoba chora na stwardnienie rozsiane).
 3. Badanie lekarskie na początku (zakończone m.in. wskazaniem rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych) .
 4. Usługi rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.:ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia mobilizacji i manipulacji stawów, ćwiczenia równoważne, nauka czynności lokomocyjnych.
 5. Kadrę gwarantującą prawidłową realizację w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych i medycznych.
 6. Zaplecze do prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników oraz do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych.
 7.  Ubezpieczenie NNW dla uczestnika obejmujące indywidualne zajęcia rehabilitacyjne na kwotę nie niższą niż 10 000 zł.

 

Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

Ofertę można przesłać:

 • mailowo na adres pcprlomza@wp.pl,
 • faksem (86) 215 69 70,
 • pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
 • doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,

 

do dnia  07.08.2014 do godz. 10.00

 

           

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

Uwaga! Wymagany podpis Wykonawcy.

 

Łomża, dnia 01.08.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

 

Załączniki

 1. Formularz ofertowy
2014-08-01 14:59 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.