Rozeznanie Rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.

 

            Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia usługi.

 

           Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów uczestników projektu „Razem ku samodzielności…” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych),  kursów zawodowych wyszczególnionych w poniższej tabeli:

 

Część

zamówienia

Nazwa kursu

Liczba osób

Termin realizacji usługi

I.

Nagrywanie i montaż filmów aparatem cyfrowym

1

VIII – XI 2014

II.

Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

1

VIII – XI 2014

Członek służby porządkowej i informacyjnej

1

VIII – XI 2014

III.

Stylizacja paznokci

1

VIII – XI 2014


Miejsce realizacji usługi:

Zajęcia w ramach I, II i III części zamówienia muszą odbywać się na terenie miasta Łomża.

 

Podane ilości osób biorących udział w kursach są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób skierowanych na szkolenie w przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym, niemożliwym lub koniecznym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla mniejszej lub większej liczby osób niż wskazano.

 

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM:

1)      Oferent powinien posiadać zgodę na realizację szkoleń w  danym zakresie, a program i czas trwania  szkolenia  musi być zgodny z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wytycznymi.

2)      Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sal dydaktycznych, specjalistycznych pracowni wyposażonych w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminu.

3)      W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu osprzętu i odzieży ochronnej.

4)      Wykonawca jest zobowiązany do sfinansowania kosztów przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich (przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy mających na celu stwierdzenie zdolności do odbycia kursu oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem szkolenia) czy kosztów wyrobienia książeczki zdrowia. Koszt należy uwzględnić w ogólnej cenie kursu.

5)      Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Ponadto każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność: program szkolenia i harmonogram zajęć.

6)      Uczestnicy podczas szkolenia będą mieli bezpieczne i higieniczne warunki nauki, swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i niezbędnych środków czystości.

7)      Uczestnikom szkolenia każdego dnia należy zapewnić catering, w skład którego ma wejść: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka kruche lub sztukowe (różnego rodzaju), kanapki.

8)      Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczyć kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej do Zamawiającego. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie.

9)      Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowych działań będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

10)  Budynek i sale szkoleniowe muszą być oznakowane informacją o nazwie szkolenia, czasie trwania kursu, numerze sali, w której odbywają się zajęcia ( musza też zawierać logotypy POKL, EFS oraz informacje o realizowanym projekcie).

11)  Każdy kurs niekończący się egzaminem państwowym musi kończyć się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie umiejętności lub kwalifikacji zawodowych zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

12)  Po zakończeniu każdego kursu uczestnik otrzyma 2 zaświadczenia:

a)      zaświadczenie, które w treści musi zawierać w szczególności: dane osobowe uczestnika - absolwenta kursu (z datą i miejscem urodzenia), nazwę organizatora kursu, termin realizacji kursu, cel kursu, miejscowość i datę wydania zaświadczenia, podpis i pieczęć Wykonawcy uprawnionego do wydania zaświadczenia, nazwę zajęć edukacyjnych i wymiar godzin zajęć praktycznych oraz teoretycznych w zakresie poszczególnych modułów kursu

b)      zaświadczenie zawierające dane wymienione w pkt. a wraz z umieszczonymi oznaczeniami Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz adnotacja: Projekt „Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13)  Wykonawca sporządzi protokół z egzaminu kończącego kurs

14)  Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji dokumentów dotyczących przebiegu działań edukacyjnych, motywacyjnych i doradczych do 31.12.2020 r.

15)  Ponadto wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do:

a)      Tydzień po rozpoczęciu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Łomży potwierdzone (za zgodność z oryginałem) kopie zaświadczeń o przeprowadzeniu badań lekarskich w przypadku kursów, w których warunkiem uczestnictwa jest pozytywny wynik badań.

b)      Po zakończeniu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Łomży potwierdzone (za zgodność z oryginałem):

 • kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu (mogą stanowić one załącznik do dziennika zajęć),
 • potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych
 • kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji,
 • kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji,
 • imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu,
 • kserokopię protokołu egzaminacyjnego
 • ankiety ewaluacyjne

 

 

Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części – 3

Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

Ofertę można przesłać (prosimy o wypełnienie załącznika nr 2 znajdującego się na stronie 8):

 • mailowo na adres pcprlomza@wp.pl,
 • faksem (86) 215 69 70,
 • pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
 • doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,

 

do dnia 07.08.2014 r. do godz. 09.00.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Izabellą Grochowską - kierownik projektu telefon (86) 215 69 44, mail  pcprlomza@wp.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój 209.

 

 

 

Łomża, dnia 01.08.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

 

 

Załącznik nr1

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

*zawiera dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcom chcącym realizować poszczególne kursy

 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: I  

NAGRYWANIE I MONTAŻ FILMÓW APARATEM CYFROWYM

 

 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 1

TERMIN  REALIZACJI USŁUGI : sierpień - październik 2014

MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:  miasto Łomża

CEL SZKOLENIA: nabycie wiedzy i umiejętności służących do samodzielnego nagrywania i montażu filmów aparatem cyfrowym.

 

Czas trwania szkolenia: min 35 godzin dydaktycznych.

Zagadnienia tematyczne:

 • Jakie urządzenie do nagrywania filmów najkorzystniej zakupić?
 • Jak prawidłowo nagrywać ruchome obrazy?
 • Jak kopiować nagrane filmy do komputera?
 • Jak i czym dokonać tzw. konwersji pomiędzy różnymi formatami filmowymi?
 • Jak wyciąć z filmu niepotrzebne fragmenty?
 • Jak zmontować kilka filmów w jeden dłuższy film?
 • Jak dodać własną ścieżkę dźwiękową do filmu?
 • Jak zgrać ścieżkę dźwiękową z filmu i wykorzystać w innym filmie?
 • Jak dodać efektowne przejścia pomiędzy scenami filmu?
 • Jak dodać do filmu napisy, "dymki" oraz inne elementy ozdobne?
 • Jak zapisać film aby zmieścił się jako załącznik do e-mail?
 • Jak opublikować film w serwisie YouTube lub na własnej stronie www?
 • Jak legalnie pobierać filmy z sieci Internet?
 • Jak przerobić film jakości HD na inny format?
 • Jak utworzyć menu nawigacyjne do płyty DVD?

 

 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: II 

KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH

 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 1

TERMIN  REALIZACJI USŁUGI : sierpień - październik 2014

MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:  miasto Łomża      

 

CEL SZKOLENIA:  Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi.

Czas trwania szkolenia: min. 50 godzin dydaktycznych.

 

Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia

 

Program szkolenia:

 • Bezpieczeństwo imprez masowych,
 • Zezwolenie na przeprowadzanie imprezy masowej,
 • Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia,
 • Misja służb organizatora imprezy masowej,
 • Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania,
 • Zabezpieczenia imprez masowych,
 • Zagadnienia prawne,
 • Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej,
 • Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej,
 • Zadania służb organizatora imprezy masowej,
 • Zabezpieczenie medyczne i sanitarne,
 • Wybrane aspekty prawa budowlanego,
 • Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych,
 • Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej,
 • Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej,
 • Ćwiczenia praktyczne.

 

 

CZŁONEK SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ I INFORMACYJNEJ

 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 1

TERMIN  REALIZACJI USŁUGI : sierpień - październik 2014

MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:  miasto Łomża      

 

CEL SZKOLENIA:  nabycie uprawnień do wykonywania zadań członka służby porządkowej i informacyjnej na imprezie masowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Czas trwania kursu: min. 25 godzin dydaktycznych.

 

Tematy szkolenia:

 • Bezpieczeństwo imprez masowych,
 • Misja służb organizatora imprezy masowej,
 • Zagadnienia prawne,
 • Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej,
 • Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej,
 • Zadania służb organizatora imprezy masowej,
 • Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii,
 • Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych,
 • Techniki interwencyjne,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej,

 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: III

STYLIZACJA PAZNOKCI

LICZBA UCZESTNIKÓW: 1

TERMIN  REALIZACJI USŁUGI : sierpień - październik 2014

MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:  miasto Łomża      

 

CEL SZKOLENIA: przygotowanie do zawodu manicurzystki

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA: harmonogram szkolenia ustalany będzie indywidualnie z uczestnikiem.

Liczba godzin: kurs powinien zawierać przynajmniej 40 godzin

Stylizacja paznokci:

 • manicure
 • pedicure
 • reperacja paznokci
 • przedłużanie paznokci metodą akrylową
 • przedłużanie paznokci metodą żelową UV
 • żel i akryl na paznokciach naturalnych
 • żel i akryl na stopach - przedłużanie / utwardzanie naturalnej płytki
 • wzornictwo paznokci podstawowe
 • egzamin praktyczny i teoretyczny 

Załączniki

 1. Formularz ofertowy
2014-08-01 15:05 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.