Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz na stronie internetowej - www.pcpr.powiatlomzynski.pl.


Liczba otrzymanych ofert – 2

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Usługi Fizjoterapeutyczne, Tomasz Malinowski

ul. Podleśna 9, Jednaczewo

18 – 400 Łomża

 

Cena oferty: 11 000 zł brutto (słownie złotych: jedenaście tysięcy złotych, 00/100).

Cena: 55 złotych brutto / 1 godzinę rehabilitacji

 

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

 

 

Zestawienie ofert i ocen:

Lp.

Nazwa oferenta

Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę rehabilitacji

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto

Liczba punktów

(cena 100%)

1

„MEDICOR”

Piotr Arasimowicz

ul. Broniewskiego 2/6 ,
18-400 Łomża

68,-

13 600,-

80,88

2

Usługi Fizjoterapeutyczne

Tomasz Malinowski

ul. Podleśna 9, Jednaczewo, 18-400 Łomża

55,-

11 000,-

100

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO  MOŻE  ZOSTAĆ ZAWARTA  UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 26 sierpnia 2014 roku.


Proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.

 

Do wiadomości:

1.       Wszyscy wykonawcy:

          a)      „MEDICOR”, Piotr Arasimowicz, ul. Broniewskiego 2/6, 18-400 Łomża,

          b)      Usługi Fizjoterapeutyczne, Tomasz Malinowski, ul. Podleśna 9, Jednaczewo, 18-400 Łomża

2.       Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl.

3.       Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 

Łomża, dnia 22.08.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2014-08-22 08:49 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.