Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych

Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer ogłoszenia: 176379 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 215 69 42, faks (086) 215 69 70.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiatlomzynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów uczestników projektu Razem ku samodzielności (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych), kursów zawodowych wyszczególnionych w poniższej tabeli: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: I Nazwa kursu: Nagrywanie i montaż filmów aparatem cyfrowym Liczba osób: 1 Termin realizacji usługi: IX - X 2014 Uwagi: min 35 godzin dydaktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: II Nazwa kursu: Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych Liczba osób: 1 Termin realizacji usługi: IX - X 2014 Uwagi: min. 50 godzin dydaktycznych Nazwa kursu: Członek służby porządkowej i informacyjnej Liczba osób: 1 Termin realizacji usługi: IX - X 2014 Uwagi: min. 25 godzin dydaktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: III Nazwa kursu: Stylizacja paznokci Liczba osób: 1 Termin realizacji usługi: IX - X 2014 Uwagi: min. 40 godzin dydaktycznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 50.000 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
 • co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy załączyć harmonogram kursu.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób skierowanych na szkolenie w przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym, niemożliwym lub koniecznym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla mniejszej lub większej liczby osób niż wskazano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiatlomzynski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  tak

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Nagrywanie i montaż filmów aparatem cyfrowym.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : wrzesień - październik 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: nabycie wiedzy i umiejętności służących do samodzielnego nagrywania i montażu filmów aparatem cyfrowym. Czas trwania szkolenia: min 35 godzin dydaktycznych. Zagadnienia tematyczne: -Jakie urządzenie do nagrywania filmów najkorzystniej zakupić? -Jak prawidłowo nagrywać ruchome obrazy? -Jak kopiować nagrane filmy do komputera? -Jak i czym dokonać tzw. konwersji pomiędzy różnymi formatami filmowymi? -Jak wyciąć z filmu niepotrzebne fragmenty? -Jak zmontować kilka filmów w jeden dłuższy film? -Jak dodać własną ścieżkę dźwiękową do filmu? -Jak zgrać ścieżkę dźwiękową z filmu i wykorzystać w innym filmie? -Jak dodać efektowne przejścia pomiędzy scenami filmu? -Jak dodać do filmu napisy, dymki oraz inne elementy ozdobne? -Jak zapisać film aby zmieścił się jako załącznik do e-mail? -Jak opublikować film w serwisie YouTube lub na własnej stronie www? -Jak legalnie pobierać filmy z sieci Internet? -Jak przerobić film jakości HD na inny format? -Jak utworzyć menu nawigacyjne do płyty DVD?.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: MODUŁ I - Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych. MODUŁ II - Członek służby porządkowej i informacyjnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MODUŁ I - LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : wrzesień - październik 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi. Czas trwania szkolenia: min. 50 godzin dydaktycznych. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia Program szkolenia: -Bezpieczeństwo imprez masowych, -Zezwolenie na przeprowadzanie imprezy masowej, -Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia, -Misja służb organizatora imprezy masowej, -Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania, -Zabezpieczenia imprez masowych, -Zagadnienia prawne, -Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej, -Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej, -Zadania służb organizatora imprezy masowej, -Zabezpieczenie medyczne i sanitarne, -Wybrane aspekty prawa budowlanego, -Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych, -Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej, -Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej, -Ćwiczenia praktyczne. MODUŁ II - LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : wrzesień - październik 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: nabycie uprawnień do wykonywania zadań członka służby porządkowej i informacyjnej na imprezie masowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czas trwania kursu: min. 25 godzin dydaktycznych. Tematy szkolenia: -Bezpieczeństwo imprez masowych, -Misja służb organizatora imprezy masowej, -Zagadnienia prawne, -Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej, -Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej, -Zadania służb organizatora imprezy masowej, -Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii, -Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych, -Techniki interwencyjne, -Ćwiczenia praktyczne, -Zasady udzielania pierwszej pomocy, -Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Stylizacja paznokci.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : wrzesień - październik 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: przygotowanie do zawodu manicurzystki ORGANIZACJA SZKOLENIA: harmonogram szkolenia ustalany będzie indywidualnie z uczestnikiem. Liczba godzin: kurs powinien zawierać przynajmniej 40 godzin Stylizacja paznokci: -manicure -pedicure -reperacja paznokci -przedłużanie paznokci metodą akrylową -przedłużanie paznokci metodą żelową UV -żel i akryl na paznokciach naturalnych -żel i akryl na stopach - przedłużanie / utwardzanie naturalnej płytki -wzornictwo paznokci podstawowe: -egzamin praktyczny i teoretyczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

2014-08-14 14:44 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.