Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na kursy zawodowe

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz na stronie internetowej - www.pcpr.powiatlomzynski.pl

 

Część I – Kurs spawania metodą: MAG 135-1, MAG 135-2, TIG 141-1, TIG 141-2, MMA 111-1

 

Liczba otrzymanych ofert – 1

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

18 – 400 Łomża,

ul. Przykoszarowa 22

Cena oferty: 22 400 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych, 00/100 gr.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.


Zestawienie ofert i ocen:

L.p.

 

Nazwa oferenta

 

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto

PUNKTY

Kryterium Cena 100%

1

Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

18 – 400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22

22 400,-

100

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ I,

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 23 października 2014 roku.

 

 

Część II – Kasa fiskalna z obsługą terminali i kart płatniczych

 

Liczba otrzymanych ofert – 2

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Podlaska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G

Cena oferty: 380 zł brutto (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt złotych, 00/100 gr.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.


Zestawienie ofert i ocen:

L.p.

 

Nazwa oferenta

 

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto

PUNKTY

Kryterium Cena 100%

1

 

Podlaska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G

 

380,-

100

 2

 

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka

ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski

 

1 630,-

23,31

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ II,

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 23 października 2014 roku.

 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na nr fax: 86 215 69 70 lub na adres
 e-mail: pcprlomza@wp.pl.

 

Do wiadomości:

 

1.       Wszyscy wykonawcy:

a)      Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,

18 – 400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22.

b)      Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G.

c)       Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka

ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski.

2.       Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl

3.       Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Łomża, dnia 15.10.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2014-10-15 12:15 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.