Rozeznanie rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych - 10 części zamówienia

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.

 

            Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia usługi.

 

           Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów uczestników projektu „Razem ku samodzielności…” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych),  kursów zawodowych wyszczególnionych w poniższej tabeli:

 

Część

zamówienia

Lp.

Nazwa kursu

Liczba osób

Termin realizacji usługi

I.

1

Kurs masażu

 

4

II poł VIII 2014

II.

2

Kurs pilarza

2

VIII- X 2014

III.

3

Kurs fryzjerski

2

VIII 2014

 

IV.

4

Kurs naprawy i serwisowania klimatyzacji

2

VIII- X 2014

 

V.

5

Pompy wtryskowe

 

2

VIII- X 2014

VI.

6

Kurs regeneracji turbosprężarek

2

VIII- X 2014

VII.

7

Kurs inseminacji bydła

2

VIII 2014

VIII.

8

Kurs pielęgnacji terenów zielonych

5

IX- X. 2014

9

Florystyka-bukieciarstwo

2

IX- X. 2014

IX.

10

Kurs asystentka-sekretarka

2

VIII 2014

X.

11

Profesjonalny catering i dekoracja stołu

2

I połowa VIII 2014


Miejsce realizacji usługi:

Zajęcia w ramach I, III, VII, VIII, IX, X muszą odbywać się na terenie miasta Łomża.

 

Podane ilości osób biorących udział w kursach są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób skierowanych na szkolenie w przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym, niemożliwym lub koniecznym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla mniejszej lub większej liczby osób niż wskazano.

 

 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM:

 1. Oferent powinien posiadać zgodę na realizację szkoleń w  danym zakresie, a program i czas trwania  szkolenia  musi być zgodny z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wytycznymi.
 2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sal dydaktycznych, specjalistycznych pracowni wyposażonych w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminu.
 3. W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu osprzętu i odzieży ochronnej.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do sfinansowania kosztów przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich (przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy mających na celu stwierdzenie zdolności do odbycia kursu oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem szkolenia) czy kosztów wyrobienia książeczki zdrowia . Koszt należy uwzględnić w ogólnej cenie kursu.
 5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Ponadto każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność: program szkolenia i harmonogram zajęć.
 6. Uczestnicy podczas szkolenia będą mieli bezpieczne i higieniczne warunki nauki, swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i niezbędnych środków czystości.
 7. Uczestnikom szkolenia każdego dnia należy zapewnić catering, w skład którego ma wejść: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka kruche lub sztukowe (różnego rodzaju), kanapki.
 8. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczyć kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej do Zamawiającego. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie.
 9. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowych działań będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 10. Budynek i sale szkoleniowe muszą być oznakowane informacją o nazwie szkolenia, czasie trwania kursu, numerze sali, w której odbywają się zajęcia ( musza też zawierać logotypy POKL, EFS oraz informacje o realizowanym projekcie).
 11. Każdy kurs niekończący się egzaminem państwowym musi kończyć się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie umiejętności lub kwalifikacji zawodowych zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).
 12. Po zakończeniu każdego kursu uczestnik otrzyma 2 zaświadczenia:

a) zaświadczenie, które w treści musi zawierać w szczególności: dane osobowe uczestnika - absolwenta kursu (z datą i miejscem urodzenia), nazwę organizatora kursu, termin realizacji kursu, cel kursu, miejscowość i datę wydania zaświadczenia, podpis i pieczęć Wykonawcy uprawnionego do wydania zaświadczenia, nazwę zajęć edukacyjnych i wymiar godzin zajęć praktycznych oraz teoretycznych w zakresie poszczególnych modułów kursu

b) zaświadczenie zawierające dane wymienione w pkt. a wraz z umieszczonymi oznaczeniami Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz adnotacja: Projekt „Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 13.  Wykonawca sporządzi protokół z egzaminu kończącego kurs

 14.  Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji dokumentów dotyczących przebiegu działań edukacyjnych, motywacyjnych i doradczych do 31.12.2020 r.

 15.  Ponadto wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do:

a) Tydzień po rozpoczęciu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Łomży potwierdzone (za zgodność z oryginałem) kopie zaświadczeń o przeprowadzeniu badań lekarskich w przypadku kursów, w których warunkiem uczestnictwa jest pozytywny wynik badań.

b) Po zakończeniu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Łomży potwierdzone (za zgodność z oryginałem):

  • kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu (mogą stanowić one załącznik do dziennika zajęć),
  • potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych
  • kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji,
  • kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji,
  • imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu,
  • kserokopię protokołu egzaminacyjnego
  • ankiety ewaluacyjne

 

Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części – 10

Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

Ofertę można przesłać (prosimy o wypełnienie załącznika nr 2):

 • mailowo na adres pcprlomza@wp.pl,
 • faksem (86) 215 69 70,
 • pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
 • doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, do dnia 18.07.2014 r. do godz. 09.00.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Izabellą Grochowską - kierownik projektu telefon (86) 215 69 44, mail  pcprlomza@wp.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój 209.

 

 

Łomża, dnia 11.07.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

 

2014-07-11 10:52 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.