Rozeznanie rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.

 

            Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia usługi.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla  uczestników projektu - w wymiarze godzin zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995 z późn. zm.) - kursów zawodowych  wyszczególnionych w poniższej tabeli:

 

Części zamówienia

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość osób

(przybliżona)

Termin realizacji usługi

I.

1.

Prawo jazdy kat. D

2

 VIII - 30 XI 2014, w tym 1 osoba rozpocznie kurs od IX

2.

Kurs uzupełniający na przewóz osób

1

VIII - XI 2014

II.

1.

Specjalistyczny kurs prawo jazdy kat. B dla osoby z niepełnosprawnością ruchową( dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim)

1

IX - XI 2014

 

Zamawiający zastrzega, iż może ulec zmianie liczba uczestników poszczególnych kursów.


Uwaga! Uczestnicy projektu skierowani na kursy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami danej kategorii oraz posiadają Profile Kandydatów na Kierowcę, zatem przy szacowaniu kosztu kursu należy pominąć koszt badań lekarskich.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. prowadzenie kursu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, a w szczególności w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995 z późn. zm.) - dotyczy to zwłaszcza konieczności zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, placu manewrowego, doświadczonej i wykwalifikowanej kadry jak również zrealizowania kursu w odpowiedniej liczbie godzin;
 2. wynagrodzenie wykładowców i instruktorów;
 3. koszty wynajmu sali wykładowej;
 4. koszty wynajmu placu manewrowego;
 5. koszty eksploatacji samochodów/autobusów;
 6. przeprowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć mających na celu przygotowanie uczestników kursu do egzaminu państwowego na prawo jazdy.  Wykonawca winien udostępnić uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej, a także zapewnić każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika z płytą CD zawierającą aktualny zestawy pytań testowych;
 7. ustalenie i opłatę - dla osób, które zakończyły program oraz zdały egzamin wewnętrzny -pierwszego egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania kierowców;
 8. ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia na cały okres trwania kursu;
 9. wydanie zaświadczeń po ukończonym szkoleniu.

 

W celu realizacji części II Wykonawca musi posiadać samochód dostosowany do jazdy dla osób niepełnosprawnych z niedowładem nóg (auto dostosowane czyli wyposażone w moduł ręczny gaz, hamulec).

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursów będących przedmiotem zamówienia do innych grup realizujących tożsame kursy prowadzone przez Wykonawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zastrzega sobie prawo kierowania pojedynczych  osób  do innych grup w późniejszych terminach ustalonych przez Zamawiającego.


Miejsce realizacji usługi:

Zajęcia w ramach kursów muszą odbywać się na terenie miasta Łomża.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na pojedyncze kursy w ramach I części zamówienia.


DODATKOWE WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

/DOTYCZY CZĘŚCI I I II/:

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursu metodą e-learning.
 2. Wykonawca wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikiem Zamawiającego, a także za organizację i terminową realizację kursu.
 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia logotypów programu POKL oraz informacji o współfinansowaniu kursu na zaświadczeniach/certyfikatach, dane te powinny znaleźć się w dodatkowym zaświadczeniu informującym, że kurs prawa jazdy był współfinansowany przez EFS. Wymagana jest archiwizacja wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2021r..
 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników kursu na zajęciach, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy kursantów potwierdzające uczestnictwo w każdym spotkaniu) i  do  bieżącego informowania o każdym przypadku  nieobecności uczestników szkoleń lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób.
 5. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom kursu, w tym ubezpieczy każdego uczestnika tytułu NNW.
 6. Wykonawca przekaże uczestnikom kursu niezbędne informacje o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznaczy
  w odpowiedni sposób pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne, poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu, plakatów informacyjnych przekazanych przez Zamawiającego.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczy Zamawiającemu materiały zdjęciowe  z zajęć teoretycznych i praktycznych z każdego ze realizowanych kursów (w tym zdjęcia grupowe wszystkich uczestników danego kursu).
 9. Wykonawca udzieli nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania
   z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli projektu przez PCPR jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.
 10. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć odpowiednią liczbę pojazdów (samochodów/ wózków/ koparek) gwarantującą płynne i terminowe wykonanie zamówienia.


Oferta powinna zawierać:

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 i/lub załącznik nr 2) z ofertę cenową  zgodną z przedmiotem zamówieni.


Ofertę można przesłać:

 • mailowo na adres pcprlomza@wp.pl
 • faksem (86) 215 69 70,
 • pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
 • doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, do dnia 18.07.2014 r. do godz. 09.00.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Izabellą Grochowską - kierownik projektu telefon (86) 215 69 44, mail pcprlomza@wp.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój 209.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części: 2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


Łomża, dnia 11.07.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

 

2014-07-11 11:09 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.