Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na kursy zawodowe

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz na stronie internetowej - www.pcpr.powiatlomzynski.plCzęść I – Kurs spawania metodą MAG i TIG

 

Liczba otrzymanych ofert – 3

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Centrum Szkoleń „MIKO”

Niepubliczna Placówka Oświatowa

Rosochy 43A, 46 – 320 Praszka

Cena oferty: 21 762 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote, 00/100 gr.).

 

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

 

 

 

Zestawienie ofert i ocen:


L.p.

 

Nazwa oferenta

 

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto

PUNKTY

Kryterium Cena 100%

1

Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

18 – 400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22

23 700,-

91,82

2

Centrum Szkoleń „MIKO”

Niepubliczna Placówka Oświatowa

Rosochy 43A, 46 – 320 Praszka

21 762,-

100

3

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

46 455,-

WYKONAWCA WYKLUCZONY

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

 

OFERTA NR 3:

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy PZP.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał następujących dokumentów:

 • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie głównych usług, z podaniem
  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, w tym co najmniej jednej usługi polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego zgodnego z przedmiotem zamówienia na który składana jest oferta;
 • polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 50.000 złotych;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

W toku badania oferty stwierdzono, że w złożonej ofercie wykonawcy brakuje dokumentów, które zawierałyby takie informacje. W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 10.07.2014 roku wezwał w/w Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęły żądane dokumenty. W dniu 14.07.2014 roku, Zamawiający ponowił wezwanie do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym przez Zamawiającego drugim terminie nie wpłynęły wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 24 ust. 4 – Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ I,

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 21 lipca 2014 roku.

 

 

Część II – Kurs kasy fiskalnej z obsługą terminali i kart płatniczych

 

Liczba otrzymanych ofert – 8

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

T-Matic

Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

ul. Malmeda 1, 15 – 440 Białystok

Cena oferty: 5 808 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset osiem złotych, 00/100 gr.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

 

Zestawienie ofert i ocen:

 

L.p.

 

Nazwa oferenta

 

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto

PUNKTY

Kryterium Cena 100%

1

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

19 200,-

WYKONAWCA WYKLUCZONY

2

Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach, Leszek Twarowski

19-100 Mońki, ul. Al. Niepodległości 16

6 157,20

94,33

3

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Al. Legionów 49

18 – 400 Łomża

19 200,-

30,25

4

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka

ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski

10 224,-

56,81

5

T-Matic

Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

ul. Malmeda 1, 15 – 440 Białystok

5 808,-

100

6

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży

ul. Polowa 45

18 – 400 Łomża

7 200,-

80,67

7

Podlaska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G

6 528,-

88,97

8

„Europejska Grupa Konsultingowa”

Anna Kazimierczak

ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź

9 072,-

64,02

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

 

OFERTA NR 1:

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy PZP.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał następujących dokumentów:

 • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie głównych usług, z podaniem
  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, w tym co najmniej jednej usługi polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego zgodnego z przedmiotem zamówienia na który składana jest oferta;
 • polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 50.000 złotych;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

W toku badania oferty stwierdzono, że w złożonej ofercie wykonawcy brakuje dokumentów, które zawierałyby takie informacje. W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 10.07.2014 roku wezwał w/w Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęły żądane dokumenty. W dniu 14.07.2014 roku, Zamawiający ponowił wezwanie do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym przez Zamawiającego drugim terminie nie wpłynęły wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 24 ust. 4 – Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ II,

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 21 lipca 2014 roku.

 


Część III – Kurs sprzedawca i fakturowanie

 

Liczba otrzymanych ofert – 11

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Podlaska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G

Cena oferty: 4 302 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące trzysta dwa złote, 00/100 gr.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

 

Zestawienie ofert i ocen:


L.p.

 

Nazwa oferenta

 

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto

PUNKTY

Kryterium Cena 100%

1

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

6 600,-

WYKONAWCA WYKLUCZONY

2

Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach, Leszek Twarowski

19-100 Mońki, ul. Al. Niepodległości 16

5 230,40

82,25

3

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Al. Legionów 49

18 – 400 Łomża

6 000,-

71,70

4

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka

ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski

5 154,-

83,47

5

T-Matic

Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

ul. Malmeda 1, 15 – 440 Białystok

5 058,-

85,05

6

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży

ul. Polowa 45

18 – 400 Łomża

8 280,-

51,96

7

Podlaska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G

4 302,-

100

8

„Europejska Grupa Konsultingowa”

Anna Kazimierczak

ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź

8 524,98

50,46

9

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

8 053,20

53,42

10

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”

21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66

5 364,-

80,20

11

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji
i Rynku Pracy

18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113

4 950,-

86,91

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

 

OFERTA NR 1:

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy PZP.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał następujących dokumentów:

 • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie głównych usług, z podaniem
  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, w tym co najmniej jednej usługi polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego zgodnego z przedmiotem zamówienia na który składana jest oferta;
 • polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 50.000 złotych;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

W toku badania oferty stwierdzono, że w złożonej ofercie wykonawcy brakuje dokumentów, które zawierałyby takie informacje. W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 10.07.2014 roku wezwał w/w Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęły żądane dokumenty. W dniu 14.07.2014 roku, Zamawiający ponowił wezwanie do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym przez Zamawiającego drugim terminie nie wpłynęły wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 24 ust. 4 – Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ III,

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 21 lipca 2014 roku.

 

 

Część IV – Kurs opiekuna osób zależnych

 

Liczba otrzymanych ofert – 6

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

„DR OTIS”

Ośrodek Terapii i Sportu

18-400 Łomża, ul. Por. Łagody 9/30

Cena oferty: 9 196 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych, 00/100 gr.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.


Zestawienie ofert i ocen:


L.p.

 

Nazwa oferenta

 

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto

PUNKTY

Kryterium Cena 100%

1

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

12 100,-

WYKONAWCA WYKLUCZONY

2

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży

ul. Polowa 45

18 – 400 Łomża

15 400,-

59,71

3

Podlaska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G

12 199,-

75,38

4

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań

14 084,40

65,29

5

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”

21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66

9 878,-

93,09

6

„DR OTIS”

Ośrodek Terapii i Sportu

18-400 Łomża, ul. Por. Łagody 9/30

9 196,-

100

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

 

OFERTA NR 1:

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy PZP.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał następujących dokumentów:

 • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie głównych usług, z podaniem
  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, w tym co najmniej jednej usługi polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego zgodnego z przedmiotem zamówienia na który składana jest oferta;
 • polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 50.000 złotych;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

W toku badania oferty stwierdzono, że w złożonej ofercie wykonawcy brakuje dokumentów, które zawierałyby takie informacje. W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 10.07.2014 roku wezwał w/w Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęły żądane dokumenty. W dniu 14.07.2014 roku, Zamawiający ponowił wezwanie do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym przez Zamawiającego drugim terminie nie wpłynęły wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 24 ust. 4 – Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ IV,

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 21 lipca 2014 roku.

 

 

Część V – Kurs kelner - barman

 

Liczba otrzymanych ofert – 4

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Podlaska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G

Cena oferty: 11 007 zł brutto (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedem złotych, 00/100 gr.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

 

Zestawienie ofert i ocen:


L.p.

 

Nazwa oferenta

 

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto

PUNKTY

Kryterium Cena 100%

1

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

9 000,-

WYKONAWCA WYKLUCZONY

2

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży

ul. Polowa 45

18 – 400 Łomża

14 400,-

76,44

3

Podlaska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G

11 007,-

100

4

„Europejska Grupa Konsultingowa”

Anna Kazimierczak

ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź

12 319,92

89,34

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

 

OFERTA NR 1:

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy PZP.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał następujących dokumentów:

 • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie głównych usług, z podaniem
  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, w tym co najmniej jednej usługi polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego zgodnego z przedmiotem zamówienia na który składana jest oferta;
 • polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 50.000 złotych;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

W toku badania oferty stwierdzono, że w złożonej ofercie wykonawcy brakuje dokumentów, które zawierałyby takie informacje. W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 10.07.2014 roku wezwał w/w Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęły żądane dokumenty. W dniu 14.07.2014 roku, Zamawiający ponowił wezwanie do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym przez Zamawiającego drugim terminie wpłynęły dokumenty, które nie potwierdzają spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia i wiedzy wykonawcy (w punkcie 3, podpunkt 2 SIWZ).

Analiza dokumentów wykazała że Podmiot udostępniający swoje zasoby tj. Suxess Media, Paweł Bzinkowski, od 14.04.2011 r. miał zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej i od 07.07.2014 r. został wykreślony z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Oznacza to, że referencje wystawione 20.12.2013 r. są niewiarygodne.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 – Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ V,

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 21 lipca 2014 roku.

 

 

Część VI – Kurs kosmetyczny z elementami wizażu

 

Liczba otrzymanych ofert – 6

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji
i Rynku Pracy

18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113

Cena oferty: 6 950 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100 gr.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

 

Zestawienie ofert i ocen:


L.p.

 

Nazwa oferenta

 

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto

PUNKTY

Kryterium Cena 100%

1

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

8 750,-

WYKONAWCA WYKLUCZONY

2

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Al. Legionów 49

18 – 400 Łomża

10 000,-

69,50

3

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży

ul. Polowa 45

18 – 400 Łomża

15 000,-

46,33

4

Podlaska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G

7 750,-

89,68

5

„Europejska Grupa Konsultingowa”

Anna Kazimierczak

ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź

11 600,-

59,91

6

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji
i Rynku Pracy

18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113

6 950,-

100

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

 

OFERTA NR 1:

DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3

01 – 106 Warszawa

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy PZP.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał następujących dokumentów:

 • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie głównych usług, z podaniem
  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, w tym co najmniej jednej usługi polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego zgodnego z przedmiotem zamówienia na który składana jest oferta;
 • polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 50.000 złotych;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

W toku badania oferty stwierdzono, że w złożonej ofercie wykonawcy brakuje dokumentów, które zawierałyby takie informacje. W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 10.07.2014 roku wezwał w/w Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęły żądane dokumenty. W dniu 14.07.2014 roku, Zamawiający ponowił wezwanie do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym przez Zamawiającego drugim terminie nie wpłynęły wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 24 ust. 4 – Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ VI,

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 21 lipca 2014 roku.

 


Część VII – Kurs programowania AUTOCAD, AUTOCAD 2

 

Liczba otrzymanych ofert – 4

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości,

Robert Staluszka

ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski

 

Cena oferty: 5 374 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote, 00/100 gr.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

 

Zestawienie ofert i ocen:


L.p.

 

Nazwa oferenta

 

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto

PUNKTY

Kryterium Cena 100%

1

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka

ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski

5 374,-

100

2

T-Matic

Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

ul. Malmeda 1, 15 – 440 Białystok

6 694,-

80,28

3

Mobilny Ośrodek Szkoleniowy

Henryk Rakoczy

18-300 Zambrów, ul. Orzeszkowej 13

6 980,-

76,99

4

Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3

95 – 200 Pabianice

8 542,-

62,91

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ VII,

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 21 lipca 2014 roku.


Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na nr fax: 86 215 69 70 lub na adres
e-mail: pcprlomza@wp.pl.


 

Do wiadomości:

1.   Wszyscy wykonawcy:

a)      Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,

18 – 400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22;

b)      Centrum Szkoleń „MIKO”, Niepubliczna Placówka Oświatowa

Rosochy 43A, 46 – 320 Praszka;

c)       DLAKADR.PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa;

d)      Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach, Leszek Twarowski

19-100 Mońki, ul. Al. Niepodległości 16;

e)      Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Al. Legionów 49, 18 – 400 Łomża;

f)       Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka

ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski;

g)      T-Matic, Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

ul. Malmeda 1, 15 – 440 Białystok;

h)      Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży

ul. Polowa 45, 18 – 400 Łomża;

i)        Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G;

j)        „Europejska Grupa Konsultingowa”, Anna Kazimierczak

ul. Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź;

k)      Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań;

l)        Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”

21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66;

m)    Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113,

n)      „DR OTIS” Ośrodek Terapii i Sportu

18-400mża, ul. Por. Łagody 9/30;

o)      Mobilny Ośrodek Szkoleniowy, Henryk Rakoczy

18-300 Zambrów, ul. Orzeszkowej 13;

p)      Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3, 95 – 200 Pabianice.

2.   Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl

3.   Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Łomża, dnia 15.07.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

 

2014-07-15 14:32 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.