Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych

Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 160601 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 215 69 42, faks (086) 215 69 70.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiatlomzynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów uczestników projektu Razem ku samodzielności (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych), kursów zawodowych wyszczególnionych poniżej: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: I Kurs masażu klasycznego - ilość osób: 4 Termin realizacji usługi: II połowa VIII 2014 Uwagi: 60 godzin szkoleniowych, w tym nie mniej niż 50 godzin zajęć praktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: II Kurs pilarza-drwala - ilość osób: 3 Termin realizacji usługi: VIII - X 2014 Uwagi: 144 godziny dydaktyczne CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: III Kurs naprawy i serwisowania klimatyzacji - ilość osób: 3 Kurs naprawy i regeneracji pomp wtryskowych - ilość osób: 3 Kurs regeneracji turbosprężarek - ilość osób: 3 Termin realizacji usług: VIII - X 2014 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: IV Kurs inseminacji bydła - ilość osób: 1 Termin realizacji usługi: VIII - IX 2014 Uwagi: 50 godzin, w tym min. 25 godzin praktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: V Kurs pielęgnacji terenów zielonych - ilość osób: 5 Florystyka - bukieciarstwo- ilość osób: 5 Termin realizacji usługi: IX - X 2014 Uwagi: 50 godzin dydaktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: VI Kurs asystentka - sekretarka - ilość osób: 2 Termin realizacji usługi: VIII 2014 Uwagi: 50 godzin dydaktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: VII Profesjonalny catering i dekoracja stołu - ilość osób: 1 Termin realizacji usługi: I połowa VIII 2014 Uwagi: 70 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 60 godzin zajęć praktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: VIII Księgowość małych i średnich firm - ilość osób: 8 Uwagi: 120 godzin dydaktycznych Kadry i płace - ilość osób: 5 Uwagi: 100 godzin, w tym obsługa programów Symfonia Termin realizacji usług: IX-XI 2014 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: IX Grafika i projektowanie stron www - ilość osób: 4 Termin realizacji usługi: VIII - 31 X 2014 Uwagi: 120 godzin CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: X Szkolenie okresowe dla służb BHP i osób wykonujących zadania tych służb - ilość osób: 1 Termin realizacji usługi: VIII - 31 X 2014 Uwagi: 30 godzin CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: XI Kurs podstawy komputera z telepracą - ilość osób: 5 Termin realizacji usługi: VIII - X 2014 Uwagi: 50 godzin, w tym 5 godzin telepracy CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: XII Kurs opiekuna osób zależnych (opiekun osób starszych/chorych/niepełnosprawnych/ opiekunka dziecięca/ opiekun środowiskowy) - ilość osób: 1 Termin realizacji usługi: VIII 2014 Uwagi:120 godzin (w tym co najmniej 80 godzin praktycznych - 40 godzin w przedszkolu/ żłobku i 40 godzin w instytucji opiekującej się osobami starszymi). Zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00 (codziennie).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 50.000 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
 • co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy załączyć harmonogram kursu

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana ilości uczestników kursu - rezygnacja, usunięcie, itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiatlomzynski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża, w sekretariacie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  tak

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KURS MASAŻU KLASYCZNEGO.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 4 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : sierpień 2014 (II połowa), nie więcej niż 8 godzin dydaktycznych dziennie. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: jest nabycie wiedzy i umiejętności służących do wykonania masażu klasycznego Kurs masażu klasycznego stopnia I - 60 godzin szkoleniowych - w tym nie mniej niż 50 godzin zajęć praktycznych Program powinien zawierać następujące zagadnienia: Teoria masażu klasycznego, Zasady stosowania masażu klasycznego, Dobieranie środka poślizgowego pod względem ilościowym i jakościowym , Wykonywanie technik masażu klasycznego w odpowiedniej kolejności, Uzyskiwanie precyzji jednoczesności i naprzemienności ruchów..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KURS PILARZA - DRWALA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 3 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : VIII - IX 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: dopuszcza się organizacje kursu poza terenem miasta Łomża, w przypadku kursu odbywającego się co najmniej 50 km poza miastem Łomża należy do ceny kursu doliczyć koszty wyżywienia i zakwaterowania (wówczas kurs powinien być maksymalnie skumulowany), CEL SZKOLENIA: nabycie i opanowanie przez kandydatów podstawowych umiejętności z zakresu: zasady działania pilarki spalinowej, jej obsługi oraz konserwacji zapewniającej sprawne działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkowania; technik pracy pilarką spalinową przy pozyskaniu drewna. Kurs powinien obejmować min. 144 godziny. Zakres tematyczny kursu pilarza - drwala: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pilarką spalinową; Paliwa, oleje i smary używane w eksploatacji pilarki; Budowa pilarki, przygotowanie do pracy oraz utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego; Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna; Techniki ścinki i obalania drzew normalnych i tzw. trudnych; Okrzesywanie drzew ściętych; Przerzynka drewna; Zasady organizacji procesu pozyskania drewna. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni otrzymać Certyfikat jest w języku polskim i angielskim/niemieckim, uprawniający do podjęcia pracy w zawodzie drwal-operator pilarki i jednoosobową ścinkę drzew. Wykonawca ma obowiązek pokryć koszt badań lekarskich. Wykonawca powinien opłacić koszty i zapewnić możliwość przystąpienia do egzaminu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: MODUŁ I - KURS NAPRAWY I SERWISOWANIA KLIMATYZACJI MODUŁ II - KURS NAPRAWY I REGENERACJI POMP WTRYSKOWYCH MODUŁ III - KURS REGENERACJI TURBOSPRĘŻAREK.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MODUŁ I - LICZBA UCZESTNIKÓW: 3 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : VIII - X 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: dopuszcza się organizacje kursu poza terenem miasta Łomża (po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu). W ramach szkolenia w sposób praktyczny i teoretyczny powinny zostać omówione zagadnienia związane z: budową i zasadą działania układu klimatyzacji diagnozowaniem najczęściej spotykanych usterek wymianą i montażem sprężarki w układzie klimatyzacji elektrycznym i elektronicznym układem sterowania klimatyzacją problemami z nowymi sprężarkami sterowanymi elektrozaworem serwisowaniem i profilaktyką obsługi układu klimatyzacji MODUŁ II - LICZBA UCZESTNIKÓW: 3 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : VIII - X 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: dopuszcza się organizacje kursu poza terenem miasta Łomża (po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu). W trakcie szkolenia powinny zostać omówione sposoby diagnostyki i obsługi mechanicznych układów wtryskowych z podziałem na zagadnienia dotyczące: zasilania systemu w paliwo, układów filtrowania i podgrzewania paliwa, rodzajów pomp wtryskowych VE, diagnostyki i naprawy wtryskiwaczy, dodatkowego wyposażenia pomp wtryskowych. MODUŁ III - LICZBA UCZESTNIKÓW: 3 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : VIII - X 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: dopuszcza się organizacje kursu poza terenem miasta Łomża (po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu). CEL SZKOLENIA Zaawansowana wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu budowy i działania turbosprężarek Kursanci powinni nabyć praktyczną wiedzę i umiejętność rozpoznawania typowych oraz nietypowych przyczyn usterek turbosprężarek: przygotowanie turbosprężarki do naprawy wykonywanie pomiarów oraz ocena zużycia części dobór części ze szczególnym naciskiem na umiejętność pomiarów oraz oceny jakości nowych części zamiennych składanie turbosprężarek wyważanie wszystkich elementów wirujących z szczególnym naciskiem na wyważanie każdej turbosprężarki na tzw. zero, składanie turbosprężarki oraz regulacji zmiennej geometrii jak także zaworu upustowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: KURS INSEMINACJI BYDŁA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : VIII - IX 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: dopuszcza się organizacje kursu poza terenem miasta Łomża, w przypadku kursu odbywającego się co najmniej 50 km poza miastem Łomża należy do ceny kursu doliczyć koszty wyżywienia i zakwaterowania (wówczas kurs powinien być maksymalnie skumulowany), CEL SZKOLENIA: przygotowanie kursantów do przeprowadzania zabiegów inseminacji bydła. Szkolenie powinno obejmować min 50 godzin szkoleniowych, w tym min 25 godzin praktycznych. Zajęcia powinny być prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 o Organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Kurs powinien obejmować następujące zagadnienia: teorię z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, selekcji i doboru buhajów do kojarzeń, interpretacji informacji zawartych w dokumentach hodowlanych oraz regulacji prawnych dotyczących organizacji hodowli i rozrodu. ćwiczenia praktyczne, w pełni przygotowane do przeprowadzania zabiegów inseminacji bydła..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: MODUŁ I - KURS PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH MODUŁ II - FLORYSTYKA - BUKIECIARSTWO.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MODUŁ I - LICZBA UCZESTNIKÓW: 5 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : IX - X 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: Łomża CEL SZKOLENIA Celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania prac związanych z pielęgnacją terenów zieleni. Szkolenie powinno obejmować zagadnienia z zakresu: Podstawy prawne związane z funkcjonowaniem terenów zieleni Projekty urządzania terenów zieleni oraz metody ich realizacji Narzędzia i maszyny Zakładanie terenów zieleni Pielęgnacja roślin ozdobnych Ochrona roślin ozdobnych Program szkolenia powinien obejmować 40 godzin dydaktycznych MODUŁ II - LICZBA UCZESTNIKÓW: 5 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : IX - X 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie florystyki WYMAGANIA DODATKOWE: Program szkolenia powinien obejmować 40 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych. W godzinach tych należy ująć ocenę końcową uczestnika szkolenia (np. w formie egzaminu, testu, itp.) Program szkolenia ma zawierać następujące zagadnienia: sztuka kupowania kwiatów i zieleni ciętej, przechowywanie i pielęgnacja roślin ciętych, zasady tworzenia kompozycji roślinnych, zasady i techniki układania bukietów okazjonalnych, zasady i techniki układania kwiatów w naczyniach, florystyka ślubna, florystyka pogrzebowa, zasady i techniki wykonywania stroików, wianków komunijnych i drobnych kwiatowych dekoracji, techniki suszenia roślin i ich przechowywanie, zasady i techniki wykonywania kompozycji z roślin zasuszonych i sztucznych, aranżacja wnętrz kwiaciarni i kalkulacja kosztów..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: KURS ASYSTENTKA - SEKRETARKA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 2 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : VIII 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: ŁOMŻA CEL SZKOLENIA: przygotowanie do pełnienia pracy w charakterze asystentki-sekretarki Program powinien obejmować 50 godzin dydaktycznych kursu i zawierać następujące moduły: Wizerunek współczesnej sekretarki/asystentki Aranżacja biura Organizacja pracy własnej Prawo pracy Komunikacja interpersonalna Obsługa komputera i innych urządzeń biurowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PROFESJONALNY CATERING I DEKORACJA STOŁU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : I połowa VIII 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: ŁOMŻA Czas trwania szkolenia 50 godzin dydaktycznych przypadających na każdego uczestnika szkolenia, w tym nie mniej niż 40 godzin zajęć praktycznych. Kurs ma się odbywać w lokalu dostosowanym do prawidłowego przeprowadzenia zajęć praktycznych dla 1 osoby, gdzie dostępny jest sprzęt kuchenny niezbędny do zrealizowania programu kursu, każdemu uczestnikowi należy zapewnić samodzielne stanowisko pracy. Program szkolenia powinien uwzględniać zagadnienia z zakresu: zajęcia teoretyczne: działalność cateringowa, zagadnienia higieny w procesie produkcji żywności i obrocie żywnością, planowanie posiłków i układnie menu na tzw szwedzki stół sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów serwowanych najczęściej na tzw szwedzkim stole min 15 dań , w tym: przystawki, np. babeczki koktajlowe, kaneczki dekoracyjne, roladki, tartinki, ryby i mięsa w galarecie itp. lunch w podgrzewaczach np. zupy-krem z kuleczkami mięsnymi, roladki ze schabu, sałaty i surówki słodkie desery porcjowanie potraw dekorowanie potraw dekorowanie stołu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: MODUŁ I - KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM MODUŁ II - KADRY I PŁACE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MODUŁ I - ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 8 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : IX - XI 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: Łomża CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia ewidencji kadrowej i finansowej małych i średnich przedsiębiorstw z zastosowaniem użytkowych programów finansowo - księgowych. ORGANIZACJA SZKOLENIA: wykonawca może dołączyć uczestnika szkolenia do grupy szkoleniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, zajęcia powinny odbywać się 2-3 razy w tygodniu, w systemie popołudniowym, od godz. 15:00 WYMAGANA LICZBA GODZIN: przynajmniej 120 godzin dydaktycznych Program kursu powinien zawierać moduły tj.: Rachunkowość finansowa Prawo podatkowe Ubezpieczenia społeczne Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego Obsługa programów finansowo-księgowych MODUŁ II - ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 5 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : IX - XI 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: Łomża CEL SZKOLENIA: Praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze pracownika ds. kadr i płac. ORGANIZACJA SZKOLENIA: wykonawca może dołączyć uczestnika szkolenia do grupy szkoleniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, zajęcia powinny odbywać się 2-3 razy w tygodniu, w systemie popołudniowym, od godz. 15:00 WYMAGANA LICZBA GODZIN: przynajmniej 100 godzin dydaktycznych. Program kursu powinien zawierać moduły tj.: Prawo pracy (rodzaje umów o pracę, dokumentacja związana z zatrudnieniem, rozwiązywanie umów o pracę, świadectwo pracy, czas pracy), Płace: przychody ze stosunku pracy na podst. ustawy o podatku dochodowym (nieodpłatne świadczenie, zaliczki, koszty uzyskania przychodu, PIT 2, PIT 4R, PIT 11, składki ZUS). Wynagrodzenia (pojęcia, składniki wynagrodzenia, wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy, wynagrodzenia za czas choroby, ekwiwalent za urlop, naliczanie wynagrodzeń, ewidencja wynagrodzenia, wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych, system wynagrodzeń za pracę (miesięczne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, zadaniowe, w systemie mieszanym), Ubezpieczenia (wypełnianie formularzy ubezpieczeniowych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) Obsługa programu Symfonia..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: GRAFIKA I PROJEKTOWANIE STRON WWW.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 4 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : VIII - 31.X.2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu grafiki komputerowej i tworzenia stron www ORGANIZACJA SZKOLENIA: szkolenie zostanie przeprowadzone w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 17:00, zajęcia skumulowane, nie mniej niż 4 razy w tygodniu. Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze 120 godzin dydaktycznych na każdego uczestnika szkolenia. Szkolenie powinno obejmować zagadnienia z zakresu: obsługę graficznych programów wektorowych (tworzenie i obróbka grafiki wektorowej - np. CorelDraw, Illustrator), obsługę graficznych programów rastrowych (tworzenie grafiki bitmapowej i komputerowa obróbka zdjęć - np. Photoshop, Photopaint), animacje wektorowe i bitmapowe (np. Flash, Corel RAVE, Image Rady), tworzenie stron internetowych (optymalizacja grafiki www - HTML, Flash). Wykonawca zapewnieni każdemu uczestnikowi szkolenia stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu (1 osoba - 1 komputer)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻB BHP I OSÓB WYKONYJĄCYCH ZADANIA TYCH SŁUŻB.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 1 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : VIII - 31 X 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. ORGANIZACJA SZKOLENIA: szkolenie zostanie przeprowadzone w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 17:00, min. 30 godzin dydaktycznych. Zakres tematyczny: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy; metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy; nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy; ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka; nowoczesne metody pracy służby bhp; nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: KURS PODSTAWY KOMPUTERA Z TELEPRACĄ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 6 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : VIII - X. 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: Łomża ORGANIZACJA SZKOLENIA: wykonawca może dołączyć uczestnika szkolenia do grupy szkoleniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, 2-3 razy w tygodniu, od godz. 900 do 1500 Czas trwania kształcenia Łączną liczbę godzin zaplanowano na 50 godzin dydaktycznych, w tym 15 godzin telepracy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: KURS OPIEKUNA OSÓB ZALEŻNYCH (opiekun osób starszych/chorych/niepełnosprawnych, opiekunka dziecięca, opiekun środowiskowy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : VIII 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: przygotowanie uczestników do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych oraz opieki nad dzieckiem ORGANIZACJA SZKOLENIA: szkolenie winno odbywać się w miesiącu sierpień 2014, w dni robocze od 9:00 do16:00 (codziennie) WYMAGANIA DODATKOWE: Program szkolenia powinien obejmować 120 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych. (w tym co najmniej 80 godzin praktycznych - 40 godzin w przedszkolu/ żłobku i 40 godzin w instytucji opiekującej się osobami starszymi )W godzinach tych należy ująć ocenę końcową uczestnika szkolenia (np. w formie egzaminu, testu, itp.) szkolenie powinno obejmować zagadnienia z zakresu: roli i zadań opiekuna, etyki opiekuna, form opieki i pomocy ludziom starszym, chorym, niesamodzielnym organizowania i planowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pielęgnowania podstawowego i opieki nad ludźmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi przepisów prawa dotyczących działań pomocowych i realizacji opieki nad podopiecznymi zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego pomagania podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych aktywizowania podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań pomocy przy usprawnianiu ruchowym chorego i niepełnosprawnego (elementy rehabilitacji i gimnastyki) podejmowania współpracy ze środowiskiem podopiecznego, zespołami opiekuńczymi i terapeutycznymi doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego, kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego, inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania stosowanie wybranych zabaw i gier wpływających na rozwój dziecka..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

2014-07-23 15:51 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.