Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz na stronie internetowej - www.pcpr.powiatlomzynski.pl.


Liczba otrzymanych ofert – 1

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All-Tourist”

41-300 Dąbrowa Górnicza

Ul. Graniczna 12/211

 

Cena oferty: 89 261 zł brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych, 00/100).

Cena: 1 414 zł brutto/za 1 uczestnika

Cena: 1 319 zł brutto/za 1 opiekuna

 

Uzasadnienie – wybrano ofertę, która zawiera najniższą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania wg kryteriów podanych w SIWZ


Zestawienie ofert i ocen:

Lp.

Nazwa oferenta

Wynagrodzenie brutto za 1 uczestnika

Wynagrodzenie brutto za 1 opiekuna

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto

1

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All - Tourist”,

Ośrodek Wczasowy „Piramida I”, Sielska Aldona

41-300 Dąbrowa Górnicza

Ul. Graniczna 12/211

1 414,-

1 319,-

89 261,-

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO  MOŻE  ZOSTAĆ ZAWARTA  UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 4 sierpnia 2014 roku.


Proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.


 

Do wiadomości:

1.      Wszyscy wykonawcy:

a)    Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All - Tourist”, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/211

2.      Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl.

3.      Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

 

Łomża, dnia 28.07.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

 

2014-07-28 14:45 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.