Podsumowanie realizacji projektu systemowego EFS "Razem ku samodzielności..." w 2013 roku

Okres trwania projektu: 1 styczeń 2013 r. – 31 grudzień 2013 r.

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku realizowało już VI edycję projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt systemowy był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W roku 2013 całkowity budżet projektu wyniósł  766 346 zł, w tym wkład własny 80 466,33 zł.

 

Aby skorzystać z naszego wsparcia każdy uczestnik projektu musiał łącznie spełniać poniższe warunki:

 • być w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
 • mieszkać, pochodzić lub osiedlić się na terenie powiatu łomżyńskiego,
 • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej.
 • być zagrożonym wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu określonego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 

W roku  2013 r. do projektu przystąpiło 157 osób (90 kobiet i 67 mężczyzn), w tym:

 • 3 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • 78 osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego,
 • 66 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze środowiska lokalnego,
 • 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność lub niewydolność wychowawczą.

 

Wskaźnik osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie wyniósł 49,68 %.

Wskaźnik osób młodych (w wieku 15-30 lat) wyniósł 61,15%.

 

Rekrutację do projektu prowadzili pracownicy PCPR w Łomży oraz pracownicy socjalni z terenu powiatu łomżyńskiego. Na etapie rekrutacji zawarto kontrakty socjalne z każdym uczestnikiem projektu, każda osoba przeszła I etap diagnozy społeczno – zawodowej, podczas której wstępnie zdiagnozowano jej potrzeby oraz wybrano instrumenty aktywnej integracji przewidziane do realizacji w 2013 r.

 

Jak wygląda uczestnictwo w projekcie w praktyce?

 

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Konsultacje  indywidualne oraz grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym.

Podczas trwania VI edycji projektu każdy uczestnik, w ramach diagnozy społeczno-zawodowej, był zobligowany udać się na konsultację z psychologiem oraz doradcą zawodowym w celu sprawdzenia swoich predyspozycji zawodowych i opracowania ścieżki, która umożliwiłaby mu wejście/ powrót na rynek pracy. Indywidualne podejście do każdego uczestnika  implikuje  uwzględnianie w procesie aktywizacyjnym jego specyficznych  potrzeb, predyspozycji, możliwości i zainteresowań zawodowych.

Przy planowaniu adekwatnego i kompleksowego wsparcia braliśmy pod uwagę szereg czynników m.in.:

 • W przypadku osób niepełnosprawnych czyli grupy szczególnie zagrożonej marginalizacją należy wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki wpływające na ich sytuację na rynku pracy. Wśród najczęściej artykułowanych i zauważalnych barier wynikających z niepełnosprawności można wymienić: utrwalone postawy społeczne o charakterze dyskryminacyjnym, szczególnie ze strony pracodawców; bariery architektoniczne; subiektywne bariery psychologiczne samych uczestników obniżające motywacje do osiągnięć i utrudniające dostosowanie się do zmiennych warunków rynku pracy. Niejednokrotnie u osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia są identyfikowane bariery uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia i proponowane działania aktywizacyjne muszą uwzględniać ten fakt.

 

 • U osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej obserwujemy często  wyuczoną i dziedziczoną bezradność w poruszaniu się na rynku pracy,  z tego też względu zorganizowaliśmy cykl szkoleń grupowych, podczas których nasi beneficjenci mieli za zadanie nabyć umiejętności miękkie niezbędne na zmieniającym się rynku pracy i efektywnym funkcjonowaniu na nim.

 

W bieżącym roku 148 uczestników projektu wzięło udział w grupowych szkoleniach pt. Już wiem jak znaleźć pracę – kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy. Podczas zajęć poruszana była problematyka dotycząca: pisania dokumentów aplikacyjnych, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, sposobów wyszukiwania wolnych miejsc pracy, prawa pracy, elastycznych form zatrudnienia, zatrudniania osób niepełnosprawnych, pozyskiwania informacji niezbędnych do otwarcia/prowadzenia własnej działalności gospodarczej, analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA

Kursy i szkolenia zawodowe

W roku bieżącym zrealizowaliśmy 21 kursy/szkolenia, których nazwy i liczba uczestników biorąca w nich udział, zostały zgrupowane poniżej:

 • kurs prawa jazdy kat. B – 37 osób,
 • kurs prawa jazdy kat. C, C+E – 5 osób,
 • kurs prawa jazdy kat. T – 2 osoby,
 • kurs operatora wózka jezdniowego – 23 osoby,
 • kurs operatora koparko-ładowarki kl. III – 13 osób,
 • kurs spawania MAG – 14 osób,
 • kurs spawania TIG – 8 osób,
 • kurs spawania MMA – 4 osoby,
 • kurs sprzedawcy – 8 osób,
 • kurs opiekuna osób zależnych – 10 osób,
 • kurs kosmetyczny – 4 osoby,
 • kasa fiskalna z obsługą terminali i kart płatniczych – 37 osób,
 • kurs gastronomiczny – 5 osób,
 • kurs kelner-barman – 5 osób,
 • kurs komputerowy z telepracą – 3 osoby,
 • kurs programowania AutoCAD i AutoCAD 2 – 2 osoby,
 • kurs księgowy małych i średnich firm – 3 osoby,
 • kurs gospodarowania odpadami – 1 osoba,
 • kurs teambulding – 2 osoby,
 • kurs przeróbek i poprawek krawieckich – 1 osoba,
 • kurs dogoterapi – 1 osoba.

 

Wykonawcy wszystkich kursów zostali wyłonieni na drodze przetargów nieograniczonych, zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Organizacja szkoleń (termin, miejsce, intensywność zajęć, tryb prowadzenia zajęć etc.) jest dostosowana do potrzeb ich uczestników, które są artykułowane podczas spotkań organizowanych przed ogłoszeniem przetargu.

Wybór podwykonawców jest najtrudniejszym momentem podczas realizacji projektu, bowiem ich wybór wpływa na jakość całej interwencji.

Niemal wszystkie kursy mają charakter stricte zawodowy. W związku z faktem, iż wielu z naszych podopiecznych ma utrudniony dostęp w dotarciu na rynek pracy dla 37 osób sfinansowaliśmy prawo jazdy kat B -  jednakże osoby te były zobligowane do podniesienia/nabycia zawodowych umiejętności poprzez realizację kursu dodatkowego, co zwiększy niewątpliwie  ich szanse na zdobycie zatrudnienia. Finansowanie kursów komputerowych (poziom podstawowy i średniozaawansowany) jest uzasadnione z uwagi, iż brak kompetencji w zakresie sprawnego posługiwania się komputerem w obecnej dobie skutkuje nie tylko wykluczeniem cyfrowym, ale w konsekwencji również wykluczeniem społecznym jak i zawodowym.

Uczestnicy mogli uczestniczyć w kilku kursach;  w zależności od ich potrzeb, możliwości oraz zasobów czasowych jakimi dysponowali, zasobów finansowych,  które wynikają z zawarcia kontraktu socjalnego przez danego uczestnika oraz posiadaną motywacją.

Z uwagi na fakt, iż w ramach projektu uczestnicy wybierają kursy dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji, ocena poszczególnych szkoleń wypadła pozytywnie.

Nie bez znaczenia jest fakt, że uczestnicy szkoleń otrzymują zwrot poniesionych kosztów na dojazd na miejsce szkoleń.

 

NOWY INSTRUMENT AKTYWNEJ INTEGRACJI: Skierowanie i sfinansowanie staży zawodowych

W 2013 roku 7 bezrobotnych uczestników projektu (w wieku 15-30 lat) zostało skierowanych do odbycia stażu zawodowego.

Kierując je do odbycia stażu chcieliśmy nie tylko poprawić sytuację materialną tych osób, poprzez zatrudnienie w ramach staży, ale także wyposażyć je w takie umiejętności, by mogły odnaleźć się na lokalnym rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Młodzi ludzie, do 30 roku życia, dla których niejednokrotnie była to w ogóle pierwsza praca, mogli zdobyć doświadczenie, na którym pracodawcom zwykle bardzo zależy; uczyli się kultury pracy, odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Wiedza o uprawnieniach jest niematerialną formą wsparcia, która nie tylko bardzo pomaga, ale też uczy samodzielności w dbaniu o rozwiązywanie swoich problemów. Duża i wciąż rosnąca liczba zmieniających się często przepisów sprawia, iż coraz częściej potrzebujemy rzetelnej, aktualnej informacji i porady prawnej lub obywatelskiej, podanej w sposób prosty i przejrzysty, a przy tym całkowicie bezpłatnie.

PUNKT DORADCZO KONSULTACYJNY

Swoją działalność kontynuował założony w 2008 roku Punkt Doradczo-Konsultacyjny mieszczący się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, w którym specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego i prawa udzielali bezpłatnych porad nie tylko uczestnikom projektu, ale wszystkim zainteresowanym ze środowiska lokalnego.

W ramach działalności Punku Doradczo – Konsultacyjnego, 70 osób ze środowiska lokalnego skorzystało z poradnictwa indywidualnego ze specjalistami, w tym:

 • 40 osób z poradnictwa prawnego (50 godzin),
 • 20 osób z poradnictwa zawodowego (20 godzin),
 • 10 osób z poradnictwa psychologicznego (30 godzin).

W 2013 roku 70 uczestników projektu skorzystało z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, w tym: 64 osoby z poradnictwa prawnego i 6 osób  z poradnictwa z psychoterapeutą.

 

Warsztaty grupowe dot. podnoszenia własnej wartości pn. „Uwierz w siebie”

W grudniu 60 uczestników projektu wzięło udział w warsztatach grupowych dot. podnoszenia własnej wartości. Spotkania prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów miały na celu:

 • rozwijanie świadomości swoich zalet i wad;
 • poznanie czym jest samoocena i poczucie własnej wartości;
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie;
 • uczenie się mówienia innym o sobie, swoich sukcesach, zainteresowaniach, osiągnięciach, zaletach;
 • uświadomienie korzyści płynących z bycia pewnym siebie.

 

AKTYWIZACJA ZDROWOTNA

Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne

W tegorocznej edycji projektu z indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych skorzystało 51 osób niepełnosprawnych oraz 12 opiekunów.  Zajęcia zostały zorganizowane w Ośrodku Wczasowo-rehabilitacyjny „PIRAMIDA”, który mieści się w położonej nad Bałtykiem miejscowości Darłówko.

Ośrodek zaproponował uczestnikom wyjazdu wiele różnorodnych form rehabilitacji, dostosowanych do stopnia i rodzaju ich  niepełnosprawności. Obok zajęć o charakterze stricte rehabilitacyjnym, podczas turnusu był realizowany  program integracji społecznej, który miał zapewnić poprawę kondycji psychicznej uczestnikom, a w konsekwencji również  poprawę stanu zdrowia. Program wyjazdów rehabilitacyjnych dla naszych uczestników  jest tak konstruowany, by dzięki zastosowanym instrumentom mógł stać się istotnym elementem integracji społecznej.

 

Skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób

7  uczestników projektu skorzystało z psychoterapii indywidualnej – procesu, w którym uczestnik projektu pracuje z terapeutą nad problemem przez siebie wnoszonym. Tempo i kierunek owego procesu jest sprawa indywidualną, dostosowaną do potrzeb uczestnika i jego możliwości.

Z psychoterapii może skorzystać każdy, kto odczuwa taką potrzebę. Jest ona stosowana m.in. w leczeniu zaburzeń psychicznych (depresja, fobie, zaburzenia odżywiania, etc) oraz w związku z problemami emocjonalnymi i społecznymi (konflikty w pracy i miejscu zamieszkania, niska samoocena, niepowodzenia, żałoba etc).

Realizacja wskazanych instrumentów aktywizacji zdrowotnej jest zatem nieodzowna do skutecznego realizowania działań aktywizacyjnych z zakresu społeczno-zawodowego.

 

PROMOCJA PROJEKTU

W ramach promocji projektu stale aktualizowaliśmy naszą stronę internetową mieszczącą się pod adresem www.pcpr.powiatlomzynski.pl.

Ponadto w listopadzie wydany został Biuletyn Informacyjny „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane były kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Wszystkie biuletyny są bezpłatne, a numery archiwalne można pobrać z naszej strony internetowej.

 

Projekt został opracowany i jest realizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, którzy na przestrzeni ostatnich lat uczestniczyli w licznych szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków z EFS. Podkreślić należy, że realizacja Projektu dała możliwość objęcia dodatkową pomocą łącznie 887 osobom z terenu powiatu łomżyńskiego. Wsparcie, które otrzymali miało charakter kompleksowy i pozwoliło po raz pierwszy w tak znacznym stopniu wzbogacić ofertę pomocy naszym klientom.

Kierownik Projektu

Izabella Grochowska

 

 

2014-01-07 13:46 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.