Podsumowanie realizacji projektu systemowego EFS "Razem ku samodzielności..." w 2008 roku

Okres trwania projektu: 1 lipiec 2008 - 31 grudzień 2008.

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

------ Edycja 2008 ------Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że od 01.07.2008r. realizuje projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym:

  • osobom niepełnosprawnym,
  • usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

 

Wsparciem objęto 46 osób z terenu powiatu łomżyńskiego, w tym 18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (osoby w wieku 18 - 25 lat) oraz 28 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Marianowie i w Łomży.

 

Dzięki projektowi można było zrealizować m.in. następujące zadania:

  • Organizowano poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne;
  • Szkolenie pn. „Już wiem jak znaleźć pracę” którego celem był trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy;
  • Udzielono wsparcia finansowego 11 osobom do stancji i akademików;
  • Utworzono nową pracownię w WTZ w Marianowie dla 5 dodatkowych uczestników;
  • Kierowano i finansowano kursy i szkoleniadostosowane do predyspozycji osobistych i zawodowych wychowanków, które pozwoliły zdobyćnowe umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe.

 

W wyniku kursów i szkoleń (m.in. prawa jazdy kat. B i C+E, operatora wózka widłowego, księgowości, kadry i płace, kosmetyki i wizażu) kwalifikacje podniosło 18 wychowanków.

 

Dzięki wsparciu Starosty Łomżyńskiego w ramach projektu w 2008 roku powstał Punkt Doradczo – Konsultacyjny, w którym przyjmowali specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego i prawa. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i nadal pełni swoje funkcje.

 

Izabella Grochowska - Kierownik Projektu

2011-04-22 08:30 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.