Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego – diagnoza ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 5/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

Zaproszenie do składania ofert na:

 

I.        Osobiste przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

II.      Osobiste przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego

 

w ramach diagnozy społeczno-zawodowej dla uczestników* projektu systemowego „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” realizowanego przez PCPR w Łomży

 

* uczestnikami projektu są osoby w wieku 15-64 lata, w tym usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz objęte wsparciem ze względu na wielodzietność i problemy opiekuńczo - wychowawcze.

 

 

I.  Osobiste przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego

 

W ramach doradztwa zawodowego przewiduje się wykonanie następującej usługi:

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach diagnozy społeczno-zawodowej uczestników projektu.

 • Planuje się, że z doradztwa skorzysta 172 uczestników projektu,
 • Przewidywany termin realizacji doradztwa zawodowego: od dnia zawarcia umowy (maj) do 30 czerwca 2014r,
 • Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 • Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika projektu indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym (1 godzina zegarowa),
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne ma na celu przełamanie barier, określenie potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników i ustalenie kierunków kształcenia, umożliwiające im realistyczny wybór lub zmianę zawodu oraz wejście / powrót na rynek pracy; przy uwzględnieniu popytu na określone zawody na lokalnym rynku pracy,
 • Z uwagi na specyfikę pracy projektowej oraz przyjęty harmonogram osoby składające ofertę powinny wziąć pod uwagę czas i miejsce odbywania się konsultacji (konsultacje mają odbywać się w siedzibie PCPR w Łomży, co najmniej w 9 dni roboczych w godzinach od 800 do 1700. W miesiącu maju diagnozę musi przejść 80 uczestników projektu, pozostali uczestnicy muszą przejść diagnozę od 2 do 30 czerwca 2014). 

 

 

Wymagane jest, aby indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe dla w/w osób prowadzone było przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu doradztwa zawodowego lub wykształcenie wyższe magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i posiadające licencję doradcy zawodowego w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu poradnictwa zawodowego.
 2. Oferent jest zobowiązany do osobistego przeprowadzenia konsultacji oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
 3. W celu uniknięcia podwójnego finansowana osób, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych, wszyscy pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) są zobowiązani świadczyć usługi poza obowiązującym ich czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego (do oferty należy dołączyć zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu na czas świadczenia usługi podpisaną przez dyrektora placówki, w której pracuje).

 

 

II.  Osobiste przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego

 

W ramach doradztwa zawodowego przewiduje się wykonanie następującej usługi:

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego w ramach diagnozy społeczno-zawodowej.

 • Planuje się, że z doradztwa skorzysta 172 uczestników projektu,
 • Przewidywany termin realizacji doradztwa zawodowego: od dnia zawarcia umowy (maj) do 30 czerwca 2014r,
 • Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 • Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika projektu indywidualnej konsultacji z psychologiem (1 godzina zegarowa),
 • Poradnictwo psychologiczne powinno zmierzać do zdiagnozowania potrzeb społeczno- zawodowych uczestników konsultacji, w tym osób mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych (w tym problemów interpersonalnych, wychowawczych,  psychospołecznych, problemów  dot. przemocy w rodzinie, czy opieki nad osobą niepełnosprawną),
 • Z uwagi na specyfikę pracy projektowej oraz przyjęty harmonogram osoby składające ofertę powinny wziąć pod uwagę czas i miejsce odbywania się konsultacji (konsultacje mają odbywać się w siedzibie PCPR w Łomży, co najmniej w 9 dni roboczych w godzinach od 800 do 1700. W miesiącu maju-diagnozę musi przejść 80 uczestników projektu, pozostali uczestnicy muszą przejść diagnozę od 2 do 30 czerwca 2014). 

 

 

Wymagane jest, aby indywidualne poradnictwo psychologiczne (diagnoza psychologiczna) dla w/w osób prowadzone było przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

 

 1. Tytuł mgr psychologii, co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pomocy psychologicznej.
 2. Oferent jest zobowiązany do osobistego przeprowadzenia konsultacji oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
 3. W celu uniknięcia podwójnego finansowana osób, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych, wszyscy pracownicy JST są zobowiązani świadczyć usługi poza obowiązującym ich czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego (do oferty należy dołączyć zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu na czas świadczenia usługi podpisaną przez dyrektora placówki, w której pracuje).

 

 

WYMAGANIA STAWIANE WSZYSTKIM OFERENTOM:

 

Oferta powinna zawierać:

 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1a lub 1b) z ofertę cenową brutto za godzinę przeprowadzonego poradnictwa,
 • w przypadku pracowników JST wypełniony formularz (załącznik nr 2 i 3),
 • CV potwierdzające wymagane wykształcenie oraz doświadczenie.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, podpisanej przez Oferenta, z zaznaczeniem której części zamówienia dotyczy.

 

Uwaga: nie przewiduje się składania ofert częściowych w ramach jednej części zamówienia.

 

Ofertę można:

 • przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
 • doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:

 

do dnia 08.05.2014r. do godz. 09.00

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Izabellą Grochowską - kierownik projektu telefon (86) 215 69 44, mail:  pcprlomza@wp.pl lub w siedzibie PCPR, pokój 209.

 

 

Łomża, 30.04.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2014-04-30 13:08 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.