Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego

dot. zamówienia publicznego na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu systemowego „Razem ku samodzielności…” oraz klientów PCPR w Łomży w ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży projektu systemowego pn: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2014 r. do godz. 09:00, do PCPR w Łomży wpłynęło 12 ofert.

 

 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

 

Przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego

(155 godzin)

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.

 

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”

Oddział w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66

 

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

 

Przeprowadzenie indywidualnej oraz grupowej psychoterapii

(80 godzin)

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.

 

Pracownia Rozwoju COMITIS

Paweł Łaszkiewicz

Gorbatowa 7D/26B

07-410 Ostrołęka

 

 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:

 

Przeprowadzenie warsztatów grupowych dot. podnoszenia własnej wartości

(60 godzin)

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.

 

Pracownia Rozwoju COMITIS

Paweł Łaszkiewicz

Gorbatowa 7D/26B

07-410 Ostrołęka

 

 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA:

 

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego

(120 godzin)

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.

 

Europejskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze

Monika Duchnowska

18-400 Łomża

ul. Śniadeckiego 24/29

 

 

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA:

 

Prowadzenie obsługi prawnej projektu – CZĘŚĆ I

(30 godzin)

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.

 

Zamówienia Publiczne, Doradztwo Prawne

Tomasz Fimowicz

16-400 Suwałki

ul. Młynarskiego 3/9

 

 

Prowadzenie obsługi prawnej projektu – CZĘŚĆ II

(15 godzin)

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.

 

Kancelaria Radcy Prawnego

Grażyna Ramotowska

18-400 Łomża

ul. Sikorskiego 112

 

 

Ponadto w dniu 3 czerwca 2014 r. o godz. 12:02, na skrzynkę pocztową e-mail PCPR w Łomży, wpłynęła dodatkowa oferta na części IV i V zamówienia. Oferta ta nie była brana pod uwagę przy ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert ponieważ nie spełniała warunku postawionego w zapytaniu ofertowym w punkcie:

Ofertę należy złożyć z zamkniętej kopercie, podpisanej przez Oferenta, z zaznaczeniem której części zamówienia dotyczy.”

 

Łomża, 06.06.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

 

2014-06-06 11:58 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.