Rozeznanie Rynku - Przygotowanie i opublikowanie Biuletynu Informacyjnego

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie przygotowania i opublikowania Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności”, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności -Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie w/w usługi.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia ww. usługi.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opublikowanie Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności” o następujących parametrach:

 • format A4,
 • papier kredowy / błyszczący (okładka 250g, pozostałe strony 200g),
 • pełen kolor,
 • nakład: 500 egzemplarzy,
 • ilość stron: 32 lub 28*

* prosimy o wycenę dla dwóch wariantów zamówienia: dla 32 stron i dla 28 stron biuletynu.

 

Wykonawca musi zapewnić także:

 • projekt graficzny, łamanie tekstów;

(wstępny projekt okładki powinien być przedstawiony zlecającemu do akceptacji najpóźniej do końca grudnia 2014 r.);

 • zapewnienie 3 artykułów na uzgodniony wcześniej ze zlecającym temat społeczny, napisanych przez doświadczonych specjalistów w danej dziedzinie np. w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, problematyki dot. wykluczenia społecznego, itd. - każdy artykuł na 4 strony.

(pozostałe artykuły i zdjęcia zapewnia zlecający);

 

Termin wykonania usługi:

- do 16 stycznia 2015 r.

 

Przy ocenie ofert będą brane następujące kryteria:

- cena,

- doświadczenie specjalistów (3 artykuły na temat społeczny),

- doświadczenie wykonawcy przy realizacji podobnych przedsięwzięć.

 

Ofertę cenową należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym i przesłać:

 • mailem na adres pcprlomza@wp.pl,
 • faksem (86) 215 69 70,
 • pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża,
 • doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,

 

do dnia  08.10.2014 r. do godz. 12.00

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

 

 

Łomża, dnia 02.10.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

Załączniki

 1. Formularz Ofertowy
2014-10-02 14:57 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.