Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 5/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

Zaproszenie do składania ofert na:

 

I.  Przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego,

II.  Przeprowadzenie indywidualnej oraz grupowej (rodzinnej) psychoterapii, 

III.  Przeprowadzenie warsztatów grupowychdot. podnoszenia własnej wartości pn. „Uwierz w siebie”,

IV.  Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego,

V.  Prowadzenie obsługi prawnej projektu, 

 

dla uczestników projektu* oraz klientów PCPR w Łomży w ramach projektu systemowego „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

 

*uczestnikami projektu są osoby w wieku 16-64 lat, w tym usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz objęte wsparciem ze względu na wielodzietność i problemy opiekuńczo - wychowawcze.

 

 

I. Przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego

 

W ramach doradztwa zawodowego przewiduje się wykonanie następujących usług:

 

 1. indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników projektu:
 • Planuje się przeprowadzenie 25 godzin doradztwa dla uczestników projektu,
 • Przewidywany termin realizacji doradztwa zawodowego: od lipca do 31.12.2014 r,
 • Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 • Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu  indywidualnej konsultacji doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu (1 godzina zegarowa),
 • Doradztwo ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rynku pracy i sposobów poruszania się po nim, uwzględniające potrzeby uczestników konsultacji,
 • Konsultacje będą odbywać się w terminach wyznaczonych przez PCPR. Porady będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w  godzinach od 800  do 1700.

 

 1. grupowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektu:
 • Planuje się, że z doradztwa skorzystają uczestnicy projektu w ciągu 90 godzin szkoleń.  Sposób organizacji doradztwa grupowego: przewidywana liczba spotkań - 15 spotkań  po 10-15 osób, każde spotkanie trwa 6 godzin zegarowych,
 • Przewidywany termin realizacji doradztwa zawodowego: czerwiec - wrzesień 2014,
 • Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 • Doradztwo ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rynku pracy i sposobów poruszania się po nim.

 

 1. indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe dla osób ze środowiska lokalnego:
 • Planuje się przeprowadzenie 40 godzin indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego  dla klientów zgłaszających się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 • Doradztwo ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rynku pracy i sposobów poruszania się po nim, uwzględniające potrzeby uczestników konsultacji,
 • Termin: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r,
 • Miejsce: Łomża oraz inne miejscowości na terenie powiatu łomżyńskiego. Zamawiający użycza bezpłatnie miejsce wykonania usługi,
 • Zamawiający zastrzega, iż konsultacje będą odbywać się w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Porady będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w  godzinach od 800  do 1700. W związku z faktem, iż osoby korzystające z poradnictwa zgłaszają się do nas nieregularnie, pracownicy PCPR będzie na bieżąco ustalać ze specjalistą terminy dyżurów.

 

Wymagane jest, aby indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe dla w/w osób prowadzone było przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu doradztwa zawodowego lub wykształcenie wyższe magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i posiadają udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz kwalifikacje zawodowe wykładowcy na kursach (trener)
 2. W celu uniknięcia podwójnego finansowana osób, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych, wszyscy pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) są zobowiązani świadczyć usługi poza obowiązującym ich czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego (do oferty należy dołączyć zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu na czas świadczenia usługi podpisaną przez dyrektora placówki, w której pracuje).

 

 

II. Przeprowadzenie indywidualnej oraz grupowej (rodzinnej) psychoterapii dla uczestników projektu oraz dla osób ze środowiska

 

1.     Indywidualna oraz grupowa (rodzinna) psychoterapia dla uczestników projektu 

 • Planuje się przeprowadzenie 40 godzin psychoterapii dla uczestników projektu,
 • Przewidywany termin realizacji psychoterapii: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r,
 • Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 • Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu indywidualnej konsultacji z psychologiem/psychoterapeutą (1 godzina zegarowa),
 • Zakres i tematyka  związana będzie z indywidualnymi potrzebami klientów; Poradnictwo będzie świadczone m.in. na rzecz osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym problemów interpersonalnych, wychowawczych,  psychospołecznych, problemów  dot. przemocy w rodzinie, czy opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • Zamawiający zastrzega, iż konsultacje będą odbywać się w terminach wyznaczonych przez zamawiającego. Porady będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w  godzinach od 800  do 1700.

 

2.      Indywidualna oraz grupowa (rodzinna) psychoterapia dla osób ze środowiska lokalnego

 • Planuje się przeprowadzenie 40 godzin doradztwa dla osób ze środowiska lokalnego,
 • Przewidywany termin realizacji psychoterapii: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r,
 • Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 • Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu  indywidualnej konsultacji z klientem (1 godzina zegarowa),
 • Zakres i tematyka doradztwa związana będzie z indywidualnymi potrzebami klientów. Poradnictwo będzie świadczone m.in. na rzecz osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym problemów interpersonalnych, wychowawczych,  psychospołecznych, problemów  dot. przemocy w rodzinie, czy opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • Zamawiający zastrzega, iż konsultacje będą odbywać się w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Porady będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w  godzinach od 800 do 1700. W związku z faktem, iż osoby korzystające z poradnictwa zgłaszają się do nas nieregularnie, pracownicy PCPR będzie na bieżąco ustalać ze specjalistą terminy dyżurów. Z uwagi na osoby zgłaszające się na psychoterapię, które wymagają cyklicznych spotkań, wymaga się aby specjalista dysponował minimum 5 godzinami w tygodniu.

 

Wymagane jest, aby indywidualna pomoc psychoterapeutyczna dla w/w osób świadczona była przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

 1. Tytuł mgr psychologii  z  uprawnieniami psychoterapeuty, co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pomocy psychoterapeutycznej.
 2. W celu uniknięcia podwójnego finansowana osób, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych, wszyscy pracownicy JST są zobowiązani świadczyć usługi poza obowiązującym ich czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego (do oferty należy dołączyć zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu na czas świadczenia usługi podpisaną przez dyrektora placówki, w której pracuje).

 

 

 III.    Prowadzenie warsztatów grupowychdot. podnoszenia własnej wartości pn. „Uwierz w siebie”,

 

Warsztaty dotyczące podnoszenia własnej wartości pn. „Uwierz w siebie”, które mają na celu:

 • rozwijanie świadomości swoich zalet i wad;
 • poznanie czym jest samoocena i poczucie własnej wartości;
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie;
 • uczenie się mówienia innym o sobie, swoich sukcesach, zainteresowaniach, osiągnięciach, zaletach;
 • uświadomienie korzyści płynących z bycia pewnym siebie.

 

Formy pracy z uczestnikami:

Mini-wykład, „burza mózgów”, praca indywidualna, praca w grupach.

 

 • Planuje się przeprowadzenie 10 spotkań po 6 godzin po ok. 10-15 osób każda grupa,
 • Przewidywany termin realizacji szkoleń: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r,
 • Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Wymagane jest, aby warsztaty prowadzone były przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

 1. Osoby zgłoszone przez wykonawcę do przeprowadzenia warsztatów powinny posiadać kwalifikacje zawodowe wykładowcy na kursach (trener),
 2. Trenerzy zgłoszeni przez wykonawcę do przeprowadzenia warsztatów powinni posiadać wykształcenie wyższe – psychologiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów dotyczących podnoszenia własnej wartości w zakresie opisanym we wstępie.

 

 

IV.   Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego  

 • Planuje się przeprowadzenie 60 godzin doradztwa dla uczestników projektu oraz 60 godzin dla klientów zgłaszających się do PCPR w Łomży,
 • Przewidywany termin realizacji doradztwa prawnego: od dnia zawarcia umowy – 31 grudnia 2014r.,
 • Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 • Usługa będzie polegała na udzielaniu poradnictwa prawnego dla uczestników projektu oraz osób ze środowiska lokalnego,
 • Zakres i tematyka porad prawnych związana będzie z indywidualnymi potrzebami klientów i obejmuje poradnictwo oraz sporządzanie pozwów, pism, wniosków i skarg.
 • Wśród najczęściej zgłaszanych problemów znajdują się zagadnienia m.in. z zakresu:
  • Prawa cywilnego: poradnictwo z zakresu prawa zobowiązań, postępowania nieprocesowego, postępowań nakazowych i upominawczych,
  • Prawa rodzinnego: poradnictwo oraz sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach rozwodowych i separacyjnych, poradnictwo i sporządzanie pozwów, poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej,
  • Prawa ubezpieczeń: poradnictwo z zakresu spraw emerytalno - rentowych, sporządzanie odwołań i pism procesowych w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS,
  • Poradnictwa z zakresu prawa pracy,
  • Poradnictwa - wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg - w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej,
  • Prawa lokalowego i ochrony praw lokatorów: sprawy dotyczące uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, podnajemców itp.
 • Daty i godziny zajęć będzie ustalać PCPR w konsultacji z Wykonawcą, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez klientów. Porady będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8 do 17.  W związku z faktem, iż osoby korzystające z poradnictwa zgłaszają się do nas nieregularnie, Zamawiający będzie na bieżąco ustalać wraz z Wykonawcą  terminy dyżurów (wymaga się aby Wykonawca dysponował przynajmniej 3 godzinami w tygodniu). 

 

Wymagane jest, aby indywidualne poradnictwo prawne dla w/w osób prowadzone było przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

 1. Wykształcenie prawnicze, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w prowadzeniu poradnictwa prawnego.
 1. W celu uniknięcia podwójnego finansowana osób, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych, wszyscy pracownicy JST są zobowiązani świadczyć usługi poza obowiązującym ich czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego (do oferty należy dołączyć zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu na czas świadczenia usługi podpisaną przez dyrektora placówki, w której pracuje).

 


V. Prowadzenie obsługi prawnej projektu  

 

Część I usługi:

 • Planuje się przeprowadzenie 30 godzin doradztwa dotyczącego realizacji projektu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • Przewidywany termin realizacji: od dnia zawarcia umowy – do 31 grudnia 2014r.,
 • Zakres usługi w szczególności obejmuje:
  • bieżące poradnictwo prawne,
  • sporządzanie opinii prawnych na wniosek Zleceniodawcy, w tym w szczególności opinii dotyczącej realizacji projektu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  • sporządzanie umów i opiniowanie umów,
  • tworzenie wewnętrznych regulacji prawnych,
  • sporządzanie i opiniowanie pism urzędowych,
  • udział w spotkaniach negocjacyjnych,
  • reprezentowanie prawne i procesowe zamawiającego wobec osób trzecich i sądów w zakresie powierzonych spraw.

 

Wymagane jest, aby obsługa prawna projektu  była prowadzona przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze, z co najmniej 5- letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu procedur przetargowych, zgodnych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 2. Biegła znajomość przepisów i wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 3. W przypadku pracowników JST wypełniony załącznik nr 2 i nr 3.

 

Część II usługi:

 • Planuje się przeprowadzenie 15 godzin doradztwa dotyczącego realizacji projektu zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Przewidywany termin realizacji: od dnia zawarcia umowy – do 31 grudnia 2014r.,
 • Zakres usługi w szczególności obejmuje:
  • bieżące poradnictwo prawne,
  • sporządzanie opinii prawnych na wniosek Zleceniodawcy, w tym w szczególności opinii dotyczącej realizacji projektu zgodnie z wytycznymi POKL,
  • sporządzanie umów i opiniowanie umów,
  • tworzenie wewnętrznych regulacji prawnych,
  • sporządzanie i opiniowanie pism urzędowych,
  • udział w spotkaniach negocjacyjnych,
  • reprezentowanie prawne i procesowe zamawiającego wobec osób trzecich i sądów w zakresie powierzonych spraw.

 

Wymagane jest, aby obsługa prawna projektu  była prowadzona przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
 2. Biegła znajomość przepisów i wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 3. W przypadku pracowników JST wypełniony załącznik nr 2 i nr 3.

Mile widziane udokumentowanie współpracy - w ciągu ostatnich 2 lat - przy przynajmniej 3 projektach POKL, w tym prowadzenie obsługi prawnej  1 projektu POKL przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

 

 

WYMAGANIA STAWIANE WSZYSTKIM OFERENTOM:

 

Oferta powinna zawierać:

 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d lub 1e) z ofertę cenową brutto za godzinę przeprowadzonego poradnictwa,
 • w przypadku pracowników JST wypełniony formularz (załącznik nr 2 i 3),
 • CV osób przewidzianych do realizacji usługi oraz dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, podpisanej przez Oferenta, z zaznaczeniem której części zamówienia dotyczy.

 

Uwaga:

Części I-IV - nie przewiduje się składania ofert częściowych w ramach jednej części zamówienia.

Część V - przewiduje się składanie ofert częściowych w ramach jednej części zamówienia.

  

Ofertę można:

 • przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
 • doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,

 

do dnia 05.06.2014 r. do godz. 09.00

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Izabellą Grochowską - kierownik projektu telefon: (86) 215 69 44, e-mail:  pcprlomza@wp.pl lub w siedzibie PCPR, pokój 209.

 

UWAGA, DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAPYTANIA!

 

Nie ma możliwości uzupełniania ani zmiany oferty (dotyczy również zamiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia). Oferent jest zobowiązany do osobistego przeprowadzenia konsultacji oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji, w przypadku firm nie ma możliwości zamiany osoby/osób zgłoszonych w ofercie i przewidzianych do realizacji zamówienia. Wymagane jest również pisemne zobowiązanie - zgłoszonych w ofercie i przewidzianych do realizacji zamówienia osób - do współpracy z Oferentem w celu realizacji umowy dot. przedmiotu zamówienia.

Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany do podpisania umowy w siedzibie Zlecającego usługę.

Zamawiający zastrzega również, iż wykonanie usługi  będzie odbywać się w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Terminy te będą ustalane po konsultacji z wykonawcą i wstępnie ustalone podczas podpisywania umowy.

 

 

Łomża, dnia 29.05.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2014-05-29 12:24 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.