Zapytanie ofertowe na przygotowanie i opublikowanie Biuletynu Informacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 5/2014, z dnia 16 kwietnia 2014 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża

tel. 86 215-69-42, fax. 86 215-69-70

REGON: 450671289

NIP: 7181701039

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opublikowanie Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności” o następujących parametrach:

 • format A4,
 • papier kredowy / błyszczący (okładka 250g, pozostałe strony 200g),
 • pełen kolor,
 • nakład: 500 egzemplarzy,
 • ilość stron: 24

 

Wykonawca musi zapewnić także:

 • projekt graficzny, łamanie tekstów;
 • zapewnienie 2 artykułów na uzgodniony wcześniej ze zlecającym temat społeczny, napisanych przez doświadczonych specjalistów w danej dziedzinie (obligatoryjnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz np. problematyki dot. wykluczenia społecznego) - każdy artykuł na 2-3 strony. 

(pozostałe artykuły i zdjęcia zapewnia zlecający);

 • wewnętrzna strona tylniej okładki powinna być wykonana w formie plakatu promującego rodzinną pieczę zastępczą; wykonawca zobowiąże się przekazać zlecającemu treść plakatu w formie elektronicznej (plik graficzny w wysokiej rozdzielczości umożliwiający późniejszy wydruk);
 • wykonawca przekaże zlecającemu biuletyn w formie elektronicznej (w formacie PDF);
 • wstępny projekt okładki oraz plakatu powinien być przedstawiony zlecającemu do akceptacji najpóźniej do 23 stycznia 2015 roku.

 

Termin wykonania usługi:

- do 11 lutego 2015 r.

 

Przy ocenie ofert będą brane następujące kryteria:

- cena,

- doświadczenie wykonawcy przy realizacji podobnych przedsięwzięć.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem BIULETYN, na załączonym formularzu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 209,

do dnia 11 grudnia 2014 r. do godziny 10:00

 

Kontakt:
Izabella Grochowska – Kierownik Projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel.: (86) 215-69-44; fax.: (86) 215-69-70, e-mail: pcprlomza@wp.pl

 

Łomża, dnia 04.12.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

Załączniki

 1. Formularz Ofertowy
2014-12-04 10:17 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.