Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 5/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

Zaproszenie do składania ofert na
przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego

 

w ramach diagnozy społeczno-zawodowej  dla uczestników projektu  systemowego „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, realizowanego przez PCPR w Łomży

 

*uczestnikami projektu są osoby w wieku 16-64 lat, w tym usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz objęte wsparciem ze względu na wielodzietność i problemy opiekuńczo - wychowawcze.

 

W ramach doradztwa psychologicznego przewiduje się wykonanie następujących usług:

 • Planuje się, że z doradztwa skorzysta 172 uczestników projektu,
 • Przewidywany termin realizacji doradztwa zawodowego: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2014 r.,
 • Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 • Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika projektu indywidualnej konsultacji z psychologiem (1 godzina zegarowa),
 • Poradnictwo psychologiczne powinno zmierzać do zdiagnozowania potrzeb społeczno- zawodowych uczestników konsultacji, w tym osób mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych (w tym problemów interpersonalnych, wychowawczych,  psychospołecznych, problemów  dot. przemocy w rodzinie, czy opieki nad osobą niepełnosprawną),
 • Z uwagi na specyfikę pracy projektowej oraz przyjęty w projekcie harmonogram osoby składające ofertę powinny wziąć pod uwagę czas i miejsce odbywania się konsultacji (konsultacje mają odbywać się w siedzibie PCPR w Łomży, maksymalnie 10 godzin dziennie, w godzinach od 800 do 1800, 172 uczestników musi przejść diagnozę do 30 czerwca 2014 roku). Z uwagi na fakt, iż Zlecający dysponuje tylko jednym pomieszczeniem, w jednym czasie może przyjmować tylko jeden specjalista.


Wymagane jest, aby indywidualne poradnictwo psychologiczne (diagnoza psychologiczna) dla w/w osób prowadzone było przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

1)      Tytuł mgr psychologii, 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pomocy psychologicznej.

2)      W celu uniknięcia podwójnego finansowana osób, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych, wszyscy pracownicy JST są zobowiązani świadczyć usługi poza obowiązującym ich czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego (do oferty należy dołączyć zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu na czas świadczenia usługi podpisaną przez dyrektora placówki, w której pracuje).

 

Oferta powinna zawierać:

 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) z ofertę cenową brutto za godzinę przeprowadzonego poradnictwa;
 • w przypadku pracowników JST wypełnione  załączniki nr 2 i 3;
 • CV, potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz doświadczenie.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, podpisanej przez Oferenta.

 

Uwaga! Nie ma możliwości uzupełniania ani zmiany oferty (dotyczy również zamiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia). Oferent jest zobowiązany do osobistego przeprowadzenia konsultacji oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji, w przypadku firm nie ma możliwości zamiany osoby/osób zgłoszonych w ofercie i przewidzianych do realizacji zamówienia.

Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany do podpisania umowy w siedzibie Zlecającego usługę.

 

Ofertę można:

 • przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża;
 • doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,

do dnia 02.06.2014 r. do godz. 09.00.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Izabellą Grochowską - kierownik projektu telefon: (86) 215 69 44, e-mail: pcprlomza@wp.pl lub w siedzibie PCPR, pokój 209.

 

 

Łomża, dnia 28.05.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2014-05-28 12:35 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.