Zapytanie ofertowe na specjalistów do realizacji 120 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza specjalistów do złożenia oferty cenowej na:

 

realizację 120 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zakres usługi w szczególności obejmuje:

 • rekrutację uczestników projektu tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu łomżyńskiego (np. osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, osoby zagrożone wykluczeniem ze względu na wielodzietność lub niewydolność wychowawczą, itp.),
 • zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych z osobami rekrutowanymi do projektu (zaplanowanie i realizowanie minimum trzech instrumentów aktywnej integracji – aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna lub społeczna),
 • przeprowadzenie I części diagnozy społeczno – zawodowej (wzór karty kwalifikacyjnej projektu dot. osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zapewnia zleceniodawca),
 • prowadzenie pracy socjalnej z uczestnikami projektu,
 • prowadzenie dokumentacji każdego uczestnika projektu objętego kontraktem socjalnym,
 • branie udziału w spotkaniach zespołu projektowego, mających na celu monitorowanie przebiegu projektu,
 • współpraca ze zleceniodawcą na wszystkich etapach realizacji zlecenia.

 

Termin realizacji usługi:

Usługa prowadzona będzie od stycznia 2012 r. do końca trwania projektu tj. do grudnia 2012 r.

 

Istnieje możliwość złożenia ofert częściowych.

 

Oferta powinna zawierać:

 • całkowity koszt brutto za przeprowadzoną usługę - stawka za realizację jednego kontraktu,
 • w przypadku kiedy wykonawca nie decyduje się na realizację wszystkich 120 kontraktów, prosimy o informację o ilości kontraktów jakie Zleceniobiorca jest w stanie zrealizować,
 • CV z opisanym doświadczeniem w danej dziedzinie,
 • oświadczenie Zleceniobiorcy, iż posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania przedmiotowego zlecenia,
 • w przypadku pracowników JST wypełniony załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2

 

Kryterium wyboru oferty:

 • kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie w danej dziedzinie.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do dnia 10 stycznia 2012 r., do godziny 10.00.

 

Łomża, dnia 03.01.2012 r.

Dyrektor PCPR Łomża

Edward Jarota

 

 

2012-01-03 10:07 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.