Podsumowanie realizacji projektu systemowego EFS "Razem ku samodzielności..." w 2012 roku

Okres trwania projektu: 1 styczeń 2012 - 31 grudzień 2012.

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

- - - - - - 2012 - - - - - -

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku realizowało już V edycję projektu „Razem ku samodzielności…”. Działaniami obejmowaliśmy 243 osoby, w tym:

• 13 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

• 101 osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego,

• 93 osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo ze środowiska lokalnego,

• 12 opiekunów dzieci niepełnosprawnych (uczestnicy „Grupy Wsparcia”),

• 24 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność lub niewydolność wychowawczą.

W projekcie wzięło udział także 20 dzieci uczestników projektu (w tym 13 dzieci niepełnosprawne).

 

W roku 2012 całkowity budżet projektu wyniósł  1 288 294 zł, w tym wkład własny 135 270,87 zł.

 

Aby skorzystać z naszego wsparcia każdy uczestnik projektu musiał spełniać 3 warunki:

 • być w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
 • mieszkać, pochodzić lub osiedlić się na terenie powiatu łomżyńskiego,
 • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Jak wygląda uczestnictwo w projekcie w praktyce?

 

 

 

Jak wynika z analizy dynamiki przepływu uczestników w projekcie w latach 2008-2012, projekt cieszy się niesłabnącą popularnością, co jest w dużej mierze zasługą tego, że pracownicy zaangażowani posiadają umiejętności wynikające ze specyfiki pracy metodą projektu tj: diagnozowania problemów w środowisku lokalnym, poszukiwania rozwiązań tych problemów oraz współpracy z innymi osobami. Przypisywanie tak wielkiej wagi diagnozie społeczno - zawodowej nie jest bezpodstawne - dobrze zdiagnozowana sytuacja wyjściowa uczestnika pozwala na optymalny dobór instrumentów aktywnej integracji dla niego i nadania zaproponowanemu wsparciu charakteru zindywidualizowanego oraz komplementarnego. 

 

 AKTYWIZACJA ZAWODOWA

 

Konsultacje  indywidualne oraz grupowe z doradcą zawodowym

Podczas trwania V edycji projektu każdy uczestnik, w ramach diagnozy społeczno-zawodowej, był zobligowany udać się na konsultację z doradcą zawodowym w celu sprawdzenia swoich predyspozycji zawodowych i  opracowania ścieżki, która umożliwiłaby mu wejście/ powrót na rynek pracy. Indywidualne podejście do każdego uczestnika  implikuje  uwzględnianie w procesie aktywizacyjnym jego specyficznych  potrzeb, predyspozycji, możliwości i zainteresowań zawodowych. Przy planowaniu adekwatnego i kompleksowego wsparcia bierzemy pod uwagę szereg czynników m.in.:

 • poziom bezrobocia i struktura lokalnego rynku pracy,
 • czy występuje wyuczona i dziedziczona bezradność w poruszaniu się na rynku pracy?,
 • indywidualny poziom motywacji,
 • poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
 • poziom kompetencji osobistych.

 

W przypadku osób niepełnosprawnych czyli grupy szczególnie zagrożonej marginalizacją należy wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki wpływające na ich sytuację na rynku pracy. Wśród najczęściej artykułowanych i zauważalnych barier wynikających z niepełnosprawności można wymienić: utrwalone postawy społeczne o charakterze dyskryminacyjnym, szczególnie ze strony pracodawców; bariery architektoniczne; subiektywne bariery psychologiczne samych uczestników obniżające motywacje do osiągnięć i utrudniające dostosowanie się do zmiennych warunków rynku pracy. Niejednokrotnie u osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia są identyfikowane bariery uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia i proponowane działania aktywizacyjne muszą uwzględniać ten fakt.

U osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej obserwujemy często  wyuczoną i dziedziczoną bezradność w poruszaniu się na rynku pracy,  z tego też względu zorganizowaliśmy cykl szkoleń grupowych, podczas których nasi beneficjenci mieli za zadanie nabyć umiejętności miękkie niezbędne  na zmieniającym się rynku pracy i efektywnym funkcjonowaniu na nim. W bieżącym roku 206 uczestników projektu wzięło udział w grupowych szkoleniach pt. „Już wiem jak znaleźć pracę - kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy”. Podczas zajęć poruszana była problematyka dotycząca: pisania dokumentów aplikacyjnych, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, sposobów wyszukiwania wolnych miejsc pracy, prawa pracy, elastycznych form zatrudnienia, zatrudniania osób niepełnosprawnych, pozyskiwania informacji niezbędnych do otwarcia/prowadzenia własnej działalności gospodarczej, analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy.


AKTYWIZACJA ZDROWOTNA

 

Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne

W tegorocznej edycji projektu z indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych skorzystało 74 osoby niepełnosprawne oraz 18 opiekunów.  Zajęcia zostały zorganizowane podczas 2 wyjazdów w następujących terminach:

15-24.08.2012 oraz  22.09-01.10 2012.

Miejscem 10-dniowych turnusów był Ośrodek Wczasowo-rehabilitacyjny „PIRAMIDA”, który mieści się w położonej nad Bałtykiem miejscowości Darłówko.

Ośrodek zaproponował uczestnikom wyjazdu wiele różnorodnych form rehabilitacji, dostosowanych do stopnia i rodzaju ich  niepełnosprawności. Obok zajęć o charakterze stricte rehabilitacyjnym, podczas turnusu był realizowany  program integracji społecznej, który miał zapewnić poprawę kondycji psychicznej uczestnikom, a w konsekwencji również  poprawę stanu zdrowia. Program wyjazdów rehabilitacyjnych dla naszych uczestników  jest tak konstruowany, by dzięki zastosowanym instrumentom mógł stać się istotnym elementem integracji społecznej.


Skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób

7  uczestników projektu skorzystało z psychoterapii indywidualnej- procesu, w którym uczestnik projektu pracuje z terapeutą nad problemem przez siebie wnoszonym. Tempo i kierunek owego procesu jest sprawa indywidualną, dostosowaną do potrzeb uczestnika i jego możliwości.

Z psychoterapii może skorzystać każdy, kto odczuwa taką potrzebę. Jest ona stosowana m.in. w leczeniu zaburzeń psychicznych (depresja, fobie, zaburzenia odżywiania, etc) oraz w związku z problemami emocjonalnymi i społecznymi ( konflikty w pracy i miejscu zamieszkania, niska samoocena, niepowodzenia, żałoba etc).

 

Realizacja wskazanych instrumentów aktywizacji zdrowotnej jest zatem nieodzowne do skutecznego realizowania działań aktywizacyjnych z zakresu społeczno-zawodowego.

 


AKTYWIZACJA EDUKACYJNA

 

Kursy i szkolenia zawodowe

W roku bieżącym zrealizowaliśmy 33 kursy/szkolenia, w których udział wzięło 176 uczestników projektu (w tym 52 z niepełnosprawnością). Nazwy i liczba uczestników biorąca udział, zostały zgrupowane w poniższej tabeli:


Lp.

Nazwa kursu/szkolenia

liczba uczestników

1

Florystyka - bukieciarstwo

7

2

Fryzjerski

9

3

Gastronomiczny z obsługą kasy fiskalnej

13

4

Grafika komputerowa i tworzenie stron www

5

5

Kadry i płace z elementami księgowości

11

6

Kelner - barman

2

7

Kierowca - operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym - wymiana butli LPG

22

8

Kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci

12

9

Kurs instruktorski rekreacji ruchowej o specjalności jazdy konnej

1

10

Kurs opiekuna osób zależnych

6

11

Kwalifikacje wstępne

1

12

Kwalifikacje wstępne przyśpieszona

3

13

Obsługa kasy fiskalnej + terminali kart płatniczych

25

14

Obsługa komputera - poziom średniozaawansowany

4

15

Operator koparki jednonaczyniowe do 0,8m3

2

16

Operator koparko-ładowarki kl.III

19

17

Operator ładowarki jednonaczyniowe do 2,5m3

1

18

Podstawy obsługi komputera i internetu dla osoby niewidomej

1

19

Podstawy obsługi komputera z pakietem

8

20

Prawo jazdy kat. B

60

21

Prawo jazdy kat. C

7

22

Prawo jazdy kat. C, C+E

27

23

Prawo jazdy kat. C+E

4

24

Programowanie AUTOCAD1, AUTOCAD2

1

25

Przewóz towarów niebezpiecznych- ADR (podstawowy +cysterny)

2

26

Spawanie blach spoinami czołowymi (metoda MAG i TIG)

1

27

Spawanie metodą MAG

11

28

Spawanie metodą MMA (elektroda otulona)

2

29

Spawanie metodą TIG

8

30

Specjalistyczne prawo jazdy kat. B

5

31

Sprzedawca z fakturowaniem

15

32

Stylizacja paznokci, wizażu, depilacji woskiem

1

33

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i/lub osób

1

 

 

Wykonawcy wszystkich kursów zostali wyłonieni na drodze przetargów nieograniczonych, zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Organizacja szkoleń (termin, miejsce, intensywność zajęć, tryb prowadzenia zajęć etc.) jest dostosowana do potrzeb ich uczestników, które są artykułowane podczas spotkań organizowanych przed ogłoszeniem przetargu.

Niemal wszystkie kursy mają charakter stricte zawodowy. W związku z faktem, iż wielu z naszych podopiecznych ma utrudniony dostęp w dotarciu na rynek pracy dla 60 osób sfinansowaliśmy prawo jazdy kat B..-  jednakże osoby te były zobligowane do podniesienia/ nabycia zawodowych umiejętności poprzez realizację kursu dodatkowego, co zwiększy niewątpliwie  ich szanse na zdobycie zatrudnienia. Finansowanie kursów komputerowych (poziom podstawowy i średniozaawansowany) jest uzasadnione z uwagi, iż brak kompetencji w zakresie sprawnego posługiwania się komputerem w obecnej dobie skutkuje nie tylko wykluczeniem cyfrowym, ale w konsekwencji również wykluczeniem społecznym jak i zawodowym.

Uczestnicy mogli uczestniczyć w kilku kursach;  w zależności od zasobów czasowych jakimi dysponowali, zasobów finansowych,  które wynikają z zawarcia kontraktu socjalnego przez danego uczestnika oraz posiadaną motywacją .

Z uwagi na fakt, iż w ramach projektu uczestnicy wybierają kursy dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji, ocena poszczególnych szkoleń wypadła pozytywnie.

Z wywiadów z beneficjentami ( ewaluacja on-going przeprowadzana w trakcie trwania szkoleń) można stwierdzić, iż często na poziom zadowolenia z uczestnictwa w danym kursie wpływa wiele czynników: wykształcenie, wiek, posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, miejsce zamieszkania czy długość pozostawania klientem pomocy społecznej albo pozostawania bez pracy.

Nie bez znaczenia jest fakt, że uczestnicy szkoleń otrzymują zwrot poniesionych kosztów na dojazd na miejsce szkoleń.

 

Szkolenie edukacyjne z doradcą zawodowym „ALTERNATYWNE FORMY ZATRUDNIENIA”

 

W listopadzie br. dla 10 uczestników projektu (osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych , uczestników Grupy Wsparcia) zostało zorganizowane szkolenie z zakresu elastycznych form zatrudnienia, które są doskonałą alternatywą dla osób które z różnych względów ( stan zdrowia, nauka w systemie dziennym, opieka nad osobami zależnymi) nie mogą podjąć zatrudnienia w klasycznej formie. Na szkoleniu zostały przedstawione możliwości i formy organizacyjne elastycznego zatrudnienia tj. : zatrudnienie pracowników na indywidualnych zasadach poza siedzibą przedsiębiorstwa – praca chałupnicza, nakładcza, praca dorywcza; samozatrudnienie - świadczenie pracy  na własny rachunek i na własne ryzyko; zatrudnienie na czas określony - często w niepełnym wymiarze czasu pracy, w dowolnie ustalonych przez strony umowy granicach; telepraca – stosowana przy pracach twórczych, opracowywaniu projektów, obsłudze linii telefonicznych przy wykorzystaniu technologii informatycznej, umowy cywilno-prawne – m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna wraz z przedstawieniem zalet i wad takiego zatrudnienia.

 

 

Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych.

 

W ramach aktywizacji edukacyjnej skierowano na zajęcia szkolne - w celu uzupełnienie wykształcenia  na poziomie policealnym - 2 uczestniczki projektu posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

poza tym skierowano i sfinansowano dla 1 wychowanka opuszczającego placówkę opiekuńczo- wychowawczą zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie  ponadgimnazjalnym.

Dodatkowo skierowano na  zajęcia szkolne  1 wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą w ramach realizacji instrumentu:

 

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

 

„GRUPA WSPARCIA” - PRZYKŁAD JAK POMÓC SOBIE I JAK UDZIELAĆ POMOCY INNYM

 

W miesiącu wrześniu odbył się cykl warsztatów psychoterapeutycznych dla uczestników Grupy Wsparcia – inicjatywy powołanej na bazie przekonania o ogromnych możliwościach tkwiących w samopomocy, skierowanej do rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. W roku bieżącym w spotkaniach uczestniczy 12 opiekunów, 13 dzieci niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawne rodzeństwo.

Metodą pracy grupy stały się spotkania stacjonarne i wyjazdowe, które mają na celu wzajemne wspieranie się i wzmacnianie, bowiem rodziny o których mowa muszą przezwyciężać na co dzień nie tylko fizyczne bariery, ale często również spotykają się z barierami mentalnymi i izolacją społeczną. Psychoterapia grupowa obecna na każdym spotkaniu ma za zadanie kształtowanie odpowiednich postaw oraz przekonań, które pozwalają odpowiednio reagować na różne sytuacje społeczne, z którymi borykają się uczestnicy. Problemów jest mnóstwo: od nieakceptowania niepełnosprawności przez otoczenie i nieradzenia sobie ze stresem, poprzez problemy z rehabilitacją i załatwianiem spraw urzędowych, aż po dyskryminację w obszarze kulturalno-oświatowym czy wzajemne motywowanie się do aktywności zarówno w życiu społecznym jak też i zawodowym.

 

W dniu 28-09-2012 odbył się wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego „W dębowym lesie” kończący cykl wrześniowych spotkań. Przeprowadzone w Elżbiecinie zajęcia miały charakter  rekreacyjno-sportowo-terapeutyczny i rozpoczęły się od kolejnej sesji psychoterapii dla rodziców, podczas gdy dla dzieci zostały przeprowadzone zajęcia ze specjalistami w dziedzinie dogoterapii.  Wspólne gry i zabawy oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku niewątpliwie sprzyjały lepszemu poznaniu się oraz integracji. Tak spędzony czas stał się doskonałą okazją do lepszego poznania się i zidentyfikowania zarówno potrzeb jak również mocnych i słabych stron grupy, a to w konsekwencji pozwoliło określić realne cele, które grupa ma zamiar osiągnąć.

 

Jednym z głównych celów funkcjonowania naszej grupy jest przełamanie izolacji poprzez wymianę doświadczeń  oraz dawanie i doświadczanie emocjonalnego wsparcia. Niemniej jednak w ramach uczestnictwa w projekcie opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oprócz uczestnictwa w grupie samopomocowej mogą skorzystać z innych form wsparcia m.in. z poradnictwa specjalistycznego oraz kursów zawodowych (w roku bieżącym 75% opiekunów korzysta z tej formy aktywizacji edukacyjnej). Wszyscy opiekunowie uczestniczą też w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, które mają za zadanie pobudzanie aktywności zawodowej i podnoszenie kompetencji społecznych. Dla dzieci i młodzieży organizujemy indywidualne zajęcia rehabilitacyjne.

 

W przekonaniu wielu osób profesjonalnie niezwiązanych z problematyką rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne rozwiązaniem problemu wsparcia rodzin jest zapewnienie im pomocy socjalnej, materialnej oraz rehabilitacyjnej. Z naszego doświadczenia wynika, że nieodzowne jest również zapewnienie tym rodzinom  wsparcia społecznego które rozumiemy jako otrzymywanie pomocy ze strony znaczących a bliskich osób lub instytucji, w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady i informacji. Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Łomży chce być właśnie taką znaczącą instytucją.

 

 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

 

Działania projektowe skierowane do  bezpośredniego otoczenia uczestników lub istotnych dla nich osób trzecich, które silnie oddziałują na ich postawy i system wartości, według którego oceniają proponowane rozwiązania

 

Piknik integracyjny 2012

28 czerwca 2012 odbył się piknik integracyjny dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W ramach realizowanego od 2008 roku przez PCPR w Łomży projektu systemowego piknik został zorganizowany już po raz czwarty, gdyż jest to jeden z szeregu działań integracyjnych zainicjowany w celu  uściślenia pozytywnych relacji między podmiotami  uczestniczącymi w realizacji projektu (między uczestnikami, między uczestnikami a realizatorami) i wypracowania między nimi stosunków opartych na wzajemnej pomocy i wsparciu. W roku bieżącym uczestników imprezy gościł hotel „Zbyszko” w Nowogrodzie.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło około 200 osób - uczestnicy projektu (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) oraz ich rodziny i przyjaciele, pracownicy instytucji pomocy społecznej, którzy na co dzień z nimi pracują.  Wśród gości swoją obecnością zaszczycili nas również Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski oraz  prezes Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Andrzej Grodzki,

Dla uczestników pikniku przygotowano wiele atrakcji. Oprócz dobrego jedzenia goście mieli do dyspozycji parkiet taneczny oraz wiele zabaw o charakterze sportowo-rekreacyjnym m.in. tory przeszkód dla najmłodszych, zbieranie skarbów, strzelanie, przeciąganie liny, a dla najbardziej odważnych konkurs karaoke. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia instruktażowe z dogoterapii, która jest niezwykle skuteczna w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Spotkanie zakończył występ wokalny jednego z naszych beneficjentów oraz wręczenie dyplomów uznania dla najbardziej aktywnych uczestników konkurencji sportowych i wokalno-tanecznych.

 

 

PUNKT DORADCZO KONSULTACYJNY

 

Swoją działalność kontynuował założony w 2008 roku Punkt Doradczo-Konsultacyjny mieszczący się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, w którym specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego i prawa udzielali bezpłatnych porad nie tylko uczestnikom projektu, ale wszystkim zainteresowanym ze środowiska lokalnego.

 

W ramach działalności Punku Doradczo – Konsultacyjnego, 190 osób ze środowiska lokalnego skorzystało z poradnictwa indywidualnego ze specjalistami, w tym:

 • 66 osób z poradnictwa prawnego (90 godzin),
 • 112 osób z poradnictwa zawodowego (88 godzin),
 • 12 osób z poradnictwa psychologicznego (58godzin).

 

Ponadto z dodatkowego poradnictwa skorzystało 27 uczestników projektu:

 • 16 osób z poradnictwa prawnego,
 • 4 osoby z poradnictwa zawodowego,
 • 7 osób z poradnictwa psychologicznego.

 

 

W ramach promocji projektu  wydany został Biuletyn Informacyjny „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane były kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Wszystkie biuletyny są bezpłatne, a numery archiwalne można pobrać z naszej strony internetowej.

 

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

 

W piątek 14 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało konferencję podsumowującą realizację V edycji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej oraz umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wśród  gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością  byli m.in. Wicestarosta Łomżyński – Adam Krzysztof  Sowa, prezes Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie - Andrzej Grodzki, specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Małgorzata Pol-Drzewowska oraz Robert Smyczyński, kierownicy oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, specjaliści zaangażowani w realizację projektu oraz jego uczestnicy – łącznie  ok. 100 osób.

 

 

Projekt został opracowany i jest realizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, którzy na przestrzeni ostatnich lat uczestniczyli w licznych szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków z EFS. Podkreślić należy, że realizacja Projektu dała możliwość objęcia dodatkową pomocą łącznie 733 osobom z terenu powiatu łomżyńskiego. Wsparcie, które otrzymali miało charakter kompleksowy i pozwoliło po raz pierwszy w tak znacznym stopniu wzbogacić ofertę pomocy naszym klientom.

 

Izabella Grochowska

Kierownik Projektu

2013-04-19 13:09 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.