Podsumowanie realizacji projektu systemowego EFS "Razem ku samodzielności..." w 2010 roku

Okres trwania projektu: 1 styczeń 2010 - 31 grudzień 2010.

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

------ Edycja 2010 ------

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 1 stycznia 2010 r. kontynuowało realizację projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, a budżet projektu w roku 2010 wyniósł 1 022 623,63 zł.

Naszym partnerem w realizacji projektu w 2010 roku była Gmina Wizna.

 

Działaniami obejmowaliśmy 147 osób (9 kontynuowało udział z roku ubiegłego), w tym:

 • 15 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • 44 osoby niepełnosprawne ze środowiska lokalnego,
 • 46 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ze środowiska lokalnego,
 • 26 opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
 • 16 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność lub niewydolność wychowawczą.

W projekcie wzięło udział także 38 dzieci beneficjentów projektu (w tym 23 dzieci niepełnosprawne).

 

Wszystkim uczestnikom projektu zaproponowaliśmy minimum trzy instrumenty aktywnej integracji dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, w tym:

Osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo oraz osobom zagrożonych wykluczeniem ze względu na wielodzietność / niewydolność wychowawczą:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
 • poradnictwo specjalistyczne indywidualne lub grupowe (psychologiczne, prawne, zawodowe),
 • terapię psychologiczną,
 • zorganizowanie dla dzieci (otoczenia w projekcie) wypoczynku letniego – kolonii,

Opiekunom dzieci niepełnosprawnych:

 • poradnictwo specjalistyczne indywidualne (psychologiczne, prawne, zawodowe),
 • uczestnictwo w grupie samopomocowej - „Grupie Wsparcia”,
 • szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych (kształtowanie właściwych postaw wobec dziecka niepełnosprawnego, komunikacja interpersonalna),
 • szkolenia zawodowe,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • zorganizowanie dla dzieci wypoczynku letniego – kolonie,

Usamodzielnianym wychowankom rodzinzastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych:

 • Kursy zawodowe,
 • Poradnictwo specjalistyczne indywidualne (psychologiczne, zawodowe i prawne),
 • Sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym i ponadgimnazjalnym,
 • Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie,
 • Pokrycie kosztów wynajęcia pokoju,
 • Sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w roku 2009 utworzyło w ramach projektu „Grupę Wsparcia” dla 12 rodzin wychowujących dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W roku 2010 do grupy dołączyło kolejne 10 rodzin. Uczestnicy „Grupy Wsparcia” brali udział zarówno w spotkaniach stacjonarnych mających miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży jak równiej w dwóch szkoleniach wyjazdowych do Mrągowa i Gdańska oraz w psychoterapii grupowej w Białowieży.

Głównym celem utworzenia „Grupy Wsparcia” prze PCPR w Łomży było otoczenie opieką rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne z terenu powiatu łomżyńskiego, umożliwienie im wymiany doświadczeń w wychowywaniu i rozwoju dzieci, otoczenie specjalistyczną opieką psychologiczną mającą na celu m.in. doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Na spotkaniach prezentowaliśmy zgromadzonym przewidziane dla nich formy wsparcia i zachęcaliśmy do aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach ze specjalistami oraz w zajęciach rehabilitacyjnych, szkoleniach i kursach.

Szkolenia wyjazdowe pod hasłem „Z dziećmi i dla dzieci” miały na celu kształtowanie metod skutecznej komunikacji w relacjach rodzic-dziecko poprzez ideę wspólnej zabawy, której opiekun może być twórcą, moderatorem i partnerem. To właśnie zabawa jest aktywnością, która stwarza doskonałą okazję do nawiązania głębszych relacji z dzieckiem, do poznawania jego potrzeb i stwarza atmosferę sprzyjającą ich rozwojowi zarówno emocjonalnemu, umysłowemu jak i fizycznemu.

 

Ponadto w 2010 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy dla podopiecznych beneficjentów uczestniczących w projekcie 10 dniowy wypoczynek – kolonie letnie, z których skorzystało 30 dzieci (23 było w górach, a 7 nad morzem). Wypoczynek został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W czerwcu 2010 roku, na terenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach odbył się piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych. W pikniku wzięło udział ok. 150 osób, m.in. podopieczni Ośrodka Wsparcia w Kownatach, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie, Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie i w Łomży wraz ze swoimi terapeutami i opiekunami, dzieci niepełnosprawne i ich rodziny biorące udział w projekcie w ramach „Grupy Wsparcia”, a także osoby niepełnosprawne z terenu powiatu łomżyńskiego.

Również w czerwcu 2010 r. zorganizowaliśmy seminariumnt. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego, w którym wzięło udział ok. 80 osób.

 

W ramach promocji projektu PCPR w Łomży w 2010 r. wydał 4 numery Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane były kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Na łamach Biuletynu prezentowana była również twórczość osób niepełnosprawnych.

W grudniu 2010 r. wydaliśmy „Poradnik dla osób niepełnosprawnych”, zawierający podstawowe informacje i wskazówki oraz aktualne przepisy dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych.

W dniu 17 grudnia 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu w 2010 r., w której wzięło udział ok. 150 osób, w tym beneficjenci naszego projektu.

 

Wybrane rezultaty i efekty projektu realizowanego w 2010 roku:

 • 40 osób ukończyło kursy prawa jazdy kat. B, E, B+E, C i C+E;
 • 9 osób - kurs wózków widłowych,
 • 6 osób - kurs fryzjerski,
 • 4 osoby - kurs kosmetyczny,
 • 6 osób - kurs obsługi kas fiskalnych,
 • 9 osób - kurs gastronomiczny,
 • 3 osoby - kurs obsługi komputera,
 • 7 osób - kurs księgowości, kadry i płace,
 • 6 osób - kurs spawania stali,
 • 2 osoby niepełnosprawne ukończyło specjalistyczny kurs grafiki komputerowej połączony z rehabilitacją ruchową,
 • 2 osoby niepełnosprawne ukończyło specjalistyczny kurs prawa jazdy kat. B, połączony z rehabilitacją ruchową,
 • 7 osobom sfinansowano z projektu badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia,
 • 46 osób z „Grupy Wsparcia” (17 opiekunów i 29 dzieci niepełnosprawnych) wzięło udział w warsztatach szkoleniowych w Gdańsku,
 • 40 osób z „Grupy Wsparcia” (15 opiekunów i 25 dzieci niepełnosprawnych) wzięło udział w szkoleniu wyjazdowym w Mrągowie,
 • 40 osób z „Grupy Wsparcia” (15 opiekunów i 25 dzieci niepełnosprawnych) uczestniczyło w psychoterapii grupowej w Białowieży,
 • 30 beneficjentów projektu wzięło udział w szkoleniu „Kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy” w Białowieży,
 • 24 osoby niepełnosprawne uczestniczyło w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych w Krynicy Morskiej,
 • 6 osóbniepełnosprawnych ze schorzeniami neurologicznymi (SM) wzięło udział w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych,
 • Z bezpłatnych porad prawnika, psychologa i doradcy zawodowego skorzystało ogółem 138 beneficjentów naszego projektu, w tym:
 • z porad prawnika - 44 osoby,
 • z porad doradcy zawodowego - 78 osób,
 • z porad psychologa - 16 osób,
 • W ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Łomży z porad specjalistów skorzystało ogółem 131 osób ze środowiska lokalnego, w tym:
 • 66 osób z porad prawnika,
 • 45 osób z porad doradcy zawodowego,
 • 20 osób z porad psychologa,
 • W ramach działalności Gminnego Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Wiźnie z porad specjalistów skorzystało ogółem 95 osób ze środowiska lokalnego, w tym:
 • 20 osób z porad prawnika,
 • 20 osób z porad psychologa,
 • 55 osób z porad doradcy zawodowego.

 

W 2010 roku PCPR na potrzeby realizacji projektu zakupiło 2 komputery z oprogramowaniem, dwie drukarki, kserokopiarkę, niszczarkę i zestaw mebli do biura projektu w Łomży i w Gminnym Punkcie Doradczo – Konsultacyjnym w Wiźnie. Zakupy te o wartości 23 616,47 zł. sfinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Izabella Grochowska - Kierownik Projektu

2011-04-22 08:44 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.