Trwa rekrutacja do projektu systemowego "Razem ku samodzielności..."

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o trwającej rekrutacji do projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w 2010 roku, o nazwie: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o trwającej rekrutacji do projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w 2010 roku, o nazwie:


„Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”


Celem projektu jest:

- objęcie wsparciem szkoleniowym i doradczym (psychologicznym, prawnym i zawodowym) grupy ok. 120 osób z terenu powiatu łomżyńskiego,

- podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych mających ułatwić zatrudnienie osobom uczestniczącym w projekcie,

- przygotowanie osób objętych wsparciem do aktywnego poruszania się na rynku pracy,

- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,

- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników,

- zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu.


Projekt skierowany jest do:

- osób niepełnosprawnych,

- bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

- usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych,

- rodzin wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo,

- opiekunów dzieci niepełnosprawnych,


spełniających łącznie poniższe warunki:

- będących w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata),

- mieszkających, pochodzących lub osiedlających się na terenie powiatu łomżyńskiego,

- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.


Proponowane formy wsparcia:

- szkolenia i kursy zawodowe – dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz predyspozycji zawodowych i osobowościowych, umożliwiające nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. W latach ubiegłych realizowaliśmy kursy w zakresie m.in.: obsługi komputera, prawa jazdy kat. „B” i „C+E”, stylizacji paznokci, księgowości, kurs kosmetyczny, kadry i płace, spawania, obsługi wózków widłowych, wizażu;

- poradnictwo psychologiczne – indywidualne spotkania z psychologiem mające na celu zwiększenie wiary w siebie oraz posiadane możliwości i umiejętności. Będą udzielane porady odnośnie problemów rodzinnych, małżeńskich, problemów z dziećmi i młodzieżą, przemocy w domu;

- wsparcie doradcze – indywidualne poradnictwo zawodowe, umożliwiające poznanie swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych mających na celu zaplanowanie kariery zawodowej oraz wyboru odpowiedniego szkolenia. Uczestnicy nabędą umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) co pomoże im w aktywnym poruszaniu się na rynku pracy;

- poradnictwo prawne - uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z porad prawnika z zakresu: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa gospodarczego, kodeksu administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

- uczestnictwo w grupie samopomocowej (grupa wsparcia) - rodzice wychowujący dzieci niepełnosprawne wezmą udział w szkoleniach podnoszących kompetencje i umiejętności społeczne, mających na celu kształtowanie właściwych postaw wobec dziecka niepełnosprawnego. Uczestnicy zapoznają się m.in. z potrzebami rozwojowymi dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, a także z rolą zabawy w życiu dziecka, jej formami, znaczeniem i zasadami uczestnictwa rodzica w zabawie.

Ponadto oferujemy:

- sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych;

- terapię psychologiczną lub psychospołeczną skierowaną dla osób niepełnosprawnych, wychowanków, bezrobotnych oraz rodzin wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo;

- uczestnictwo w imprezach integracyjnych (piknik integracyjny, seminarium dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych);

- zapewnienie wsparcia asystenta rodziny dla osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych oraz rodzinom wielodzietnym lub niewydolnym wychowawczo;

- usamodzielnianym wychowankom proponujemy sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym i ponadgimnazjalnym, pokrycie kosztów wynajmu pokoju, a także udzielenie pomocy rzeczowej na usamodzielnienie;

- zapewnienie dzieciom, których opiekunowie będą uczestniczyć w projekcie wypoczynku letniego.


Wszystkie oferowane formy wsparcia są bezpłatne!


Szczegółowe informacje i zapisy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1 / 27, pok. 209, tel. 86 215 69 42. Formularze zgłoszeniowe do uczestnictwa w projekcie znajdują się również na stronie internetowej

www.pcpr.powiatlomzynski.pl


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Edward Jarota

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

2010-03-09 10:28 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.