Konferencja podsumowująca projekt "Razem ku samodzielności" w 2011 r.

W środę 14 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Starosta Powiatowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało konferencję podsumowującą realizację IV edycji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej oraz umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.


Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli m.in. Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta – Krzysztof Kozicki, Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie – Mirosława Kątna, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Małgorzata Pol-Drzewowska, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu oraz uczestnicy naszego projektu – łącznie ok. 100 osób.

Konferencję otworzył i poprowadził Dyrektor PCPR w Łomży Edward Jarota, który przywitał zgromadzonych gości i był moderatorem spotkania.

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, który zrelacjonował dynamikę rozwoju projektu i jego rezultaty na przestrzeni 4 edycji. Łącznie w latach 2008 – 2011 wsparciem zostało objętych 505 osób, a dotychczasowy budżet projektu wyniósł ogółem 3 300 000zł.

Następnie wystąpiła kierownik projektu - Izabella Grochowska, która przedstawiła efekty tegorocznej edycji projektu. W roku bieżącym wsparciem zostało objętych 270 osób, wśród których znaleźli się: usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych, osoby niepełnosprawne, bezrobotni, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność lub niewydolność wychowawczą. W projekcie brały też udział dzieci beneficjentów projektu, w tym dzieci niepełnosprawne. Partnerami PCPR w Łomży w realizacji projektu w 2011 roku były gminy: Wizna, Jedwabne, Przytuły.

Wszystkim uczestnikom projektu zaproponowano minimum 3 instrumenty aktywnej integracji, w tym szkolenia i kursy zawodowe (wraz ze sfinansowaniem kosztów dojazdu) oraz szkolenia przygotowujące uczestników do radzenia sobie na rynku pracy. W 2011 roku przeszkoliliśmy 164 osoby, które wzięły udział w kursach: prawa jazdy kat. B, C, C+E ; operatora wózków widłowych; spawania, specjalistycznego prawa jazdy kat.B, kosmetycznym; obsługi kas fiskalnych, sprzedawcy; gastronomicznym; operatora koparko -ładowarki; księgowości; obsługi komputera, opiekuna osób zależnych. W grudniu zorganizowano dwa trzydniowe szkolenia wyjazdowe „Dokumenty Aplikacyjne, Rozmowa kwalifikacyjna i Autoprezentacja – Klucz do Skutecznej Sprzedaży Swoich Kompetencji na Rynku Pracy” dla 100 beneficjentów projektu. Niepełnosprawni beneficjenci (100 osób wraz z opiekunami) uczestniczyli w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych zorganizowanych w formie turnusów wypoczynkowych. Uczestnicy projektu mogli korzystać z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, zawodowego) oraz terapii psychologicznej. Dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek sfinansowano koszty nauki (czesne), pomoc rzeczową na usamodzielnienie; koszty wynajęcia pokoju, zaś dla dzieci beneficjentów sfinansowano kolonie.


PCPR w Łomży w roku 2009 utworzyło w ramach projektu "Grupę Wsparcia" dla rodzin wychowujących dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością, którą w roku 2011 tworzyło już 24 rodziny. Uczestnicy brali udział zarówno w spotkaniach stacjonarnych, jak również w wyjazdowych warsztatach integracyjnych połączonych z psychoterapią grupową w Białymstoku i Mikołajkach. Celem tej inicjatywy było umożliwienie rodzinom wymiany doświadczeń w wychowywaniu i rozwoju dzieci oraz otoczenie ich specjalistyczną opieką psychologiczną. 

W projekcie realizowane były również działania o charakterze środowiskowym. 15 czerwca 2011 r. w ramach realizacji projektu odbyło się seminarium, którego celem było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Następnie 29 czerwca 2011r. zorganizowano po raz trzeci Piknik Integracyjny dla uczestników projektu. Coroczne spotkania są przykładem wcielania idei integracji poprzez wspólną zabawę i cieszą się ogromną popularnością. W bieżącym roku uczestniczyło w nim 200 osób. Swoją działalność kontynuował założony w 2008 roku Punkt Doradczo-Konsultacyjny mieszczący się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, w którym specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego i prawa udzielali bezpłatnych porad. W ramach projektu utworzono filie Punktu w Wiźnie, Jedwabnem i Przytułach.

W ramach promocji projektu wydawany jest Biuletyn Informacyjny „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane są kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Wszystkie biuletyny są bezpłatne, numery archiwalne można pobrać ze strony internetowej www.pcpr.powiatlomzynski.pl

Konferencja podsumowująca projekt jest doskonałą okazją do poruszania tematów istotnych, mających wpływ na walkę z wykluczeniem społecznym. W bieżącym roku zaprosiliśmy specjalistów, którzy zajmują się problematyką przemocy w rodzinie.

Mirosława Kątna w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która daje nam nowe możliwości walki z tym patologicznym zjawiskiem. Nowela kładzie nacisk m.in. na skuteczną ochronę ofiar przemocy, stworzenie mechanizmów ułatwiających izolację sprawców od ofiar, rozwój profilaktyki jako formy zapobiegania przemocy w rodzinie oraz wprowadza obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych składających się ze współpracujących ze sobą przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zespoły interdyscyplinarne oraz zmiana podejścia społeczeństwa do tego problemu mogą być kluczowe w eliminowaniu tego zjawiska, bo jak podkreśla Pani Mirosława Kątna nawiązując do nazwy projektu, razem możemy zdziałać więcej. Z kolei specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Małgorzata Pol-Drzewowska, zwróciła uwagę na niepokojący fakt, iż bardzo często to ofiara, a nie sprawca przemocy jest stygmatyzowany przez środowisko lokalne, a tym samym zostaje włączona w krąg ludzi wykluczonych społecznie.

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Łomży serdecznie dziękuje wszystkim beneficjentom oraz osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację projektu.Izabella Grochowska
Kierownik Projektu

2011-12-16 12:10 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.