Zaproszenie do składania ofert prelegentów na konferencję podsumowującą projekt w 2011 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji oferty na opracowanie prezentacji oraz prelekcję podczas konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego w 2011 r. pt. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża

tel.: (86) 215 69 42, fax.: (86) 215 69 70, e-mail: pcprlomza@wp.pl

NIP: 718-17-01-039, Regon: 450671289


2. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie prezentacji oraz prelekcja podczas konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego realizowanego przez PCPR w Łomży w 2011 r. pt. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”


3. Szczegółowy opis zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża;

Termin realizacji zamówienia: 14 grudnia 2011 r., godz. 10:00 – 12:00

Czas wystąpienia ok. 1 godz.;

Liczba uczestników konferencji ok. 100 osób;

Forma wystąpienia: prelekcja;

Tematyka wystąpienia:

1. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Zagadnienia dotyczące przemocy domowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


4. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe – dla potwierdzenia spełnienia wymagania Wykonawca złoży wraz z ofertą kserokopie potwierdzone za zgodność dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania.

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu usług edukacyjnych, informacyjnych, doradczych i/lub innych form przekazywania wiedzy z zakresu przemocy domowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonawca składa ofertę poprzez wypełnienie wg wzoru z formularza ofertowego (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi dokumentami.


5. Oferowane warunki dla eksperta:

Wynagrodzenie wypłacone będzie po wykonaniu usługi.

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło.


6. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest spełnienie wyżej wymienionych kwalifikacji dotyczących eksperta oraz najniższa cena za realizację usługi.


7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres pcprlomza@wp.pl, faksem na numer (86) 215 69 42, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża, pok. 209, do dnia 1 grudnia 2011 r. do godziny 15:00.


8. Inne

Oferty, złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami oraz możliwość unieważnienia zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Łomża, dnia 25 listopada 2011 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2011-11-25 13:38 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.