Podsumowanie realizacji projektu systemowego EFS "Razem ku samodzielności..." w 2009 roku

Okres trwania projektu: 1 styczeń 2009 - 31 grudzień 2009.

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

------ Edycja 2009 ------

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 1 stycznia 2009r. kontynuowało realizację projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet projektu w 2009 r. wyniósł 603 789,52 zł.

 

Partnerami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w realizacji projektu byli: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży oraz Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej z Marianowa.

 

 

Wsparciem objęliśmy ogółem 106 osób, z czego 36 osób kontynuowało udział w projekcie z roku 2008. Z ogólnej grupy osób biorących udział w projekcie:

a)76 osób to niepełnosprawni zamieszkujący teren Powiatu w tym uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kownatach gm. Piątnica oraz osoby niepełnosprawne niezrzeszone ze środowiska lokalnego,

b)18 osób – usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

c)12 osób - opiekunowie dzieci niepełnosprawnych.

 

 

W ramach projektu każda z grup beneficjentów skorzystała z co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb.

 

Osoby niepełnosprawne mogły liczyć na następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, zawodowe, prawne),
 • pracę socjalną,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • szkolenia,
 • kursy zawodowe,
 • uczestnictwo w grupie samopomocowej,
 • współfinansowanie aktywizacji zawodowej polegające na pokryciu części kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży oraz Ośrodku Wsparcia w Kownatach.

 

Usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych proponowaliśmy:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, zawodowe, prawne),
 • pracę socjalną,
 • sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym,
 • pokrycie kosztów wynajmu pokoju,
 • udzielenie pomocy rzeczowej na usamodzielnienie,
 • terapię psychologiczną i psychospołeczną.

 

 

W ramach promocji projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przy współpracy z Instytutem Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie wydawało co kwartał Biuletyn Informacyjny pn. „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane były kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Na łamach publikacji prezentowana była również twórczość osób niepełnosprawnych.

 

Ponadto rozszerzyliśmy działalność Punktu Doradczo – Konsultacyjnego o możliwość korzystania przez osoby zainteresowane z dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Stworzyliśmy także możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla wszystkich chętnych potrzebujących pomocy z terenu powiatu łomżyńskiego.

 

 

W ramach działań o charakterze środowiskowym dnia 23 czerwca 2009 r. na terenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach odbył się piknik integracyjny środowiska osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego. W pikniku wzięło udział ok. 140 osób, w tym: uczestnicy Ośrodka Wsparcia w Kownatach, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i w Łomży, dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie biorące udział w projekcie w ramach grupy wsparcia oraz dorosłe osoby niepełnosprawne z powiatu łomżyńskiego. Organizatorami tego przedsięwzięcia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży – Partner projektu – który zapewnił gościom wiele atrakcji. Spotkanie uświetnił występ zespołu wokalnego „Arka” i pokaz sportowo- taneczny pt. „Gala boksu zawodowego” przygotowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie. Harcerze zorganizowali uczestnikom pikniku ciekawe zabawy i konkursy sprawnościowe m. in. Przeciąganie liny, chodzenie na nartach, rzut do tarczy. W pikniku uczestniczyli również goście: przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego przebywający w powiecie łomżyńskim w ramach II wizyty studyjnej Projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

 

W ramach Promocji projektu 23 października 2009r. zorganizowaliśmy dla naszych beneficjentów (usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych) konferencję poświęconą ich aktywizacji zawodowej. Jednym z głównych punktów programu była prezentacja dot. Projektu „Razem ku samodzielności...”. Prezentacja miała na celu zapoznanie zgromadzonych gości z głównymi założeniami projektu, które PCPR stara się realizować podczas pracy z beneficjentami. Dyrektor PUP w Łomży zaprezentował programy adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. program „Młode Wilki” adresowany dla osób w wieku do 30 lat), a także główne problemy, z jakimi stykają się wychowankowie poszukujący pracy. Problematyka aktywizacji zawodowej, którą podjęliśmy na konferencji była szeroko relacjonowana w mediach.

 

 

Rezultaty projektu dotyczące usamodzielniających się wychowanków:

a) 15 wychowanków uczestniczyło w warsztatach psychospołecznych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Knieja” w Rajgrodzie, które we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizował Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie. Podczas warsztatów wychowankowie zdobyli umiejętności w zakresie asertywności i autoprezentacji oraz wiedzę dotyczącą aspektów wchodzenia na rynek pracy;

b) 8 osób ukończyło kursy zawodowe, w tym:

 • 1 wychowanek ukończył kurs spawania stali,
 • 5 osób kurs prawa jazdy kat. „B”,
 • 1 wychowanka kurs pn. „Specjalista ds. kadr i płac”,
 • 1 osoba odbyła szkolenie w zakresie księgowości;

c) 7 wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej na kwotę 18100 zł;

d) 4 osoby otrzymały pomoc na pokrycie kosztów wynajmu pokoju na łączną kwotę 7380 zł;

e) 10 wychowankom sfinansowano koszty nauki w 2009 r. w szkołach wyższych i policealnych na łączną kwotę 17290 zł;

f) 13 osób skorzystało z porad psychologa, prawnika i doradcy zawodowego.

 

 

Rezultaty projektu dotyczące osób niepełnosprawnych:

a) dofinansowanie uczestnictwa 31 osób niepełnosprawnych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Kownatach w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej;

b) dofinansowanie uczestnictwa 30 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej;

c) 45 osób skorzystało z poradnictwa psychologicznego i zawodowego;

d) 28 osób wzięło udział w zajęciach rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym „Pensjonat Ptaki” w Balikach, które na zlecenie PCPR zorganizował Partner projektu - PKPS w Łomży;

e) 1 uczestnik ukończył specjalistyczny kurs prawa jazdy kat. „B” w Konstancinie – Jeziorna;

f) 11 osób realizowało kursy, w tym:

 • 5 osób odbyło kurs komputerowy
 • 3 osoby kurs księgowości
 • 1 osoba kurs prawa jazdy kat „B + E”
 • 1 osoba kurs stylizacji paznokci

g) 24 osobom finansowane było uczestnictwo w stacjonarnych spotkaniach grupy wsparcia (12 rodzicom i 12 dzieciom niepełnosprawnym), które odbywają się cyklicznie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży.

h) 24 osoby z grupy wsparcia uczestniczyło w szkoleniu w „Pensjonacie Ptaki” w Balikach dotyczącym kształtowania właściwych postaw wobec dzieci niepełnosprawnych oraz komunikacji interpersonalnej.

i) w dniach 6 – 8 listopada 2009r. odbyło się szkolenie wyjazdowe dla Grupy Wsparcia pn. „Rola i znaczenie wspólnej zabawy w procesie rozwoju dzieci”. Miejscem 3-dniowego spotkania był położony nad jeziorem hotel „Anek” w Mrągowie. Realizatorem szkolenia był – we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie. Zasadniczym celem wyjazdu grupy do Mrągowa było m.in. zapoznanie rodziców z potrzebami rozwojowymi dzieci niepełnosprawnych w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Uczestnicy zapoznali się z rolą zabawy w życiu dziecka, jej formami, znaczeniem i zasadami uczestnictwa rodzica w zabawie, a także rozwijaniu umiejętności prowadzenia, organizowania i inicjowania zabaw sprzyjających wspieraniu rozwoju dziecka.

 

 

Projekt został opracowany i jest realizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, którzy na przestrzeni ostatnich lat uczestniczyli – zdobywając wiedzę - w licznych szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków z EFS.

 

Osiągnięte rezultaty nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez pomocy specjalistów (psychologów, prawników, doradców zawodowych, specjalistów z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie, naszych partnerów tzn. PKPS w Łomży i WTZ w Marianowie). Dzięki wsparciu Starosty Łomżyńskiego i Skarbnika Powiatu PCPR w Łomży mogło zachować ciągłość realizacji projektu na przestrzeni 2009 roku.

Izabella Grochowska - Kierownik Projektu

2011-04-22 08:40 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.