Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu "Razem ku samodzielności..."

Nabór partnerów do projektu "Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Nabór partnerów do projektu

„Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

w celu wspólnej realizacji projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży jako beneficjent systemowy projektu: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”,  Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"
- w oparciu o art. 6 ust. 24 Ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 08.216.1370) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658) -

ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku”

W ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zakłada się stworzenie skutecznego i efektywnego systemu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej dla osobowej grupy docelowej, spełniającej kryteria wymienione w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej” zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 4 grudnia 2008 roku. Zakłada się, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostaną w pierwszej kolejności objęte wsparciem w postaci instrumentów aktywnej integracji, których celem będzie podniesienie kompetencji osobowościowych, nabycie kompetencji społecznych, wdrożenie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego (uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi) do aktywności społecznej i zawodowej, wdrożenie do kreatywności i przedsiębiorczości w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1) informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe),
2) zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu - aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej niezatrudnionych klientów objętych pomocą społeczną, spełniających ww. kryteria, z uwzględnieniem wymogu zrealizowania wobec klienta w okresie od  marca do grudnia 2010 roku minimum trzech instrumentów aktywnej integracji, zgodnie z  „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej” zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 9 marca 2009 roku,
3) propozycję podziału projektu na poszczególne zadania z podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania,
4) przedstawienie rodzaju i wysokość swoich kosztów ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem.
5) przedstawienie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w projekcie,
6) przedstawienie sposobu osiągania wskaźników i rezultatów projektu,
7) przedstawienie zasad i narzędzi autoewaluacji projektu.

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartymi w Systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obowiązującym w tym obszarze stanie prawnym oraz z uwzględnieniem wytycznych IP/IP2.  Informacje dostępne są na stronie http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/


Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności;
3) aktualny statut podmiotu,
4) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
5) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
6) charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner w projektach,
7) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych,
8) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
3) kompleksowość i komplementarność działań wobec klientów,
4) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
5) współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,

Termin składania ofert do 2 grudnia 2009 roku do godz. 15.30.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na realizację projektu systemowego”. Ofertę można złożyć osobiście pod adresem:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża
lub przesłać pocztą na w/w adres
Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 7 grudnia 2009 do godz. 15.30

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1) wyboru jednego lub kilku partnerów do wspólnej realizacji projektu "Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

2) negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania;

3) unieważnienia naboru bez podawania przyczyny

2009-11-09 14:26 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.