Konferencja podsumowująca projekt "Razem ku samodzielności" w 2009 r.

W dniu 15 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Organizatorem konferencji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizujące ten Projekt. Dyrektor PCPR w Łomży Edward Jarota przywitał zaproszonych gości, przedstawił program spotkania oraz poprowadził konferencję.

W sali starostwa powiatowego w Łomży zebrało się ponad sto dwadzieścia osób zainteresowanych problematyką konferencji.

Wśród przybyłych gości byli m.in.: Mirosława Kątna – Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie, Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki, prof. dr hab. Antoni Jakubczak - prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży , Andrzej Grodzki prezes Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie, Mieczysław Bieniek dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, dyrektor PCPR w Wysokiem Mazowieckiem a także kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu łomżyńskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W konferencji uczestniczyli:

beneficjenci projektu – tzn. osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży, oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach, wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczestnicy grupy wsparcia tj. rodzice wychowujący dzieci niepełnosprawne.

Jako pierwszy zabrał głos Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki, który w swoim wystąpieniu min. nawiązał do nazwy Projektu, podkreślając znaczenie sformułowania „Razem ku samodzielności” i jaką ono ma wagę w trakcie realizacji projektu. Podejście takie zakłada bowiem ścisłą współpracę wszystkich realizatorów projektu, co z kolei przyczynia się do osiągnięcia zamierzonych celów.

W trakcie konferencji przedstawiona została- przez Izabellę Grochowską kierownika projektu -prezentacja multimedialna, w której zaprezentowano działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży i Partnerów Projektu tj. Zarządu Okręgowego PKPS w Łomży i Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej” w Marianowie.

- Nie ma trudnych dzieci, są trudni dorośli. Każde dziecko rodzi się różowiutkie i ciekawe świata, a my je psujemy: my rodzice, nauczyciele i media – stwierdziła Mirosława Kątna, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka , prelegentka konferencji, podsumowującej projekt „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. - Dziecko nie jest przedmiotem, nie jest własnością i nie „staje się” człowiekiem. Dziecko jest człowiekiem!

Wystąpienie to wywarło duże wrażenie na uczestników konferencji.

Andrzej Grodzki, prezes Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie przedstawił prezentację oraz omówił efekty warsztatów zorganizowanych dla Grupy Wsparcia w Mrągowie.

Prof. dr hab. Antoni Jakubczak z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży omówił doświadczenia Akademii Podlaskiej w Siedlcach w pomocy studentom niepełnosprawnym. Oświadczył, że doświadczenia wyniesione z tej konferencji zmobilizują PWSIiP do działań, na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych podejmujących naukę.

W konferencji uczestniczył również ks. Andrzej Borkowski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie, który poświęcił opłatki, którymi na zakończenie konferencji podzielili się zgromadzeni. Miłą atmosferę zbliżających się, Świąt Bożego Narodzenia stworzyła śpiewająca kolędy grupa wokalna „Arka” Warsztatu Terapii Zajęciowej z Marianowa.

Edward Jarota

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

2009-12-16 15:08 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.