Podsumowanie realizacji projektu systemowego EFS "Razem ku samodzielności..." w 2011 roku

Okres trwania projektu: 1 styczeń 2011 - 31 grudzień 2011.

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

------ Edycja 2011 ------

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 1 lipca 2008 roku realizuje projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej oraz umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, przede wszystkim:

 

• osobom niepełnosprawnym,

• usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

• rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne,

• osobom bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo,

• rodzinom wielodzietnym.

 

Łącznie na przestrzeni lat 2008 – 2011 objęliśmy wsparciem 505 osób, a budżet dotychczasowych projektów wyniósł ogółem 3 300 000zł, w tym 2 919 000 zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 426 000 zł – wkład własny powiatu łomżyńskiego.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 1 stycznia 2011 roku kontynuowało realizację projektu. Działaniami obejmowaliśmy 270 osób, w tym:

 

• 18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym 2 z niepełnosprawnością,

• 133 osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego,

• 77 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ze środowiska lokalnego,

• 24 opiekunów dzieci niepełnosprawnych,

• 18 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność lub niewydolność wychowawczą.

 

W projekcie wzięło udział także 43 dzieci beneficjentów projektu (w tym 22 dzieci niepełnosprawne).

 

 

Partnerami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w realizacji projektu w 2011 roku były:

 

• Gmina Wizna,

• Gmina i Miasto Jedwabne,

• Gmina Przytuły.

 

 

Wszystkim uczestnikom projektu zaproponowaliśmy minimum trzy instrumenty aktywnej integracji, w tym:

 

1. Osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo oraz osobom zagrożonym wykluczeniem ze względu na wielodzietność / niewydolność wychowawczą:

• szkolenia i kursy zawodowe (wraz ze sfinansowaniem kosztów dojazdu);

• indywidualne zajęcia rehabilitacyjne;

• poradnictwo specjalistyczne indywidualne lub grupowe (psychologiczne, prawne, zawodowe);

• terapię psychologiczną;

• zorganizowanie dla dzieci (otoczenia w projekcie) wypoczynku letniego – kolonii;

• sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.

 

2. Usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zaproponowaliśmy:

• kursy zawodowe (wraz ze sfinansowaniem kosztów dojazdu);

• poradnictwo specjalistyczne indywidualne (zawodowe, psychologiczne i prawne);

• sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym i ponadgimnazjalnym;

• pomoc rzeczową na usamodzielnienie;

• pokrycie kosztów wynajęcia pokoju;

• sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.

 

3. Opiekunom dzieci niepełnosprawnych zaproponowaliśmy:

• poradnictwo specjalistyczne indywidualne (psychologiczne, zawodowe, prawne);

• uczestnictwo w grupie samopomocowej – „Grupie Wsparcia”;

• wyjazdowe warsztaty integracyjne połączone z psychoterapią grupową

• szkolenie mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych (kształtowanie właściwych postaw wobec dziecka niepełnosprawnego, komunikacja interpersonalna);

• szkolenia zawodowe;

• zajęcia rehabilitacyjne;

• zorganizowanie dla dzieci wypoczynku letniego – kolonie.

 

 

Szkolenia i kursy zawodowe

 

Przeszkoliliśmy 164 osoby, w tym:

• kurs prawa jazdy kat. B, B+E, C, C+E – 81 osób,

• kurs operatora wózków widłowych – 8 osób,

• specjalistyczne prawo jazdy kat.B - 1 osoba,

• kurs kosmetyczny – 8 osoby,

• kurs obsługi kas fiskalnych + sprzedawca – 5 osób;

• kurs gastronomiczny z obsługą kasy fiskalnej– 19 osób;

• kurs operatora koparko - ładowarki – 15 osób,

• kurs pracownik administracyjny - 3 osoby,

• kurs księgowości – 5 osób;

• kurs spawania stali – 6 osób;

• kurs obsługi komputera – 12 osób.

 

 

Szkolenie pt. "Dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja - klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji na rynku pracy"

 

W dniach 2 – 4 grudnia oraz 9 – 11 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało dwa 3-dniowe szkolenia wyjazdowe, w których udział wzięło łącznie 100 uczestników projektu. Były to m.in. osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność lub problemy wychowawcze.

Warsztaty szkoleniowe, pn. „Dokumenty Aplikacyjne, Rozmowa kwalifikacyjna i Autoprezentacja – Klucz do Skutecznej Sprzedaży Swoich Kompetencji na Rynku Pracy”, przeprowadziła firma Eko-System z Kalisza w malowniczo położonym Hotelu „Masuria” w miejscowości Worliny na Pojezierzu Mazurskim.

Celem warsztatów było przygotowanie uczestników projektu do radzenia sobie na rynku pracy oraz integracja grupy. Uczestnicy szkolenia mogli poznać m.in. podstawowe zasady pisania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), dowiedzieli się jak wykorzystać elementy „mowy ciała” tworząc swój wizerunek podczas rozmowy kwalifikacyjnej, poznali najpowszechniejsze błędy wpływające na ocenę wizerunku i metody zapobiegania im, a także zapoznali się z zasadami tworzenia profesjonalnego wyglądu i roli stroju w życiu zawodowym.

 

Szkolenie z kompetencji na rynku pracy

Jak odnaleźć się na rynku pracy, jakie są aktywne metody szukania pracy, jak profesjonalnie redagować dokumenty aplikacyjne, jak profesjonalnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą – to tylko część pytań, na które można było znaleźć odpowiedź na zajęciach szkoleniowych z doradcą zawodowym, realizowanych w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

„Grupa Wsparcia”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w roku 2009 utworzyło w ramach projektu „Grupę Wsparcia” dla 12 rodzin wychowujących dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W roku 2011 do grupy dołączyło kolejne 10 rodzin. Uczestnicy brali udział zarówno w spotkaniach stacjonarnych mających miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, jak również w dwóch warsztatach integracyjnych które odbyły się w Białymstoku i Mikołajkach gdzie brali udział psychoterapii grupowej.

 

Głównym celem utworzenia „Grupy Wsparcia” było otoczenie opieką rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne z terenu powiatu łomżyńskiego, umożliwienie im wymiany doświadczeń w wychowywaniu i rozwoju dzieci, otoczenie specjalistyczną opieką psychologiczną mająca na celu m.in. doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

 

Na pierwszym spotkaniu przedstawiliśmy zgromadzonym przewidziane dla nich formy wsparcia i zachęcaliśmy do aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach ze specjalistami oraz w zajęciach rehabilitacyjnych, szkoleniach i kursach.

 

Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne na turnusach wypoczynkowych

 

W tegorocznej edycji projektu z indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych skorzystało około 100 osób niepełnosprawnych i ich opiekunowie. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne to jedna z najistotniejszych form procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zapewniająca uczestnikom nie tylko poprawę stanu zdrowia, ale również kondycji psychicznej. Są one jednocześnie istotnym elementem integracji społecznej tych osób i formą rekreacji.

 

Kolonie letnie dla dzieci uczestników projektu „Razem ku samodzielności...„

 

W dniach 3 – 12 sierpnia 2011 roku odbyły się kolonie letnie dla 28 dzieci uczestników projektu systemowego pn. „Razem ku samodzielności...” Wypoczynek letni miał miejsce w atrakcyjnej turystycznie miejscowości Rzucewo położonej nad Zatoką Pucką Morza Bałtyckiego.

 

 

BIULETYN  INFORMACYJNY

 

W ramach promocji projektu PCPR w Łomży w 2011 r. wydał 4 numery Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności” w którym poruszane były kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Na łamach Biuletynu prezentowana była również twórczość osób niepełnosprawnych. Wszystkie biuletyny są bezpłatne, numery archiwalne można pobrać ze strony internetowej PCPR w Łomży www.pcpr.powiatlomzynski.pl

 

 

W projekcie realizowaliśmy również działania o charakterze środowiskowym m.in.:

• utworzyliśmy Gminny Punkt Doradczo – Konsultacyjny w Wiźnie, Jedwabnem i Przytułach , w którym przyjmowali specjaliści z dziedziny prawa, psychologii i doradztwa zawodowego; z porad skorzystało ogółem 125 osób;

• kontynuowaliśmy działalność Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Łomży, gdzie z porad specjalistów skorzystało łącznie 120 osób;

• zorganizowaliśmy seminarium nt. Rodzicielstwa Zastępczego, w którym wzięło udział ok. 80 osób;

• w czerwcu 2011 r. odbył się Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych pt. „Razem ku samodzielności”.

 

 

Piknik Integracyjny

 

W środę, 29 czerwca 2011r.,, odbył się już po raz trzeci Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń realizowanych w ramach projektu. Chcemy, aby nasze coroczne spotkania stały się przykładem i impulsem wcielania idei integracji w życie poprzez wspólną zabawę.

 

W bieżącym roku, uczestniczyło w nim około 200 osób m.in.: podopieczni Ośrodka Wsparcia w Kownatach, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie, Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie i w Łomży wraz ze swoimi terapeutami i opiekunami, dzieci niepełnosprawne i ich rodziny biorące udział w projekcie w ramach „Grupy Wsparcia”, a także osoby niepełnosprawne z terenu powiatu łomżyńskiego. Spotkanie zakończył, długo przez wszystkich oczekiwany występ artystyczny uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie, a także rozdanie pamiątkowych dyplomów osobom biorącym udział w poszczególnych konkurencjach. Piknik był doskonałą okazją do wspólnej zabawy i integracji osób niepełnosprawnych ze sprawnymi, do uwrażliwienia jednych na potrzeby drugich i do propagowania tego typu spotkań. Wielu sprawnych przekonało się o tym, że niepełnosprawny nie musi znaczyć inny - tak samo lubi się bawić ispędzić czas w miłym towarzystwie.

 

 

Seminarium na temat Rodzicielstwa Zastępczego

 

15 czerwca 2011 r. w ramach realizacji projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” odbyło się seminarium na temat Rodzicielstwa Zastępczego.

Naszym celem było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego ponieważ to jedna z najpiękniejszych misji, której może podjąć się człowiek.

 

 

Konferencja podsumowująca

 

W środę 14 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Starosta Powiatowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało konferencję podsumowującą realizację IV edycji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli m.in. Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta – Krzysztof Kozicki, Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie – Mirosława Kątna, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Małgorzata Pol-Drzewowska, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu oraz uczestnicy naszego projektu – łącznie ok. 100 osób.

 

 

 

Projekt został opracowany i jest realizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, którzy na przestrzeni ostatnich lat uczestniczyli w licznych szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków z EFS. Podkreślić należy, że realizacja Projektu dała możliwość objęcia dodatkową pomocą łącznie 505 osobom z terenu powiatu łomżyńskiego. Wsparcie, które otrzymali miało charakter kompleksowy i pozwoliło po raz pierwszy w tak znacznym stopniu wzbogacić ofertę pomocy naszym klientom.

 

Izabella Grochowska

Kierownik Projektu

 

2011-12-22 08:48 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.