Seminarium na temat Rodzicielstwa Zastępczego

Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce uchwałą z dnia 24 maja 2006 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji, której może podjąć się człowiek. Przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzić je w dorosłe życie, dzielić z nim radość i smutek. To doprawdy jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. Wiąże się to również z problemami różnej natury. Na szczęście są takie osoby, które podejmują się tego wyzwania.

15 czerwca 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizowało seminarium na temat rodzicielstwa zastępczego, które odbyło się w ramach realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium otworzył i poprowadził Dyrektor PCPR w Łomży – Edward Jarota, który przywitał zgromadzonych gości i wprowadził w tematykę związaną z rodzicielstwem zastępczym. W swojej wypowiedzi nawiązał do podstawowego dokumentu, jakim jest Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej. Rodzina jest wartością bezcenną. Dobrej rodziny w procesie wychowania oraz wzrastania dzieci i młodzieży nie jest w stanie zastąpić nikt. W sytuacjach kryzysowych, gdy rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z problemami tj.: nie może, nie potrafi bądź nie chce zajmować się dzieckiem zachodzi konieczność udzielenia pomocy, wsparcia zewnętrznego lub interwencji. Nawet jeśli rodzina zastępcza nie zastąpi dziecku w pełni utraconej rodziny naturalnej, jeżeli nie uchroni go przed poczuciem krzywdy z powodu odtrącenia przez własnych rodziców, to należy przypuszczać, że pozytywne skutki wychowawcze przeważą nad negatywnymi.

W konferencji udział wzięło około 80 osób. Wśród przybyłych gości byli m.in.: Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta – Krzysztof Kozicki, prof. dr hab. Ewa Leś z Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Łomży – Pani Bożena Jabłońska, Dyrektor Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Jan Szymański, dyrektorzy PCPR z Zambrowa i Wysokiego Mazowieckiego, kuratorzy sądowi, kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz licznie zgromadzone rodziny zastępcze z powiatu łomżyńskiego – główni adresaci konferencji.

Pani Ewa Elster – st. specjalista pracy socjalnej PCPR w Łomży omówiła zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych, tj. rodzaje rodzin, warunki jakie muszą spełnić kandydaci na rodziców zastępczych i formy pomocy dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków. Przedstawiła również w formie graficznej liczbę i strukturę rodzin zastępczych w powiecie łomżyńskim w 2010 roku oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych na pomoc dziecku i rodzinie w ubiegłym roku.

Podczas seminarium głos zabrał Starosta Łomżyński Pan Lech Marek Szabłowski, który nawiązując do niedawno obchodzonego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego podziękował zgromadzonym rodzinom zastępczym za trud włożony w sprawowaniu opieki nad osieroconymi dziećmi, które przyjęto do własnych domów. Następnie wręczył obecnym na seminarium rodzinom dyplomy z podziękowaniami.

Pani Izabella Grochowska – Kierownik Projektu „Razem ku samodzielności…” przedstawiła uczestnikom seminarium cele projektu systemowego realizowanego przez PCPR w Łomży. Omówiła wybrane formy wsparcia dla beneficjentów projektu, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy skierowanej do rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków. Przedstawiła również rezultaty jakie osiągnęliśmy od początku realizacji projektu tj. od lipca 2008 roku do grudnia 2010 r. W 2011 roku obejmujemy wsparciem 260 osób, w tym 130 niepełnosprawnych, 13 wychowanków i 6 rodzin zastępczych. O tak dużej popularności projektu decyduje fakt, że każdy z beneficjentów ma możliwość skorzystania z kompleksowego oraz dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb wsparcia.

Kolejnym punktem programu seminarium było wystąpienie Pani Bożeny Jabłońskiej – Dyrektor Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Łomży. Uczestnicy spotkania mogli szerzej dowiedzieć się o pracy Ośrodka, współpracy z rodzinami zastępczymi i o szkoleniach, jakie każda nowo powstała rodzina zastępcza musi odbyć.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wykładu Pani prof. dr hab. Ewy Leś z Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Profesor przedstawiła problem polityki społecznej wobec rodzicielstwa zastępczego w Polsce. Zgromadzeni wysłuchali m.in. o zmianach w typach i poziomach ubóstwa rodzin w Polsce, o ubogich pracujących i problemie utrwalania biedy wśród tradycyjnych ubogich gospodarstw rodzinnych w gminach zacofanych gospodarczo. Zwróciła uwagę na fakt, że w Polsce odsetek dzieci zamieszkujących w ubogich rodzinach jest jednym z najwyższych w Europie, a głównym powodem zakładania rodzin zastępczych jest chęć pomocy innym dzieciom.

Na zakończenie seminarium Pan Krzysztof Kozicki – Wicestarosta Łomżyński serdecznie podziękował wszystkim zgromadzonym za ciężką pracę w rozwijaniu idei rodzicielstwa zastępczego w naszym powiecie i życzył wytrwałości w pełnieniu tak trudnej funkcji jaką jest pełnienie rodziny zastępczej.

Edward Jarota

Dyrektor PCPR w Łomży

2011-06-17 12:19 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.